studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida


Studiehandbok 2014

Innehåll | Regelverk och anvisningar


GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

 • regler om anstånd, studieuppehåll och studieavbrott
 • antagning till del av utbildning
 • föreskrifter rörande examination och tentamensskrivningar
 • Praktik
 • Övriga bestämmelser och anvisningar


  b1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

  b1.1 Utbildningsprogram

  Vid LiTH anordnas följande utbildningsprogram:

  Civilingenjörsutbildning 300 hp
  Datateknik (D)
  Design- och produktutveckling (DPU)
  Elektronikdesign (ED)
  Energi - miljö - management (EMM)
  Industriell ekonomi (I)
  Industriell ekonomi-internationell (Ii)
  Informationsteknologi (IT)
  Kemisk biologi (KB)
  Kommunikation, transport och samhälle (KTS)
  Kommunikations- och transportsystem (KTS) (Ingen nyantagning)
  Maskinteknik (M)
  Medicinsk teknik (MED)
  Medieteknik (MT)
  Teknisk biologi (TB)
  Mjukvaruteknik (U)
  Teknisk fysik och elektroteknik (Y)
  Teknisk fysik och elektroteknik-internationell (Yi)

  Masterprogram 120 hp
  Advanced Computer Graphics (ACG) (Ingen antagning 2014)
  Aeronautical Engineeing (AER)
  Applied Ethology and Animal Biology (ETH)
  Biomedical Engineering (BME)
  Communication Electronics (COE) (Ingen nyantagning)
  Communication Systems (CSY)
  Computer Science (CS)
  Computer Systems (COS) (Ingen nyantagning)
  Datavetenskap (DAV)
  Ecology and the Environment (ECO)
  Electronics Engineering (ELE)
  Energy and Environmental Engineering (ENV)
  Fysik och nanovetenskap (MFYS)
  Industrial Engineering and management (IND)
  Intelligent Transport Systems and Logistics (TSL)
  Matematik (MMAT)
  Materials Physics and Nanotechnology (MPN) (Ingen nyantagning)
  Materials Science and Nanotechnology (MSN)
  Mechanical Engineering (MEC)
  Molecular Genetics and Physiology (MOL) (Ingen nyantagning)
  Organic Synthesis/Medicinal Chemistry (KOS)
  Protein Science (PRO)
  System-on-Chip (Socware) (SOC) (Ingen nyantagning)
  Wireless Networks and Electronics (WNE)

  Matematisk-naturvetenskaplig kandidatutbildning 180 hp
  Datavetenskap (C) (Ingen nyantagning)
  Biologi (Bio)
  Fysik och nanovetenskap (FyN)
  Kemi - molekylär design (Kem)
  Matematik (Mat)
  Kemisk biologi (KB)

  Högskoleingenjörsutbildning 180 hp
  Byggnadsteknik (BI)
  Datateknik (DI)
  Elektronik (EL)
  Kemisk analysteknik (KA)
  Maskinteknik (MI)

  Behörighetsgivande förutbildning
  Basår, 60 hp
  Asienkunskap, (Japan alt. Kina) 60 hp

  Övriga utbildningar
  Kandidatutbildning i grafisk design och kommunikation (GDK) 180 hp
  Kandidatutbildning i samhällets logistik (SL) 180 hp
  Kandidatutbildning i flygtrafik och logistik (FL) 180 hp (Ingen nyantagning)
  Kandidatutbildning i flygtransport och logistik (FTL) 180 hp
  Kandidatutbildning i innovativ programmering (IP) 180 hp
  Carl Malmsten Furniture Studies: Design- och hantverksutbildningar 180 hp

  Inom ett utbildningsprogram kan finns flera studieinriktningar/profiler. Studieinriktningarna/profilerna samt regler för val av dessa framgår av de programspecifika utbildningsplanerna och programplanerna.

  Utbildningarnas innehåll och utformning skall kontinuerligt revideras så att nya rön integreras i kurser och inriktningar.

  b1.3 Utbildningsplan - programmens upplägg och organisation

  Programmens upplägg och organisation skall följa fastställda kriterier som sammanfattas i utbildningsplanen för varje program.

  • Utbildningsplanen definerar målen för utbildningsprogrammet.
  • Ur programplanen, som utgör en del av utbildningsplanen, framgår i vilken programtermin de olika kurserna är placerade och deras tidsmässiga placering under läsåret.
  • I kursplanen anges bland annat kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

  b1.2 Examensfordringar

  För antagna före 1 juli 2007 gäller examensfordringar enligt högskoleförordning 2006 och tidigare. För antagna senare än 1 juli 2007 gäller examensfordringar enligt högskoleförordning 2007. Den som fullgjort utbildningsmoment efter 1 juli 2007 har rätt att prövas mot examensfordringar enligt högskoleförordning 2007.
  Dessutom gäller lokala föreskrifter enligt fakultets- och universitetsstyrelsens beslut.

  Ur högskoleförordningen 2006:

  Högskolelagen 1 kap. 9 §
  Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna

  • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
  • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt
  • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
  Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
  • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
  • följa kunskapsutvecklingen, och
  • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

  b 1.2.1 Krav för civilingenjörsexamen 180 p (Gäller för antagna vt 2007 eller tidigare)

  Examensordningen SFS1998:1003

  11. Civilingenjörsexamen

  För att erhålla civilingenjörsexamen skall studenten ha

  • tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga grunderna för det valda teknikområdet,
  • förvärvat kunskaper om och färdigheter i att utforma produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov samt till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshållning, miljö och ekonomi,
  • förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års yrkesverksamhet inom sitt område, självständigt kunna svara för utveckling eller utnyttjande av ny teknik på internationellt konkurrenskraftig nivå.

  Fordringarna för civilingenjörsexamen vid LiTH är fullgjorda när den studerande har

  • dels förvärvat minst betyget godkänd i de kurser jämte övningar och laborationer den studerande enligt föreskrifterna i respektive utbildningsplan skall läsa
  • utfört ett examensarbete enligt föreskrifterna i avsnitt b3.1

  Civilingenjörsutbildningen omfattar för antagna hösten 2006 och tidigare totalt 180 poäng.

  b1.2.2 Generella krav för magister-, kandidat- och högskoleexamen (Gäller för antagna vt 2007 eller tidigare)

  Utdrag ur "Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina" från beslut i Universitetsstyrelsen 1994-03-17.

  1. Magisterexamen (Master of ...) (Gäller för antagna vt 2007 eller tidigare)

  1.1 Bestämmelser i examensordningen

  1.1.1 Omfattning

  Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 80-poängsnivån med godkänt resultat.

  1.1.2 Mål

  De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer.

  1.1.3 Övrigt

  För att erhålla magisterexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng. Detta/dessa skall ingå i huvudämnet. I huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas.

  I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges.

  1.2 Benämningar och lokala tillämpningsregler

  1.2.1 Filosofie magisterexamen

  Huvudämnen: Bl.a. Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Datalogi.

  2. Kandidatexamen (Bachelor of ...) (Gäller för antagna vt 2007 eller tidigare)

  2.1 Bestämmelser i examensordningen

  2.1.1 Omfattning

  Kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med godkänt resultat.

  2.1.2 Mål

  De allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer.

  2.1.3 Övrigt

  För att erhålla kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng. Detta skall ingå i huvudämnet.

  I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges.

  2.2 Benämningar och lokala tillämpningsregler

  2.2.1 Filosofie kandidatexamen

  Huvudämnen: Bl a Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Datalogi

  3. Högskoleexamen (Diploma in ..) (Gäller för antagna vt 2007 eller tidigare)

  3.1 Bestämmelser i examensordningen

  3.1.1 Omfattning

  Högskoleexamen kan uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 80 poäng med viss inriktning enligt respektive högskolas närmare bestämmande.

  3.1.2 Mål

  De allmänna målen i 1 kap. 9§ högskolelagen samt de mål som respektive högskola bestämmer.

  3.1.3 Övrigt

  I examensbeviset skall examens huvudsakliga inriktning anges.

  3.2 Benämningar och lokala tillämpningsregler

  3.2.1 Högskoleexamen

  Lokal tillämpningsregel: Minst 40 p i ett ämne.

  b1.2.3 Krav för högskoleingenjörsexamen (Gäller för antagna vt 2007 eller tidigare)

  Omfattning

  Högskoleingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng.

  Fordringarna för högskoleingenjörsexamen vid LiTH är fullgjorda när den studerande har

  • dels förvärvat minst betyget godkänd i de kurser, jämte övningar och laborationer den studerande enligt utbildningsplanen för respektive program skall läsa
  • dels fullgjort examensarbete enligt föreskrifterna i avsnitt b3.2.

  Högskoleingenjörsutbildningen omfattar vid LiTH totalt minst 120 poäng. Utbildningens kurser framgår av utbildningsplanerna. Dessutom kan frivilliga kurser ingå.

  b1.2.4 Krav för yrkeshögskoleexamen (Gäller för antagna vt 2007 eller tidigare)

  Omfattning

  Yrkeshögskoleexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 80 poäng.

  Fordringarna för yrkeshögskoleexamen vid LiTH är fullgjorda när den studerande har

  • dels förvärvat minst betyget godkänd i de kurser, jämte övningar och laborationer den studerande enligt utbildningsplanen för respektive program skall läsa
  • dels fullgjort ett examensprojekt enligt föreskrifterna i avsnitt b3.3.

  Yrkeshögskoleexamen omfattar vid LiTH totalt minst 80 poäng. Utbildningens kurser framgår av utbildningsplanen.

  b1.2.5 Krav för teknologie kandidatexamen (Gäller för antagna vt 2007 eller tidigare)

  Bestämmelser för kandidatexamen framgår av högskoleförordningen samt universitetsstyrelsens beslut (LiU 883/02-40):

  "Kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med godkänt resultat. För att erhålla kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng. Detta skall ingå i huvudämnet".

  Lokal tillämpningsregel:

  1. Minst 20 poäng i matematik inom civilingenjörs- och/eller högskoleingenjörsprogram vid LiTH eller motsvarande.
  2. Minst 30 poäng i kurser motsvarande civilingenjörs- och/eller högskoleingenjörsprogram och/eller fristående kurser vid Linköpings Tekniska Högskola, samt ett examensarbete om minst 10 poäng examinerat vid Linköpings Tekniska Högskola.

  Huvudämne

  Huvudämne i teknologie kandidatexamen vid LiTH är följande teknikområden: byggteknik, datateknik, elektroteknik, kemiteknik, maskinteknik och medieteknik.

  Biämne

  Utöver huvudämnet skall matematik ingå som biämne med lägst 20 poäng.

  b1.2.6 Krav för teknologie magisterexamen med ämnesdjup. (Gäller för antagna vt 2007 eller tidigare)

  Bestämmelser för magisterexamen framgår av högskoleförordningen samt universitetsstyrelsens beslut (LiU 883/02-40):

  "Magisterexamen med ämnesdjup uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 poäng. I huvudämnet krävs fördjupade studier på 80-poängsnivån med godkänt resultat. För erhållande av magisterexamen med ämnesdjup skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 poäng. Detta/dessa skall ingå i huvudämnet. I huvudämnet får 40 poäng från forskarutbildning tillgodoräknas.".

  Lokal tillämpningsregel:

  1. Minst 20 poäng i matematik
  2. Minst 20 poäng breddning i matematik/naturvetenskap/teknik som är skiljt från huvudämnet.
  3. Minst 40 poäng i kurser motsvarande program och/eller fristående kurser vid Linköpings Tekniska högskola samt ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 20 poäng examinerat vid Linköpings Tekniska Högskola. För de fall det självständiga arbetet utgörs av två 10-poängsarbeten skall det sista arbetet vara examinerat av Linköpings Tekniska högskola

  Huvudämne

  Huvudämne i teknologie magisterexamen med ämnesdjup vid LiTH är följande områden: Industriell ekonomi, Datateknik, Maskinteknik, Teknisk fysik, Elektroteknik, Transportsystem, Medieteknik.

  Biämne

  Utöver huvudämnet skall matematik ingå som biämne med lägst 20 poäng.

  b1.2.7 Krav för datavetenskaplig kandidatexamen (Gäller för antagna vt 2007 eller tidigare)

  Förutom de allmänna kraven på kandidatexamen krävs 60 poäng kurser i huvudämnet datavetenskap varav minst 10 poäng på C- och D-nivån.

  Datavetenskap omfattar kunskapsområdena datalogi och kognitionsvetenskap.

  Krav för datavetenskaplig kandidatexamen:

  • 60 poäng inom huvudämnet datavetenskap varav
   • minst 5 poäng i kognitionsvetenskap
   • minst 50 poäng i datalogi
  • 20 poäng inom matematik varav
  • 5 poäng inom datorteknik
  • examensarbete på C-nivå, 10p

  Kursernas klassning och nivå anges i kursplanerna under rubriken Datavetenskap.

  Vid dubbel klassificering får kurserna räknas med i båda grupperna.

  Kurser vid LiTH eller annat lärosäte, som ej är klassificerade för Datavetenskap, erhåller klassificering efter ansökan till ansvarig nämnds verkställande avdelningen.

  b1.2.8 Krav för datavetenskaplig magisterexamen (Gäller för antagna vt 2007 eller tidigare)

  Förutom de allmänna kraven på magisterexamen krävs 80 poäng kurser i huvudämnet datavetenskap varav minst 30 poäng på C- och D-nivån, varav minst 5 poäng på D-nivån.

  Datavetenskap omfattar kunskapsområdena datalogi och kognitionsvetenskap.

  Krav för datavetenskaplig magisterexamen:

  • 80 poäng inom huvudämnet datavetenskap varav
   • minst 10 poäng i kognitionsvetenskap
   • minst 60 poäng i datalogi
  • 30 poäng inom matematik varav
   • minst 10 poäng i analys och linjär algebra
   • minst 10 poäng i diskret matematik
   • minst 10 poäng inom tillämpad matematik
  • 10 poäng inom datorteknik
  • examensarbete på D-nivå, 20p alternativt ett på C-nivå, 10p och ett på D-nive 10p
  Om två 10-poädngs examensarbeten utföres varav ett på C-nivå skall ytterligare kurser på D-nivå omfattande minst 5 poäng läsas.

  Kursernas klassning och nivå anges i kursplanerna under rubriken Datavetenskap.

  Vid dubbel klassificering får kurserna räknas med i båda grupperna.

  Kurser vid LiTH eller annat lärosäte, som ej är klassificerade för Datavetenskap, erhåller klassificering efter ansökan till ansvarig nämnds verkställande avdelningen.

  b 1.2.9 Krav för programexamina för antagna till program ht 2007 och senare

  Programspecifika examenskrav framgår av utbildningsplanen för resp. program.


  b2 KURSER

  b2.1 Obligatoriska och valfria kurser

  I programplanerna för respektive utbildningsprograms olika årskurser anges vilka kurser som är obligatoriska (o) resp. valbara (v). Regler för val bland valbara kurser framgår av utbildningsplanen för respektive utbildningsprogram samt av avsnitt a4.

  Önskar den studerande läsa annan kombination än den i programplanerna angivna skall ansökan därom inges till programnämnden.

  b2.2 Frivilliga kurser (avser studerande på civilingenjörsprogram)

  Frivilligt kan - i den mån resurserna så tillåter och plats finns tillgänglig - läsas samtliga kurser, som förekommer i programplanerna termin 7 och högre på samtliga civilingenjörsprogram. Vid val av frivillig kurs gäller dock att de i kursplanen för kursen angivna förkunskaperna måste vara inhämtade. För tillträde till kurs på avancerad nivå krävs att man uppnått 150 hp inom det program som man är antagen till.

  De kurser som är valbara på annat utbildningsprogram kan efter särskilt beslut av programnämnden inräknas som valfri i examen. De kurser som anges som frivilliga (f) i programplan kan dock räknas endast som frivilliga.

  Vid resursbrist kan LiTH:s styrelse besluta om inskränkning i rätten att läsa frivilliga kurser.

  b2.3 Frivilliga kurser (avser studerande på högskoleingenjörsprogram)

  Studenten kan frivilligt - i den mån resurserna så tillåter och plats finns tillgänglig - läsa samtliga kurser, som förekommer i programplanerna för samtliga högskoleingenjörsprogram vid LiTH. Vid val av frivillig kurs gäller att de i kursplanen för kursen angivna förkunskaperna måste vara inhämtade..

  Vid resursbrist kan LiTH:s styrelse besluta om inskränkningar i rätten att läsa frivilliga kurser.

  b2.4 Forskarutbildningskurser

  Det finns möjligheter för de studerande i civilingenjörsutbildning och matematiskt- naturvetenskaplig utbildning att läsa vissa forskarutbildningskurser. Information lämnas av respektive institutions forskarstudierektor.

  b2.5 Anmälan

  För anmälan till kurser se avsnitt a4.

  b2.6 Inställd kurs

  Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden.

  b2.7 Schemaläggning

  Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser lägges inget centralt schema.


  b3.1 EXAMENSARBETE för civilingenjörsexamen 180 p samt magisterexamen (för studerande antagna före juli 2007)

  Här anges allmänna bestämmelser för examensarbetet. Varje programnämnd har kompletterande programspecifika regler, som återfinns i utbildningsplanen eller i kursplanen för exjobbet. Rutiner för exjobb kan också se olika ut på olika institutioner.

  b3.1.1 Allmänna bestämmelser

  För avläggande av civilingenjörsexamen, teknologie magisterexamen, datavetenskaplig magisterexamen eller magisterexamen inom matematik/naturvetenskap fordras att den studerande har utfört ett godkänt examensarbete. Examensarbetet består av tre moment:

  • genomförande, muntlig framläggning samt skriftlig redovisning
  • opposition
  • tre auskultationer

  b3.1.2 Mål

  Examensarbetet syftar till att visa att den studerande

  • kan använda förvärvade kunskaper och med vetenskaplig ansats lösa en uppgift med anknytning till utbildningen,
  • har förmåga till professionell skriftlig och muntlig kommunikation,
  • kan tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur relatera sitt arbete till den
  • kan kritiskt granska och diskutera ett i tal och skrift framlagt examensarbete
  • kan använda kunskaper och färdigheter som erhållits vid studier på fördjupningsnivå C (41-60-poängsnivå) och D (61-80-poängsnivå).
  Det är den studerande ska visa på egen initiativförmåga till planering och utförande, men också vid behov kunna söka handledning och stöd hos handledaren.

  b3.1.3 Omfattning

  Examensarbetet omfattar 20 poäng på D-nivå.

  b3.1.4 Miljö där examensarbetet genomförs

  Arbetet utförs som

  • ett internt examensarbete vid någon institution inom LiTH eller någon annan i utbildningen medverkande institution vid LiU.
  • ett externt examensarbete, t.ex. på ett företag, myndighet, eller annan organisation i Sverige eller utomlands, som bedöms kunna hantera ett examensarbete som uppfyller de krav som ställs.

  b3.1.5 Examensarbete inom avtal i samband med utlandsstudier

  Vid utlandsstudier inom avtal tillämpas speciella regler. I sådana fall följer examensarbetet bestämmelser vid det aktuella lärosätet. Detta innebär att även oppositionen och framläggningen följer de regler som gäller där.

  Vid kontakt med det utländska universitetet ansvarar nätverksansvarig lärare/koordinator för att det planerade examensarbetet utförs i relevant område. Godkända ämnesområden för examensarbete finns angivna i utbildningsplanen för respektive program.

  Intyg om godkänt examensarbete samt två exemplar av examensarbetesrapporten ska lämnas till respektive programnämnd. Programnämnden lämnar ett exemplar av rapporten till universitetsbiblioteket.

  b3.1.6 Val av examensarbete

  Examensarbetet väljs i samråd med examinator som också ansvarar för att uppgiftens inriktning, omfattning och nivå uppfyller de krav som ställs av LiTH och av respektive programnämnd. För examensarbeten utförda utanför universitetet ska i förekommande fall frågor rörande patent, upphovsmannarätt m.m. regleras genom avtal före arbetets igångsättning, varvid man ska säkerställa att examensarbetesrapporten blir offentlig.

  b3.1.7 Påbörjande av examensarbete

  Examensarbete för civilingenjörsutbildningen får påbörjas tidigast efter uppnådda 140 poäng inom programmet.

  Examensarbete för filosofie magister inom matematik, naturvetenskap eller datavetenskap, eller för teknologie magister, får påbörjas tidigast efter uppnådda 120 poäng, av för examen relevanta kurser, med minst 60p inom ämnet, och därutav minst 20p av dessa är kurser på C-nivå. Beroende på ämnesområdesval kan dessutom särskilda förkunskapskrav föreligga vilka redovisas i respektive utbildningsplan.

  Examensarbeten inom magisterprogram som ges på engelska har mera specifika krav, vilka återfinns i respektive utbildningsplan.

  Anmälan till examensarbetet görs vid examensarbetets påbörjan på blankett. Registrering på examensarbetet ska ske före arbetets start, men efter att terminsregistrering gjorts..

  Studenten ska även anmäla påbörjan av examensarbetet på berörd institution enligt examinators anvisning.

  b3.1.8 Examensarbete tillsammans med annan studerande

  I de fall två studerande utför examensarbete tillsammans kan med fördel vars och ens bidrag till arbetets olika delar redovisas. Arbetets volym och skriftliga dokumentation ska då sammantaget motsvara två individuella arbeten. Examinator ska kunna examinera de individuella bidragen till helheten.

  b3.1.9 Examinator

  Examinatorn ska vara anställd vid LiU som professor, lektor eller forskarassistent inom ämnesområdet för examensarbetet. Examinatorn ska

  • före start kontrollera att studenten uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete
  • fastställa inriktning och huvuduppgifter för examensarbetet, vilka ska dokumenteras
  • vid examensarbetets start fastställa datum för dess slutförande
  • ansvara för att handledaren/na fullgör sina uppgifter
  • innan framläggningen kontrollera att studenten är registrerad på examensarbetet
  • innan framläggningen kontrollera att föreslagen opponent uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete samt har genomfört tre auskultationer
  • godkänna/underkänna genomförd framläggning och opposition
  • betygsätta examensarbetet (endast betyg G=godkänd, U=Underkänd)
  • tillse att det godkända examensarbetet uppfyller utbildningsprogrammets krav

  b3.1.10 Handledare

  Examensarbetaren ska ha tillgång till en handledare vid den institution där examensarbetet är registrerat. Handledare och examinator är med fördel olika personer. Handledaren ska säkerställa att studenten får hjälp med

  • expertstöd i generella metodfrågor, ämneskunskap samt rapportskrivning
  • problemformulering och avgränsningar för arbetet
  • tidsmässig planering av arbete och val av lämpliga lösningsmetoder

  Då examensarbetet utförs utanför LiTH ska även en handledare från uppdragsgivaren utses.

  b3.1.11 Redovisning

  Examensarbetet ska redovisas muntligt och skriftligt, på svenska eller engelska. Programnämnden kan medge andra språk. Den muntliga redovisningen ska ske vid en offentlig framläggning. Den skriftliga redovisningen ska ske i form av en professionellt utformad examensarbetesrapport. Examensarbetesrapporten och framläggningen ska följa anvisningarna i b3.1.12 och b3.1.13.

  Institutionen är skyldig att ge handledning i högst 18 månader efter det att examensarbetet påbörjats. Därefter är det upp till examinator att besluta om ev. utökad handledningstid.

  b3.1.12 Framläggning

  Den muntliga framläggningen sker då examinator anser arbetet färdigt för presentation. Framläggningen ska ske vid LiTH och vid en tid då andra studenter kan auskultera. Detta gör att framläggning kan ske på en tid som den studerande överenskommit med examinator om, vanligtvis från omtentamensperioden i augusti till midsommar, och efter det att den studerande auskulterat vid tre framläggningar.

  Den muntliga presentationen ska ge en bakgrund till det studerade problemet, beskriva metoder, samt presentera resultat och slutsatser. Framläggningen riktas till auditoriet som helhet och inte enbart till specialister. Efter den muntliga framläggningen ska studenten bemöta opponentens kritik och ge tillfälle till övriga deltagare att ställa frågor. Framläggning och opposition ska godkännas av examinator. När eventuella påtalade slutjusteringar av examensarbetesrapporten är utförda och den studerande har fullgjort opposition på ett annat examensarbete rapporteras examensarbetet som godkänd kurs och poängen kan tillgodoräknas i examen.

  b3.1.13 Examensarbetesrapport

  Den skriftliga examensarbetesrapporten ska vara utförlig och professionellt skriven, samt påvisa en vetenskaplig ansats.

  Innehållet bör vara lättillgängligt och den skriftliga framställningen är viktig. Det ska finnas en bakgrund och en problemformulering; val av lösningsmetoder ska tydligt motiveras och en tydlig koppling ska finnas mellan resultat och slutsatser. Inomvetenskapligt erkända metoder ska användas vid resultatbearbetning. Diskussionen ska vara utförlig och visa på den studerandes förmåga till kritiskt tänkande. Rapporten ska innehålla god källhantering och en kort sammanfattning. I de fall rapportens huvudspråk är svenska ska den även innehålla en sammanfattning på engelska. Tryckfärdigt manus ska inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. Avvikelser från detta kan beslutas av examinator.

  Examensarbetesrapporten ska efter framläggningen vara offentlig.

  b3.1.14 Opposition

  Muntlig opposition genomförs antingen före eller efter framläggning av det egna examensarbetet. Opponenten måste uppfylla samma poäng- och nivåkrav som vid egen framläggning och ska ha genomfört tre auskultationer.

  Opponenten ska:

  • diskutera och kommentera val av lösningsmetoder, resultat och ev. databearbetning, slutsatser, tänkbara alternativa lösningar och slutsatser, samt källbehandling
  • kommentera examensarbetesrapportens principiella upplägg och relaterade formella stilistiska aspekter, samt det muntliga framförandet
  • belysa det presenterade examensarbetets förtjänster och brister

  Oppositionen bör tidsmässigt vara av ungefär samma omfattning som framläggningen och ska inkludera en diskussion där respondenten (den som lägger fram sitt arbete) bemöter och kommenterar opponentens kritik.

  En vecka innan examensarbetets framläggning ska opponenten skriftligen redogöra för examinatorn viktiga frågeställningar som kommer att behandlas, och för uppläggningen av oppositionen. Opponent och examinator går tillsammans igenom oppositionens upplägg.

  Hur många opponenter som kan accepteras på ett examensarbete avgör examinator.

  b3.1.15 Auskultation

  Den studerande ska auskultera, dvs närvara, vid tre framläggningar av examensarbeten. Ett av dessa auskultationstillfällen kan med fördel ersättas av ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation. Studenten ansvarar då själv för att intyg på närvaron skrivs och lämnas till administratör på institutionen för inläggning i LADOK.

  Auskultationerna ska vara genomförda före egen framläggning och opposition.

  Rapportering av auskultation sker endast efter det att spärreglerna för utbildningsprogrammet uppfylls.

  b3.1.16 Betyg

  Examensarbetet betygsätts med en av betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. För att studenten ska få betyget Godkänd ska samtliga moment vara slutförda med godkänt resultat.

  b3.1.17 Kvalitetsansvar

  Respektive programnämnd har det övergripande ansvaret för kvaliteten på examensarbetet. Kvalitetskontrollen sker på det sätt som fastställs av LiTH-styrelsen.

  b3.1.18 Dispens

  Då särskilda skäl föreligger kan respektive programnämnd ge dispens från ovanstående regelverk.

  Skriftlig opposition

  Den muntliga oppositionen kan efter godkännande av respektive programnämnd ersättas med en utförlig skriftlig opposition

  • för internationella studenter då särskilda skäl föreligger
  • då alla övriga moment för examen är uppfyllda, examensarbetet är framlagt och det finns synnerliga skäl

  Skriftlig opposition kan genomföras på något av följande sätt:

  • Studenten gör en skriftlig opposition på ett arbete som gjorts av en annan student, vars examinator sedan granskar oppositionen
  • Studentens examinator uppdrar åt vederbörande att göra en skriftlig opposition på ett examensarbete som redan tidigare examinerats av examinator.

  Vid skriftlig opposition finns det inte behov av en inledande redogörelse över uppläggningen.

  Programnämnden ska ge sitt godkännande innan en skriftlig opposition får genomföras.


  b3.2 EXAMENSARBETE för högskoleingenjörsexamen och teknologie kandidatexamen (för studerande antagna före juli 2007)

  Här anges allmänna bestämmelser för examensarbetet. Varje programnämnd har kompletterande programspecifika regler, som återfinns i utbildningsplanen eller i kursplanen för examensarbetet.

  b3.2.1 Allmänna bestämmelser

  För avläggande av högskoleingenjörsexamen eller teknologie kandidatexamen fordras att den studerande har utfört ett godkänt examensarbete. Examensarbetet består av tre moment:

  • genomförande, muntlig framläggning samt skriftlig redovisning
  • opposition
  • två auskultationer

  b3.2.2 Mål

  Examensarbetet syftar till att visa att den studerande

  • kan använda förvärvade kunskaper och med vetenskaplig/ingenjörsmässig ansats lösa en uppgift med anknytning till utbildningen,
  • har förmåga till professionell skriftlig och muntlig kommunikation,
  • kan tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
  • kan kritiskt granska och diskutera ett i tal och skrift framlagt examensarbete
  • kan använda kunskaper och färdigheter som erhållits vid studier på fördjupningsnivå C (41-60-poängsnivå).
  Det är den studerande ska visa på egen initiativförmåga till planering och utförande, men också vid behov kunna söka handledning och stöd hos handledaren.

  b3.2.3 Omfattning

  Examensarbetet omfattar 10 poäng på C-nivå.

  b3.2.4 Miljö där examensarbetet genomförs

  Arbetet utförs som

  • ett internt examensarbete vid någon institution inom LiTH
  • ett externt examensarbete, t.ex. på ett företag, myndighet, eller annan organisation i Sverige eller utomlands, som bedöms kunna hantera ett examensarbete som uppfyller de krav som ställs.

  b3.2.5 Examensarbete inom avtal i samband med utlandsstudier

  Vid utlandsstudier inom avtal tillämpas speciella regler. I sådana fall följer examensarbetet bestämmelser vid det aktuella lärosätet. Detta innebär att även oppositionen och framläggningen följer de regler som gäller där.

  Vid kontakt med det utländska universitetet ansvarar nätverksansvarig lärare/koordinator för att det planerade examensarbetet utförs i relevant område. Godkända ämnesområden för examensarbete finns angivna i utbildningsplanen för respektive program.

  Intyg om godkänt examensarbete samt två exemplar av examensarbetesrapporten ska lämnas till respektive programnämnd. Programnämnden lämnar ett exemplar av rapporten till universitetsbiblioteket.

  b3.2.6 Val av examensarbete

  Examensarbetet väljs i samråd med examinator som också ansvarar för att uppgiftens inriktning, omfattning och nivå uppfyller de krav som ställs av LiTH och av respektive programnämnd. För examensarbeten utförda utanför universitetet ska i förekommande fall frågor rörande patent, upphovsmannarätt m.m. regleras genom avtal före arbetets igångsättning, varvid man ska säkerställa att examensarbetesrapporten blir offentlig.

  b3.2.7 Påbörande av examensarbete

  Examensarbete för högskoleingenjörsutbildning får påbörjas tidigast efter uppnådda 90 poäng inom programmet.

  Examensarbete för teknologie kandidatexamen får påbörjas tidigast efter uppnådda 90 poäng, i för examen relevanta kurser, varav minst 10p ska vara inom huvudämnet och lägst på C-nivå.

  Anmälan till examensarbetet görs vid examensarbetets påbörjan på blankett. Registrering på examensarbetet ska ske före arbetets start, men efter att terminsregistrering gjorts.

  Studenten ska även anmäla påbörjan av examensarbetet på berörd institution enligt examinators anvisning.

  b3.2.8 Examensarbete tillsammans med annan studerande

  I de fall två studerande utför examensarbete tillsammans kan med fördel vars och ens bidrag till arbetets olika delar redovisas. Arbetets volym och skriftliga dokumentation ska då sammantaget motsvara två individuella arbeten. Examinator ska kunna examinera de individuella bidragen till helheten.

  b3.2.9 Examinator

  Examinatorn ska vara anställd vid LiU som professor, lektor, forskarassistent eller adjunkt inom ämnesområdet för examensarbetet. Examinator ska

  • före start kontrollera att studenten uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete
  • fastställa inriktning och huvuduppgifter för examensarbetet, vilka ska dokumenteras
  • vid examensarbetets start fastställa datum för dess slutförande
  • ansvara för att handledaren/na fullgör sina uppgifter
  • innan framläggningen kontrollera att studenten är registrerad på examensarbetet
  • innan framläggningen kontrollera att föreslagen opponent uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete samt har genomfört två auskultationer
  • godkänna/underkänna genomförd framläggning och opposition
  • betygsätta examensarbetet (endast betyg G=godkänd, U=Underkänd)
  • tillse att det godkända examensarbetet uppfyller utbildningsprogrammets krav

  b3.2.10 Handledare

  Examensarbetaren ska ha tillgång till en handledare vid den institution där examensarbetet är registrerat. Handledare och examinator är med fördel olika personer. Handledaren ska säkerställa att studenten får hjälp med

  • expertstöd i generella metodfrågor, ämneskunskap samt rapportskrivning
  • problemformulering och avgränsningar för arbetet
  • tidsmässig planering av arbete och val av lämpliga lösningsmetoder

  Då examensarbetet utförs utanför LiTH ska även en handledare från uppdragsgivaren utses.

  b3.2.11 Redovisning

  Examensarbetet ska redovisas muntligt och skriftligt, på svenska eller engelska. Programnämnden kan medge andra språk. Den muntliga redovisningen ska ske vid en offentlig framläggning. Den skriftliga redovisningen ska ske i form av en professionellt utformad examensarbetesrapport. Examensarbetesrapporten och framläggningen ska följa anvisningarna i b3.2.12 och b3.2.13.

  Institutionen är skyldig att ge handledning i högst 18 månader efter det att examensarbetet påbörjats.

  b3.2.12 Framläggning

  Den muntliga framläggningen sker tidigast då studenten är registrerad på programtermin 5 och då examinator anser arbetet färdigt för presentation. Framläggningen ska ske vid LiTH och vid en tid då andra studenter kan auskultera. Detta gör att framläggning kan ske på en tid som den studerande överenskommit med examinator om, vanligtvis från omtentamensperioden i augusti till midsommar, och efter det att den studerande auskulterat vid två framläggningar.

  Den muntliga presentationen ska ge en bakgrund till det studerade problemet, beskriva metoder, samt presentera resultat och slutsatser. Framläggningen riktas till auditoriet som helhet och inte enbart till specialister. Efter den muntliga framläggningen ska studenten bemöta opponentens kritik och ge tillfälle till övriga deltagare att ställa frågor. Framläggning och opposition ska godkännas av examinator. När eventuella påtalade slutjusteringar av examensarbetesrapporten är utförda och den studerande har fullgjort opposition på ett annat examensarbete rapporteras examensarbetet som godkänd kurs och poängen kan tillgodoräknas i examen.

  b3.2.13 Examensarbetesrapport

  Den skriftliga examensarbetesrapporten ska vara utförlig och professionellt skriven, samt påvisa en vetenskaplig ansats.

  Innehållet bör vara lättillgängligt och den skriftliga framställningen är viktig. Det ska finnas en bakgrund och en problemformulering; val av lösningsmetoder ska tydligt motiveras och en tydlig koppling ska finnas mellan resultat och slutsatser. Inomvetenskapligt erkända metoder ska användas vid resultatbearbetning. Diskussionen ska vara utförlig och visa på den studerandes förmåga till kritiskt tänkande. Rapporten ska innehålla god källhantering och en kort sammanfattning. I de fall rapportens huvudspråk är svenska ska den även innehålla en sammanfattning på engelska. Tryckfärdigt manus ska inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. Avvikelser från detta kan beslutas av examinator.

  Examensarbetesrapporten ska efter framläggningen vara offentlig.

  b3.2.14 Opposition

  Muntlig opposition genomförs antingen före eller efter framläggning av det egna examensarbetet. Opponenten måste uppfylla samma poäng- och nivåkrav som vid egen framläggning och ska ha genomfört två auskultationer.

  Opponenten ska:

  • diskutera och kommentera val av lösningsmetoder, resultat och ev. databearbetning, slutsatser, tänkbara alternativa lösningar och slutsatser, samt källbehandling
  • kommentera examensarbetesrapportens principiella upplägg och relaterade formella stilistiska aspekter, samt det muntliga framförandet
  • belysa det presenterade examensarbetets förtjänster och brister

  Oppositionen bör tidsmässigt vara av ungefär samma omfattning som framläggningen och ska inkludera en diskussion där respondenten (den som lägger fram sitt arbete) bemöter och kommenterar opponentens kritik.

  En vecka innan examensarbetets framläggning ska opponenten skriftligen redogöra för examinatorn för viktiga frågeställningar som kommer att behandlas, och för uppläggningen av oppositionen. Opponent och examinator går tillsammans igenom oppositionens upplägg.

  Hur många opponenter som kan accepteras på ett examensarbete avgör examinator.

  b3.2.15 Auskultation

  Den studerande ska auskultera, dvs närvara, vid två framläggningar av examensarbeten. Ett auskultationstillfälle kan med fördel ersättas av ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation. Studenten ansvarar då själv för att intyg på närvaron skrivs och lämnas till administratör på institutionen för inläggning i LADOK.

  Auskultationerna ska vara genomförda före egen framläggning och opposition.

  Rapportering av auskultation sker endast efter det att studenten är registrerad på programtermin fyra eller högre.

  b3.2.16 Betyg

  Examensarbetet betygsätts med en av betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. För att studenten ska få betyget Godkänd ska samtliga moment vara slutförda med godkänt resultat.

  b3.2.17 Kvalitetsansvar

  Programnämnden har det övergripande ansvaret för kvaliteten på examensarbetet. Kvalitetskontrollen sker på det sätt som fastställs av LiTH-styrelsen.

  b3.2.18 Dispens

  Då särskilda skäl föreligger kan respektive programnämnd ge dispens från ovanstående examensarbetesregler.

  Skriftlig opposition

  Den muntliga oppositionen kan efter godkännande av respektive programnämnd ersättas med en utförlig skriftlig opposition

  • för internationella studenter då särskilda skäl föreligger
  • då alla övriga moment för examen är uppfyllda, examensarbetet är framlagt och det finns synnerliga skäl

  Skriftlig opposition kan genomföras på något av följande sätt:

  • Studenten gör en skriftlig opposition på ett arbete som gjorts av en annan student, vars examinator sedan granskar oppositionen
  • Studentens examinator uppdrar åt vederbörande att göra en skriftlig opposition på ett examensarbete som redan tidigare examinerats av examinator.

  Vid skriftlig opposition finns det inte behov av en inledande redogörelse över uppläggningen.

  Programnämnden ska ge sitt godkännande innan en skriftlig opposition får genomföras.


  b3.3 EXAMENSPROJEKT för yrkeshögskoleutbildning (för studerande antagna före juli 2007)

  Här anges allmänna bestämmelser för examensprojektet. Programnämnden kan ha kompletterande programspecifika regler, som återfinns i utbildningsplanen eller i kursplanen för examensarbetet.

  b3.3.1 Allmänna bestämmelser

  För avläggande av yrkeshögskoleexamen fordras att den studerande har utfört ett godkänt examensprojekt. Examensprojektet består av tre moment:

  • genomförande, muntlig framläggning samt skriftlig redovisning
  • opposition
  • en auskultation

  b3.3.2 Mål

  Examensprojektet syftar till att visa att den studerande

  • kan använda förvärvade kunskaper vid lösning av en förelagd uppgift med anknytning till utbildningen,
  • har förmåga till professionell skriftlig och muntlig kommunikation,
  • kan tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
  • kan kritiskt granska och diskutera ett i tal och skrift framlagt examensprojekt
  • kan använda kunskaper och färdigheter som erhållits vid studier på fördjupningsnivå B (21-40-poängsnivå).
  Det är den studerande ska visa på egen initiativförmåga till planering och utförande, men också vid behov kunna söka handledning och stöd hos handledaren.

  b3.3.3 Omfattning

  Examensprojektet omfattar 7 poäng på B-nivå.

  b3.3.4 Miljö där examensprojektet genomförs

  Arbetet utförs som

  • ett internt examensprojekt vid någon institution inom LiTH
  • ett externt examensprojekt, t.ex. på ett företag, myndighet, eller annan organisation i Sverige eller utomlands, som bedöms kunna hantera ett examensprojekt som uppfyller de krav som ställs.

  b3.3.5 Val av examensprojekt

  Examensprojekt väljs i samråd med examinator som också ansvarar för att uppgiftens inriktning, omfattning och nivå uppfyller de krav som ställs av LiTH och av respektive programnämnd. För examensprojekt utförda utanför universitetet ska i förekommande fall frågor rörande patent, upphovsmannarätt m.m. regleras genom avtal före arbetets igångsättning, varvid man ska säkerställa att projektrapporten blir offentlig.

  b3.3.6 Påbörjande av examensprojektet

  Examensprojektet för yrkeshögskoleutbildning får påbörjas tidigast efter uppnådda 45 poäng inom programmet.

  Anmälan till examensarbetet görs vid examensarbetets påbörjan på blankett. Registrering på examensarbetet ska ske före arbetets start, men efter att terminsregistrering gjorts.

  Studenten ska även anmäla påbörjan av examensprojekt på berörd institution enligt examinators anvisning.

  b3.3.7 Examensprojekt tillsammans med annan studerande

  I de fall två studerande utför examensprojekt tillsammans kan med fördel vars och ens bidrag till arbetets olika delar redovisas. Arbetets volym och skriftliga dokumentation ska då sammantaget motsvara två individuella arbeten. Examinator ska kunna examinera de individuella bidragen till helheten.

  b3.3.8 Examinator

  Examinatorn ska vara anställd vid LiU som professor, lektor, forskarassistent eller adjunkt inom ämnesområdet för examensprojektet. Examinator ska

  • före start kontrollera att studenten uppfyller villkoren för påbörjande av examensprojekt
  • fastställa inriktning och huvuduppgifter för examensprojektet, vilka ska dokumenteras
  • vid examensarbetets start fastställa datum för dess slutförande
  • ansvara för att handledaren/na fullgör sina uppgifter
  • innan framläggningen kontrollera att studenten är registrerad på examensprojektet
  • innan framläggningen kontrollera att föreslagen opponent uppfyller villkoren för påbörjande av examensprojekt samt har genomfört en auskultation
  • godkänna/underkänna genomförd framläggning och opposition
  • betygsätta examensprojektet (endast betyg G=godkänd, U=Underkänd)
  • tillse att det godkända examensprojektet uppfyller utbildningsprogrammets krav

  b3.3.9 Handledare

  Projektarbetaren ska ha tillgång till en handledare vid den institution där examensprojektet är registrerat. Handledare och examinator är med fördel olika personer. Handledaren ska säkerställa att studenten får hjälp med

  • expertstöd i generella metodfrågor, ämneskunskap samt rapportskrivning
  • problemformulering och avgränsningar för arbetet
  • tidsmässig planering av arbete och val av lämpliga lösningsmetoder

  Då examensprojektet utförs utanför LiTH ska även en handledare från uppdragsgivaren utses.

  b3.3.10 Redovisning

  Examensprojektet ska redovisas muntligt och skriftligt, på svenska eller engelska. Programnämnden kan medge andra språk. Den muntliga redovisningen ska ske vid en offentlig framläggning. Den skriftliga redovisningen ska ske i form av en professionellt utformad projektrapport. Projektsrapporten och framläggningen ska följa anvisningarna i b3.3.11 och b3.3.12.

  Institutionen är skyldig att ge handledning i högst 18 månader efter det att examensprojektet påbörjats.

  b3.3.11 Framläggning

  Den muntliga framläggningen sker då examinator anser arbetet färdigt för presentation. Framläggningen ska ske vid LiTH och vid en tid då andra studenter kan auskultera. Detta gör att framläggning kan ske på en tid som den studerande överenskommit med examinator om, vanligtvis från omtentamensperioden i augusti till midsommar, och efter det att den studerande auskulterat vid annan framläggning.

  Den muntliga presentationen ska ge en bakgrund till det studerade problemet, beskriva metoder, samt presentera resultat och slutsatser. Framläggningen riktas till auditoriet som helhet och inte enbart till specialister. Efter den muntliga framläggningen ska studenten bemöta opponentens kritik och ge tillfälle till övriga deltagare att ställa frågor. Framläggning och opposition ska godkännas av examinator. När eventuella påtalade slutjusteringar av projektrapporten är utförda och den studerande har fullgjort opposition på ett annat examensprojekt rapporteras examensprojektet som godkänd kurs och poängen kan tillgodoräknas i examen.

  b3.3.12 Projektrapport

  Den skriftliga projektrapporten ska vara utförlig och professionellt skriven.

  Innehållet bör vara lättillgängligt och den skriftliga framställningen är viktig. Det ska finnas en bakgrund och en problemformulering; val av lösningsmetoder ska tydligt motiveras och en tydlig koppling ska finnas mellan resultat och slutsatser. Erkända metoder ska användas vid resultatbearbetning. Diskussionen ska vara utförlig och visa på den studerandes förmåga till kritiskt tänkande. Rapporten ska innehålla god källhantering och en kort sammanfattning. I de fall rapportens huvudspråk är svenska ska den även innehålla en sammanfattning på engelska. Tryckfärdigt manus ska inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. Avvikelser från detta kan beslutas av examinator.

  Projektrapporten ska efter framläggningen vara offentlig.

  b3.3.13 Opposition

  Muntlig opposition genomförs antingen före eller efter framläggning av det egna examensprojektet. Opponenten måste uppfylla samma poäng- och nivåkrav som vid egen framläggning och ska ha genomfört en auskultation.

  Opponenten ska:

  • diskutera och kommentera val av lösningsmetoder, resultat och ev. databearbetning, slutsatser, tänkbara alternativa lösningar och slutsatser, samt källbehandling
  • kommentera projektrapportens principiella upplägg och relaterade formella stilistiska aspekter, samt det muntliga framförandet
  • belysa det presenterade examensprojektets förtjänster och brister

  Oppositionen bör tidsmässigt vara av ungefär samma omfattning som framläggningen och ska inkludera en diskussion där respondenten (den som lägger fram sitt arbete) bemöter och kommenterar opponentens kritik.

  En vecka innan framläggning ska opponenten skriftligen redogöra för examinatorn för viktiga frågeställningar som kommer att behandlas, och för uppläggningen av oppositionen. Opponent och examinator går tillsammans igenom oppositionens upplägg.

  Hur många opponenter som kan accepteras på ett examensprojekt avgör examinator.

  b3.3.14 Auskultation

  Den studerande ska auskultera, dvs närvara, vid en framläggning av examensprojekt. Studenten ansvarar då själv för att intyg på närvaron skrivs och lämnas till administratör på institutionen för inläggning i LADOK.

  Auskultationen ska vara genomförd före egen framläggning och opposition.

  b3.3.15 Betyg

  Examensarbetet betygsätts med en av betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. För att studenten ska få betyget Godkänd ska samtliga moment vara slutförda med godkänt resultat.

  b3.3.16 Kvalitetsansvar

  Programnämnden har det övergripande ansvaret för kvaliteten på examensarbetet. Kvalitetskontrollen sker på det sätt som fastställs av LiTH-styrelsen.

  b3.3.17 Dispens

  Då särskilda skäl föreligger kan respektive programnämnd ge dispens från ovanstående examensarbetesregler.

  Skriftlig opposition

  Den muntliga oppositionen kan efter godkännande av respektive programnämnd ersättas med en utförlig skriftlig opposition

  • då alla övriga moment för examen är uppfyllda, examensarbetet är framlagt och det finns synnerliga skäl

  Skriftlig opposition kan genomföras på något av följande sätt:

  • Studenten gör en skriftlig opposition på ett arbete som gjorts av en annan student, vars examinator sedan granskar oppositionen
  • Studentens examinator uppdrar åt vederbörande att göra en skriftlig opposition på ett examensarbete som redan tidigare examinerats av examinator.

  Vid skriftlig opposition finns det inte behov av en inledande redogörelse över uppläggningen.

  Programnämnden ska ge sitt godkännande innan en skriftlig opposition får genomföras.


  b3.4 EXAMENSARBETE för kandidatexamen i musikproduktion resp. grafisk design och kommunikation (för studerande antagna före juli 2007)

  Här anges allmänna bestämmelser för examensarbetet. Programnämnden kan ha kompletterande programspecifika regler, som i så fall återfinns i utbildningsplanen eller i kursplanen för examensarbetet.

  b3.4.1 Allmänna bestämmelser

  För avläggande av kandidatexamen fordras att den studerande har utfört ett godkänt examensarbete. Examensarbetet består av tre moment:

  • genomförande, muntlig framläggning samt skriftlig redovisning
  • opposition
  • två auskultationer

  b3.4.2 Mål

  Examensarbetet syftar till att visa att den studerande

  • kan använda förvärvade kunskaper och med vetenskaplig ansats lösa en uppgift med anknytning till utbildningen,
  • har förmåga till professionell skriftlig och muntlig kommunikation,
  • kan tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
  • kan kritiskt granska och diskutera ett i tal och skrift framlagt examensarbete
  • kan använda kunskaper och färdigheter som erhållits vid studier på fördjupningsnivå C (41-60-poängsnivå).
  Det är den studerande ska visa på egen initiativförmåga till planering och utförande, men också vid behov kunna söka handledning och stöd hos handledaren.

  b3.4.3 Omfattning

  Examensarbetet omfattar 10 poäng på C-nivå/grundläggande nivå.

  b3.4.4 Miljö där examensarbetet genomförs

  Arbetet utförs som

  • ett internt examensarbete vid någon institution inom LiTH
  • ett externt examensarbete, t.ex. på ett företag, myndighet, eller annan organisation i Sverige eller utomlands, som bedöms kunna hantera ett examensarbete som uppfyller de krav som ställs.

  b3.4.5 Examensarbete inom avtal i samband med utlandsstudier

  Vid utlandsstudier inom avtal tillämpas speciella regler. I sådana fall följer examensarbetet bestämmelser vid det aktuella lärosätet. Detta innebär att även oppositionen och framläggningen följer de regler som gäller där.

  Vid kontakt med det utländska universitetet ansvarar nätverksansvarig lärare/koordinator för att det planerade examensarbetet utförs i relevant område. Godkända ämnesområden för examensarbete finns angivna i utbildningsplanen för respektive program.

  Intyg om godkänt examensarbete samt två exemplar av examensarbetesrapporten ska lämnas till respektive programnämnd. Programnämnden lämnar ett exemplar av rapporten till universitetsbiblioteket.

  b3.4.6 Val av examensarbete

  Examensarbetet väljs i samråd med examinator som också ansvarar för att uppgiftens inriktning, omfattning och nivå uppfyller de krav som ställs av LiTH och av respektive programnämnd. För examensarbeten utförda utanför universitetet ska i förekommande fall frågor rörande patent, upphovsmannarätt m.m. regleras genom avtal före arbetets igångsättning, varvid man ska säkerställa att examensarbetesrapporten blir offentlig.

  b3.4.7 Påbörjande av examensarbete

  Examensarbete för kandidatexamen får påbörjas tidigast efter uppnådda 90 poäng/135 högskolepoäng inom programmet.

  Anmälan till examensarbetet görs vid examensarbetets påbörjan på blankett. Registrering på examensarbetet ska ske före arbetets start, men efter att terminsregistrering gjorts.

  Studenten ska även anmäla påbörjan av examensarbetet på berörd institution enligt examinators anvisning.

  b3.4.8 Examensarbete tillsammans med annan studerande

  I de fall två studerande utför examensarbete tillsammans kan med fördel vars och ens bidrag till arbetets olika delar redovisas. Arbetets volym och skriftliga dokumentation ska då sammantaget motsvara två individuella arbeten. Examinator ska kunna examinera de individuella bidragen till helheten.

  b3.4.9 Examinator

  Examinatorn ska vara anställd vid LiU som professor, lektor, forskarassistent eller adjunkt inom ämnesområdet för examensarbetet. Examinator ska

  • före start kontrollera att studenten uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete
  • fastställa inriktning och huvuduppgifter för examensarbetet, vilka ska dokumenteras
  • vid examensarbetets start fastställa datum för dess slutförande
  • ansvara för att handledaren/na fullgör sina uppgifter
  • vid examensarbetets start fastställa datum för dess slutförande
  • innan framläggningen kontrollera att studenten är registrerad på examensarbetet
  • innan framläggningen kontrollera att föreslagen opponent uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete samt har genomfört två auskultationer
  • godkänna/underkänna genomförd framläggning och opposition
  • betygsätta examensarbetet (endast betyg G=godkänd, U=Underkänd)
  • tillse att det godkända examensarbetet uppfyller utbildningsprogrammets krav

  b3.4.10 Handledare

  Examensarbetaren ska ha tillgång till en handledare vid den institution där examensarbetet är registrerat. Handledare och examinator är med fördel olika personer. Handledaren ska säkerställa att studenten får hjälp med

  • expertstöd i generella metodfrågor, ämneskunskap samt rapportskrivning
  • problemformulering och avgränsningar för arbetet
  • tidsmässig planering av arbete och val av lämpliga lösningsmetoder

  Då examensarbetet utförs utanför LiTH ska även en handledare från uppdragsgivaren utses.

  b3.4.11 Redovisning

  Examensarbetet ska redovisas muntligt och skriftligt, på svenska eller engelska. Programnämnden kan medge andra språk. Den muntliga redovisningen ska ske vid en offentlig framläggning. Den skriftliga redovisningen ska ske i form av en professionellt utformad examensarbetesrapport. Examensarbetesrapporten och framläggningen ska följa anvisningarna i b3.4.12 och b3.4.13.

  Institutionen är skyldig att ge handledning i högst 18 månader efter det att examensarbetet påbörjats.

  b3.4.12 Framläggning

  Den muntliga framläggningen sker då examinator anser arbetet färdigt för presentation. Framläggningen ska ske vid LiTH och vid en tid då andra studenter kan auskultera. Detta gör att framläggning kan ske på en tid som den studerande överenskommit med examinator om, vanligtvis från omtentamensperioden i augusti till midsommar, och efter det att den studerande auskulterat vid två framläggningar.

  Den muntliga presentationen ska ge en bakgrund till det studerade problemet, beskriva metoder, samt presentera resultat och slutsatser. Framläggningen riktas till auditoriet som helhet och inte enbart till specialister. Efter den muntliga framläggningen ska studenten bemöta opponentens kritik och ge tillfälle till övriga deltagare att ställa frågor. Framläggning och opposition ska godkännas av examinator. När eventuella påtalade slutjusteringar av examensarbetesrapporten är utförda och den studerande har fullgjort opposition på ett annat examensarbete rapporteras examensarbetet som godkänd kurs och poängen kan tillgodoräknas i examen.

  b3.4.13 Examensarbetesrapport

  Den skriftliga examensarbetesrapporten ska vara utförlig och professionellt skriven, samt påvisa en vetenskaplig ansats.

  Innehållet bör vara lättillgängligt och den skriftliga framställningen är viktig. Det ska finnas en bakgrund och en problemformulering; val av lösningsmetoder ska tydligt motiveras och en tydlig koppling ska finnas mellan resultat och slutsatser. Inomvetenskapligt erkända metoder ska användas vid resultatbearbetning. Diskussionen ska vara utförlig och visa på den studerandes förmåga till kritiskt tänkande. Rapporten ska innehålla god källhantering och en kort sammanfattning. I de fall rapportens huvudspråk är svenska ska den även innehålla en sammanfattning på engelska. Tryckfärdigt manus ska inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. Avvikelser från detta kan beslutas av examinator.

  Examensarbetesrapporten ska efter framläggningen vara offentlig.

  b3.4.14 Opposition

  Muntlig opposition genomförs antingen före eller efter framläggning av det egna examensarbetet. Opponenten måste uppfylla samma poäng- och nivåkrav som vid egen framläggning och ska ha genomfört två auskultationer.

  Opponenten ska:

  • diskutera och kommentera val av lösningsmetoder, resultat och ev. databearbetning, slutsatser, tänkbara alternativa lösningar och slutsatser, samt källbehandling
  • kommentera examensarbetesrapportens principiella upplägg och relaterade formella stilistiska aspekter, samt det muntliga framförandet
  • belysa det presenterade examensarbetets förtjänster och brister

  Oppositionen bör tidsmässigt vara av ungefär samma omfattning som framläggningen och ska inkludera en diskussion där respondenten (den som lägger fram sitt arbete) bemöter och kommenterar opponentens kritik.

  En vecka innan examensarbetets framläggning ska opponenten skriftligen redogöra för examinatorn för viktiga frågeställningar som kommer att behandlas, och för uppläggningen av oppositionen. Opponent och examinator går tillsammans igenom oppositionens upplägg.

  Hur många opponenter som kan accepteras på ett examensarbete avgör examinator.

  b3.4.15 Auskultation

  Den studerande ska auskultera, dvs närvara, vid två framläggningar av examensarbeten. Ett auskultationstillfälle kan med fördel ersättas av ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation. Studenten ansvarar då själv för att intyg på närvaron skrivs och lämnas till administratör på institutionen för inläggning i LADOK.

  Auskultationerna ska vara genomförda före egen framläggning och opposition.

  Rapportering av auskultation sker endast efter det att spärreglerna för utbildningsprogrammet uppfylls.

  b3.4.16 Betyg

  Examensarbetet betygsätts med en av betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. För att studenten ska få betyget Godkänd ska samtliga moment vara slutförda med godkänt resultat.

  b3.4.17 Kvalitetsansvar

  Programnämnden har det övergripande ansvaret för kvaliteten på examensarbetet. Kvalitetskontrollen sker på det sätt som fastställs av LiTH-styrelsen.

  b3.4.18 Dispens

  Då särskilda skäl föreligger kan respektive programnämnd ge dispens från ovanstående examensarbetesregler.

  Skriftlig opposition

  Den muntliga oppositionen kan efter godkännande av respektive programnämnd ersättas med en utförlig skriftlig opposition

  • för internationella studenter då särskilda skäl föreligger
  • då alla övriga moment för examen är uppfyllda, examensarbetet är framlagt och det finns synnerliga skäl

  Skriftlig opposition kan genomföras på något av följande sätt:

  • Studenten gör en skriftlig opposition på ett arbete som gjorts av en annan student, vars examinator sedan granskar oppositionen
  • Studentens examinator uppdrar åt vederbörande att göra en skriftlig opposition på ett examensarbete som redan tidigare examinerats av examinator.

  Vid skriftlig opposition finns det inte behov av en inledande redogörelse över uppläggningen.

  Programnämnden ska ge sitt godkännande innan en skriftlig opposition får genomföras.


  b3.5 EXAMENSARBETE för civilingenjörsexamen 300 hp, teknologie masterexamen, naturvetenskaplig masterexamen, filosofie masterexamen, teknologie magisterexamen samt masterexamen utan förled (för studerande antagna ht 2007 eller senare samt även övriga som registreras på examensarbete för dessa examina fr.o.m. 2011-03-01)

  (För tidigare regelverk se Studiehandboken 2010.)

  Nedan anges allmänna bestämmelser för examensarbetet. Ytterligare information om examensarbetets genomförande finns på de olika institutionerna.

  b3.5.1 Allmänna bestämmelser

  För avläggande av civilingenjörsexamen 300 hp, teknologie masterexamen, naturvetenskaplig masterexamen, filosofie masterexamen, teknologie magisterexamen samt masterexamen utan förled fordras att den studerande har utfört ett godkänt examensarbete. Examensarbetets delar framgår av kursplanen.

  b3.5.2 Mål

  Examensarbetets mål framgår av kursplanen.

  b3.5.3 Omfattning

  Krav på omfattning på examensarbetet för resp. typ av examen framgår av programmets utbildningsplan.

  b3.5.4 Miljö där examensarbetet genomförs

  Arbetet utförs som

  • ett internt förlagt examensarbete vid någon i utbildningen medverkande institution vid LiU eller
  • ett externt förlagt examensarbete, på ett företag, myndighet, eller annan organisation i Sverige eller utomlands, som av examinator bedöms kunna hantera ett examensarbete som uppfyller de krav som ställs, eller
  • ett examensarbete inom utbytesavtal i samband med studier utomlands varvid alla studieresultat tillgodoräknas av ansvarig programnämnd.

  Vilka huvudområden som är tillåtna inom respektive utbildningsprogram framgår av programmets utbildningsplan. Eventuella individuella ärenden som har med huvudområde att göra avgörs av ansvarig programnämnd.

  Vilka institutionsavdelningar som examensarbete inom visst huvudområde kan examineras vid, beslutas av den programnämnd som har examensrätt för generella examina inom huvudområdet (se aktuell lista).

  b3.5.5 Examensarbete inom avtal i samband med utlandsstudier

  Vid utlandsstudier inom avtal tillämpas det mottagande lärosätets aktuella bestämmelser för examensarbeten. Studenten ska i samråd med programnämnden förvissa sig om att det tilltänkta examensarbetet utförs inom för programmet tillåtet huvudområde. Godkända huvudområden för examensarbete finns angivna i utbildningsplanen för respektive program.

  Intyg om godkänt examensarbete samt ett exemplar av examensarbetesrapporten (pdf-fil) ska lämnas till ansvarig programnämnd.

  b3.5.6 Val av examensarbete

  Examensarbetet väljs i samråd med examinator som också ansvarar för att uppgiftens inriktning, omfattning och nivå uppfyller de krav som anges i kursplanen.

  I de fall det kan bli aktuellt bör frågor kring upphovsrätt, patent och ersättning kopplat till arbetets resultat regleras i förväg. Examensarbetaren kan själv ingå avtal om sekretess för att få tillgång till konfidentiell information nödvändig för genomförandet av examensarbetet. Handledare och examinator avgör dock själva om de godtar att skriva under sekretessförbindelser varför konfidentiell information normalt inte får vara av en sådan karaktär att den är nödvändig för att handleda eller betygsätta arbetet. Om inte synnerliga skäl föreligger ska hela examensarbetesrapporten offentliggöras i samband med godkännandet. Om någon del av rapporten inte bör offentliggöras måste detta godkännas i förväg av examinator och berörd prefekt.

  b3.5.7 Påbörjande av examensarbete

  Krav för påbörjande av examensarbetet framgår av gällande kursplan.

  Anmälan till examensarbetet görs vid examensarbetets påbörjande på blankett. Registrering på examensarbetet ska ske före arbetets start, men efter att terminsregistrering gjorts.

  Studenten ska även anmäla påbörjande av examensarbetet på berörd institution.

  b3.5.8 Examensarbete tillsammans med annan studerande

  I de fall två studerande genomför examensarbete tillsammans ska vars och ens bidrag till arbetet redovisas. Arbetets omfattning ska sammantaget motsvara två individuella arbeten. Examinator ska säkerställa att respektive studerande har bidragit på ett tillfredsställande sätt till arbetet, och uppfyller de krav som ställs för att bli godkänd på examensarbetet.

  Examensarbete som genomförs gemensamt av fler än två studerande tillåts inte.

  b3.5.9 Examinator

  Examinatorn ska vara anställd vid LiU som professor, lektor, forskarassistent eller motsvarande, ha kompetens att examinera examensarbete inom aktuellt huvudområde samt vara utsedd av institutionsstyrelse eller prefekt. Examinator skall

  • före start av examensarbetet kontrollera att den studerande uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete inom aktuellt huvudområde. Stöd för detta kan fås fra˚ studievägledningen, som kan kontrollera poängkrav etc.
  • fastställa inriktning och huvuduppgifter för examensarbetet baserat på en bedömning om examensarbetet leder till att kursplanens lärandemål kommer att uppfyllas
  • godkänna/underkänna planeringsrapport
  • godkänna/underkänna halvtidskontroll
  • ansvara för att handledaren/na fullgör sina uppgifter
  • innan framläggningen kontrollera att studenten är registrerad på examensarbetet
  • godkänna arbetet för framläggning
  • innan framläggningen kontrollera att föreslagen opponent uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete samt har genomfört tre auskultationer
  • godkänna/underkänna genomförd framläggning och opposition på denna
  • godkänna ett avslutande reflektionsdokument
  • tillse att det godkända examensarbetet uppfyller kursplanens lärandemål och övriga krav samt betygsätta examensarbetet (endast betyg G=godkänd, U=Underkänd)

  b3.5.10 Handledare

  Examensarbetaren ska ha tillgång till en intern handledare vid den institution där examensarbetet är registrerat. Den interna handledaren ska ha en examen som minst motsvarar nivån för aktuellt examensarbete. Den interna handledaren och examinator kan i undantagsfall vara samma person. Beslut om undantag fattas av berörd programnämnd innan examensarbetet påbörjas.

  Handledaren ska under examensarbetets gång hjälpa den studerande i en sådan riktning att denne kan genomföra ett självständigt arbete. Det innebär vägledning inom exempelvis

  • expertstöd i generella metodfrågor, ämneskunskap samt rapportskrivning
  • problemformulering och avgränsningar för arbetet
  • tidsmässig planering av arbete och val av lämpliga lösningsmetoder
  Då examensarbetet utförs utanför LiTH ska även en handledare från uppdragsgivaren utses.

  b3.5.11 Planeringsrapport

  Den studerande ska under de första veckorna av examensarbetet göra en planeringsrapport innehållande

  • preliminär titel på examensarbetet
  • en preliminär problemformulering satt i relation till litteraturbasen
  • en preliminär beskrivning av angreppssätt
  • planerad litteraturbas
  • en tidplan för examensarbetets genomförande inklusive planerade datum för halvtidskontroll och framläggning

  b3.5.12 Halvtidskontroll

  Ungefär halvvägs in i examensarbetet ska examensarbetaren vid en halvtidskontroll redovisa för examinator hur arbetet fortskrider relativt planeringsrapporten. Även handledaren bör då medverka. Formerna för halvtidskontrollen kan variera från en muntlig genomgång till ett öppet seminarium. Halvtidskontrollen kan leda till tre utfall

  1. Arbetet har väsentligen genomförts enligt planeringsrapporten och kan fortsätta som planerat. Halvtidskontrollen är godkänd.
  2. Arbetet har genomförts med vissa avvikelser från planeringsrapporten, arbetet bedöms dock kunna slutföras med mindre justeringar i problemformulering, angreppssätt och/eller tidplan. Halvtidskontrollen är godkänd.
  3. Arbetet har i väsentliga avseenden avvikit från planeringsrapporten och arbetet riskerar att underkännas. Halvtidskontrollen är inte godkänd. En ny planeringsrapport måste tas fram och en ny halvtidskontroll göras.

  b3.5.13 Redovisning

  Examensarbetet ska redovisas muntligt och skriftligt, på svenska eller engelska. Programnämnden kan medge att redovisningen gör även på andra språk.

  Den muntliga redovisningen ska ske vid en framläggning som ska vara offentlig om det inte finns synnerliga skäl däremot. Den skriftliga redovisningen ska ske i form av en professionellt utformad examensarbetesrapport. Framläggningen och examensarbetesrapporten ska följa anvisningarna i avsnitt b3.5.14 och avsnitt b3.5.15.

  b3.5.14 Framläggning

  Den muntliga framläggningen sker då examinator anser arbetet färdigt för presentation. Framläggningen ska ske vid LiTH och vid en tid de andra studenter kan auskultera. Detta gör att framläggning kan ske på en tid som den studerande överenskommit med examinator om, vanligtvis från omtentamensperioden i augusti till midsommar, och efter det att den studerande auskulterat.

  Den muntliga presentationen ska ge en bakgrund till det studerade problemet, beskriva metoder, samt presentera resultat och slutsatser. Framläggningen riktas till auditoriet som helhet och inte enbart till specialister. Efter den muntliga framläggningen ska studenten bemöta opponentens kritik och ge tillfälle till övriga deltagare att ställa frågor. Framläggning och opposition ska godkännas av examinator. När eventuella påtalade slutjusteringar av examensarbetesrapporten är utförda, reflektionsdokumentet är godkänt och den studerande har fullgjort opposition på ett annat examensarbete rapporteras examensarbetet som godkänd kurs och poängen kan tillgodoräknas till examen.

  b3.5.15 Examensarbetesrapport

  Den skriftliga examensarbetesrapporten ska vara utförlig och professionellt skriven, samt påvisa en vetenskaplig ansats.

  Innehållet bör vara lättillgängligt och den skriftliga framställningen är viktig. Det ska finnas en bakgrund och en problemformulering; val av lösningsmetoder ska tydligt motiveras och en tydlig koppling ska finnas mellan resultat och slutsatser. Inomvetenskapligt erkända metoder ska användas vid resultatbearbetning. Diskussionen ska vara utförlig och visa på den studerandes förmåga till kritiskt tänkande. Rapporten ska innehålla god källhantering och en kort sammanfattning. I de fall rapportens huvudspråk är svenska ska den även innehålla en sammanfattning på engelska. Manus färdigt för publicering ska tillsammans med ett reflektionsdokument över genomfört arbete inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. Undantag från detta kan medges av examinator.

  Hela examensarbetesrapporten ska efter framläggningen och eventuella justeringar göras offentlig om inte detta strider mot sekretesslagstiftningen. Vad som utgör hemlig information bör så tidigt som möjligt regleras och motiveras i avtal mellan extern part och berörd institution. Ett sådant avtal förutsätter godkännande från berörd prefekt som också som första instans har att pröva begäran om utlämnande. Beslut ifall sekretess föreligger avgörs ytterst av förvaltningsdomstol.

  b3.5.16 Opposition

  Muntlig opposition genomförs antingen före eller efter framläggning av det egna examensarbetet. Opponenten måste uppfylla samma poäng- och nivåkrav som vid egen framläggning och ska ha genomfört tre auskultationer. Examinationsmomentet opposition i examensarbetet är poängsatt, se kursplanen.

  Opponenten skall:

  • diskutera och kommentera val av lösningsmetoder, resultat och ev. databearbetning, slutsatser, tänkbara alternativa lösningar och slutsatser, samt källbehandling
  • kommentera examensarbetesrapportens principiella upplägg och relaterade formella stilistiska aspekter, samt det muntliga framförandet
  • belysa det presenterade examensarbetets förtjänster och brister
  Oppositionen bör tidsmässigt vara av ungefär samma omfattning som framläggningen och ska inkludera en diskussion där respondenten (den som lägger fram sitt arbete) bemöter och kommenterar opponentens kritik.

  Om inte annat överenskommits ska opponenten senast en vecka innan framläggningen skriftligen redogöra för examinatorn viktiga frågeställningar som kommer att behandlas, samt för uppläggningen av oppositionen. Opponent och examinator går tillsammans igenom oppositionens upplägg.

  I normalfallet skall antalet opponenter överensstämma med antalet respondenter. Examinator kan i undantagsfall besluta om annat, om skäl föreligger.

  b3.5.17 Auskultation

  Den studerande ska auskultera, d.v.s. närvara, vid framläggningar av examensarbeten, se kursplanen. Auskultation skall ske på framläggning av examensarbete med samma eller högre nivå än det egna examensarbetet.

  Ett auskultationstillfälle kan med fördel ersättas av ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation. Studenten ansvarar då själv för att intyg på närvaron skrivs och lämnas till administratör på institutionen för inläggning i LADOK. Auskultation ingår som poängsatt moment i examensarbetet.

  Auskultationerna ska vara genomförda före egen framläggning och opposition. När under utbildningen som auskultation få göras framgår av kursplan för examensarbetet.

  b3.5.18 Reflektionsdokument

  Ett reflektionsdokument över genomfört arbete ska inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen.

  b3.5.19 Betyg

  Examensarbetet betygsätts med en av betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. För att studenten ska få betyget Godkänd ska samtliga moment vara slutförda med godkänt resultat.

  Komplettering

  Den studerande förväntas kunna prestera ett godkänt examensarbete inom givna tidsramar. Ett examensarbete som inte blivit godkänt inom den tid som exmainator i förväg bestä:mt kan kompletteras i upp till 3 månader (terminstid) förutsatt att kompletteringarna är av smärre omfattning och kan genomföras med ringa handledning och resurser i övrigt. Därefter sätts betyg på examensarbetet. Examinator bestämmer om komplettering ska tillåtas i varje enskilda fall. Vid synnerliga skäl kan tiden för kompletteringen utökas.

  Institutionen är skyldig att ge handledning i högst 18 månader efter det att examensarbetet påbörjats, D&aouml;refetr är det upp till examinator att besluta om ev. utökad handledningstid.

  Om examensarbete underkänts hänvisas den studerande till att söka nytt examensarbete.

  b3.5.20 Kvalitetsansvar

  Respektive programnämnd har det övergripande ansvaret för kvaliteten i utbildningsprogrammen. Detta ansvar omfattar även examensarbetet. Kvalitetskontrollen sker på det sätt som fastställs av fakultetssturelsen.

  b3.5.21 Dispens

  Om särskilda skäl föreligger kan respektive programnämnd ge dispens från ovanstående regelverk. T.ex. kan den muntliga oppositionen efter godkännande av programnämnden ersättas med en utförlig skriftlig opposition

  • för internationella studerande då särskilda skäl föreligger
  • för övriga studerande då alla övriga moment för examen är uppfyllda, examensarbetet där framlagt och det finns synnerliga skäl
  Skriftlig opposition kan genomföras på något av följande sätt:
  • Studenten gör en skriftlig opposition på ett arbete som gjorts av en annan student, vars examinator sedan granskar oppositionen
  • Studentens examinator uppdrar åt vederbörande att göra en skriftlig opposition på ett examensarbete som redan tidigare examinerats av examinator.
  Vid skriftlig opposition finns det inte behov av en inledande redogörelse över uppläggningen.

  Programnämnden ska ge sitt godkännande innan en skriftlig opposition får genomföras.


  b3.8 OBLIGATORISKT KANDIDATPROJEKT (ingående i civilingenjörsprogrammens termin 6 fr.o.m. vt 2014)

  Reviderat regelverk för läsåret 2014/2015 2014-05-20. Se regelverk i Studiehandboken 2015.

  b3.8.1 Allmänna bestämmelser

  I samtliga civilingenjörsutbildningar vid LiTH ingår ett obligatoriskt kandidatprojekt, som också kan utgöra examensarbete för teknologie kandidatexamen. Under programtermin 6 på resp. program

  D   DPU   ED   EMM   I   IT   KB   KTS   M   MED   MT   TB   Y

  ges en eller flera särskilda kurser som utgör kandidatprojektet och vars kursplaner innehåller kursspecifika bestämmelser som kompletteras med gemensansamma bestämmelser nedan.

  b3.8.2 Mål

  Civilingenjörsutbildningarnas kandidatprojekt är obligatoriska och ska bidra till att generella och programspecifika mål för civilingenjörsexamen uppnås. Kandidatprojektet har specifika lärandemål som anges i resp. kursplan men innefattar även följande lärandemål som är gemensamma för samtliga kandidatprojektskurser vid LiTH.

  • Ämneskunskaper
   Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande kunna
   • systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden
   • tillämpa metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet
   • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
  • Individuella och yrkesmässiga färdigheter
   Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande visa förmåga att
   • formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar
   • söka och värdera vetenskaplig litteratur
  • Arbeta i grupp och kommunicera
   Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande visa förmåga att
   • planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete i form av ett projekt i grupp.
   • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt
   • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt självständigt arbete
  • CDIO ingenjenjörsmässighet
   Efter genomfört kandidatprojekt förväntas den studerande kunna
   • skapa, analysera och/eller utvärdera tekniska lösningar
   • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

  b3.8.3 Kandidatprojekt under utlandsstudier

  I samband med utlandsstudier görs en individuell planering tillsammans med utbildningsledare, av hur kravet på kandidatprojekt på civilingenjörsprogrammet skall uppfyllas.

  b3.8.4 Påbörjande av kandidatprojekt (T.o.m. läsåret 2014/2015 gäller särskilda övergångsregler)

  För att få påbörja kandidatprojektet ska följande uppflyttningskrav till termin 6 vara uppfyllt.

  • Den studerande skall den 1 oktober ha minst 90hp godkänt i kurser inom programtermin 1-4 (frivilliga kurser inräknas ej)
  • För resp. kandidatprojektkurs kan dessutom i kursplanen anges specifika ämneskurser från programtermin 1-4 som skall vara slutförda.
  • Vid bedömning av uppfyllande av uppflyttningkravet ska individuella beslut, fattade t.ex. i samband med antagning till senare del av programmet, beaktas.
  • Studerande som inte uppfyller uppflyttningskraven hänvisas studievägledare för studieplanering, se nedan.

  Studieplanering då kravet för uppflyttning inte är uppfyllt

  • Kurser från tidigare årskurser som ej slutförts skall prioriteras och endast om utrymme finns inom fullt studieåtagande får nya kurser läsas
  • Studerande som inte kontaktat studievägledningen senast under november månad kan inte påräkna att få tillträde till kandidatprojektet eller att bli uppflyttade till programtermin 6 inför terminsstarten.
  • Om uppflyttningskravet uppfylls senare än den 1 oktober men före starten av kandidatprojektet görs en individuell prövning i samband med studieplanering tillsammans med respektive programs studievägledare.

  Övergångsbestämmelser för kandidatprojekt

  • 2013/2014
   • Studerande som 2013-10-01 har minst 90hp godkänt från termin 1-4 (frivilliga kurser räknas ej) anmäler sig till kurser inklusive kandidatprojekt enligt eget önskemål samt flyttas upp till programtermin 6.
   • Studenter som 2013-10-01 ej uppfyller poängkravet för påbörjande av kandidatprojektet skall studieplanera tillsammans med studievägledare. För studieplaneringen gäller att studenten kan planera för
    • oavslutade kurser från programtermin 1-4
    • kurser från programtermin 6
    • kandidatprojektet om studenten bedöms ha möjlighet att kunna genomföra detta, dock senast när projektgrupperna bestäms.
  • 2014/2015 Reviderat regelverk 2014-05-20. Se regelverk i Studiehandboken 2015.
   • Studerande som 2014-10-01 har minst 90hp godkänt från termin 1-4 (frivilliga kurser räknas ej) anmäler sig till kurser inklusive kandidatprojekt enligt eget önskemål samt flyttas upp till programtermin 6.
   • Studenter som 2014-10-01 ej uppfyller poängkravet för påbörjande av kandidatprojektet skall studieplanera tillsammans med studievdgledare. För studieplaneringen gäller att studenten kan planera för
    • oavslutade kurser från programtermin 1-4
    • kurser från programtermin 6
    • kandidatprojektet om studenten har klarat de specifika förkunskapskurser som anges i kursplanen och i övrigt bedöms ha tillräckliga förkunskaper för att klara kandidatprojektet, dock senast när projektgrupperna bestäms.

  b3.8.5 Examination
  Examinator för kandidatprojekt ska ansvara för att examinationen sker i enlighet med kursplanen och i tillämpliga delar utföra de uppgifter som gäller för examinator för examensarbeten.


  b3.6 EXAMENSARBETE för högskoleingenjör, teknologie kandidat, naturvetenskaplig kandidat, filosofie kandidat samt kandidat utan förled (för studerande antagna ht 2007 eller senare)

  Här anges allmänna bestämmelser för examensarbetet. Varje programnämnd har kompletterande, programspecifika regler, som återfinns i utbildningsplanen och/eller i kursplanen för examensarbetet. Rutiner för examensarbetet kan skilja sig mellan olika institutioner.

  b3.6.1 Allmänna bestämmelser

  För avläggande av högskoleingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen, naturvetenskaplig kandidatexamen, filosofie kandidatexamen samt kandidatexamen utan förled fordras att den studerande har utfört ett godkänt examensarbete. Examensarbetets delar framgår av kursplanen.

  b3.6.2 Mål

  Examensarbetets mål framgår av kursplanen.

  b3.6.3 Omfattning

  Krav på omfattning på examensarbetet för resp. typ av examen framgår av programmets utbildningsplan.

  b3.6.4 Miljö där examensarbetet genomförs

  Arbetet utförs som

  • ett internt examensarbete vid någon i utbildningen medverkande institution vid LiU.
  • ett externt examensarbete, t.ex. på ett företag, myndighet, eller annan organisation i Sverige eller utomlands, som av examinator bedöms kunna hantera ett examensarbete som uppfyller de krav som ställs.

  Vilka huvudområden som är tillåtna inom respektive utbildningsprogram framgår av programmets utbildningsplan. Eventuella individuella ärenden som har med huvudområde att göra avgörs av ansvarig programnämnd.

  b3.6.5 Examensarbete inom avtal i samband med utlandsstudier

  Vid utlandsstudier inom avtal tillämpas speciella regler och examensarbetet följer bestämmelser vid det aktuella lärosätet. Detta innebär att även oppositionen och framläggningen följer de regler som gäller där.

  Vid kontakt med det utländska universitetet ansvarar programnämnden för att det planerade examensarbetet utförs inom relevant huvudområde. Godkända huvudområden för examensarbete finns angivna i utbildningsplanen för respektive program.

  Intyg om godkänt examensarbete samt ett exemplar av examensarbetesrapporten (pdf-fil) ska lämnas till ansvarig programnämnd.

  b3.6.6 Val av examensarbete

  Examensarbetet väljs i samråd med examinator som också ansvarar för att uppgiftens inriktning, omfattning och nivå uppfyller de krav som ställs av LiTH och av respektive programnämnd. För examensarbeten utförda utanför universitetet ska i förekommande fall frågor rörande patent, upphovsmannarätt etc. regleras genom avtal före arbetets igångsättning, varvid det säkerställs att examensarbetesrapporten blir offentlig.

  b3.6.7 Påbörjande av examensarbete

  Krav för påbörjande av examensarbetet framgår av gällande kursplan.

  Anmälan till examensarbetet görs vid examensarbetets påbörjande på blankett. Registrering på examensarbetet ska ske före arbetets start, men efter att terminsregistrering gjorts.

  Studenten ska även anmäla påbörjande av examensarbetet på berörd institution enligt examinators anvisning.

  b3.6.8 Examensarbete tillsammans med annan studerande

  I de fall två studerande genomför examensarbete tillsammans kan med fördel vars och ens bidrag till arbetets olika delar redovisas. Arbetets volym och skriftliga dokumentation ska de sammantaget motsvara två individuella arbeten. Examinator ska kunna examinera de individuella bidragen till helheten.

  Examensarbete som genomförs gemensamt av fler än två studerande tillåts inte.

  b3.6.9 Examination

  Examinatorn ska vara anställd vid LiU som professor, lektor, forskarassistent eller adjunkt, ha kompetens att examinera examensarbete inom aktuellt huvudområde samt vara utsedd av institutionsstyrelse eller prefekt. Examinator skall

  • före start av examensarbetet kontrollera att studenten uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete inom aktuellt huvudområde
  • fastställa inriktning och huvuduppgifter för examensarbetet, vilka ska dokumenteras
  • vid examensarbetets start faställa datum för dess slutförande
  • ansvara för att handledaren/na fullgör sina uppgifter
  • innan framläggningen kontrollera att studenten är registrerad på examensarbetet
  • innan framläggningen kontrollera att föreslagen opponent uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete samt har genomfört två auskultationer
  • godkänna/underkänna genomförd framläggning och opposition på denna
  • betygsätta examensarbetet (endast betyg G=godkänd, U=Underkänd)
  • tillse att det godkända examensarbetet uppfyller utbildningsprogrammets krav

  I de fall examensarbete utför gemensamt av 2 studerande med olika huvudområden skall där så krävs en examinator i varje huvudområde tillsättas.

  b3.6.10 Handledare

  Examensarbetaren ska ha tillgång till en handledare vid den institution där examensarbetet är registrerat. Handledare och examinator är med fördel olika personer. Handledaren ska säkerställa att studenten får hälp med

  • expertstöd i generella metodfrågor, ämneskunskap samt rapportskrivning
  • problemformulering och avgränsningar för arbetet
  • tidsmässig planering av arbete och val av lämpliga lösningsmetoder
  Då examensarbetet utförs utanför LiTH ska även en handledare från uppdragsgivaren utses.

  b3.6.11 Redovisning

  Examensarbetet ska redovisas muntligt och skriftligt, på svenska eller engelska. Programnämnden kan medge andra språk.

  Den muntliga redovisningen ska ske vid en offentlig framläggning. Den skriftliga redovisningen ska ske i form av en professionellt utformad examensarbetesrapport. Examensarbetesrapporten och framläggningen ska följa anvisningarna i avsnitt b3.6.12 och avsnitt b3.6.13.

  Institutionen är skyldig att ge handledning i högst 18 månader efter det att examensarbetet påbörjats. Därefter är det upp till examinator att besluta om ev. utökad handledningstid.

  b3.6.12 Framläggning

  Den muntliga framläggningen sker då examinator anser arbetet färdigt för presentation. Framläggningen ska ske vid LiTH och vid en tid de andra studenter kan auskultera. Detta gör att framläggning kan ske på en tid som den studerande överenskommit med examinator om, vanligtvis från omtentamensperioden i augusti till midsommar, och efter det att den studerande auskulterat vid två framläggningar.

  Den muntliga presentationen ska ge en bakgrund till det studerade problemet, beskriva metoder, samt presentera resultat och slutsatser. Framläggningen riktas till auditoriet som helhet och inte enbart till specialister. Efter den muntliga framläggningen ska studenten bemöta opponentens kritik och ge tillfälle till övriga deltagare att ställa frågor. Framläggning och opposition ska godkännas av examinator. När eventuella påtalade slutjusteringar av examensarbetesrapporten är utförda och den studerande har fullgjort opposition på ett annat examensarbete rapporteras examensarbetet som godkänd kurs och poängen kan tillgodoräknas till examen.

  b3.6.13 Examensarbetesrapport

  Den skriftliga examensarbetesrapporten ska vara utförlig och professionellt skriven, samt påvisa en vetenskaplig ansats.

  Innehållet bör vara lättillgängligt och den skriftliga framställningen är viktig. Det ska finnas en bakgrund och en problemformulering; val av lösningsmetoder ska tydligt motiveras och en tydlig koppling ska finnas mellan resultat och slutsatser. Inomvetenskapligt erkända metoder ska användas vid resultatbearbetning. Diskussionen ska vara utförlig och visa på den studerandes förmåga till kritiskt tänkande. Rapporten ska innehålla god källhantering och en kort sammanfattning. I de fall rapportens huvudspråk är svenska ska den även innehålla en sammanfattning på engelska. Manus färdigt för publicering ska tillsammans med ett reflektionsdokument över genomfört arbete inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. Avvikelser från detta kan beslutas av examinator.

  Examensarbetesrapporten ska efter framläggningen vara offentlig.

  b3.6.14 Opposition

  Muntlig opposition genomförs antingen före eller efter framläggning av det egna examensarbetet. Opponenten måste uppfylla samma poäng- och nivåkrav som vid egen framläggning och ska ha genomfört två auskultationer. Examinationsmomentet opposition i examensarbetet är poängsatt, se kursplanen.

  Opponenten skall:

  • diskutera och kommentera val av lösningsmetoder, resultat och ev. databearbetning, slutsatser, tänkbara alternativa lösningar och slutsatser, samt källbehandling
  • kommentera examensarbetesrapportens principiella upplägg och relaterade formella stilistiska aspekter, samt det muntliga framförandet
  • belysa det presenterade examensarbetets förtjänster och brister
  Oppositionen bör tidsmässigt vara av ungefär samma omfattning som framläggningen och ska inkludera en diskussion där respondenten (den som lägger fram sitt arbete) bemöter och kommenterar opponentens kritik.

  En vecka innan framläggningen skall opponenten skriftligen redogöra för examinatorn viktiga frågeställningar som kommer att behandlas, samt för uppläggningen av oppositionen. Opponent och examinator går tillsammans igenom oppositionens upplägg.

  I normalfallet skall antalet opponenter överensstämma med antalet respondenter. Examinator kan i undantagsfall besluta om annat, om skäl föreligger t.ex. p.g.a. examensarbetets omfattning.

  b3.6.15 Auskultation

  Den studerande ska auskultera, d.v.s. närvara, vid framläggningar av examensarbeten, se kursplanen. Auskultation skall ske på framläggning av examensarbete med samma eller högre nivå än det egna examensarbetet.

  Ett auskultationstillfälle kan med fördel ersättas av ett licentiatseminarium eller en doktorsdisputation. Studenten ansvarar då själv för att intyg på närvaron skrivs och lämnas till administratör på institutionen för inläggning i LADOK. Auskultation ingår som poängsatt moment i examensarbetet.

  Auskultationerna ska vara genomförda före egen framläggning och opposition. När under utbildningen som auskultation få göras framgår av kursplan för examensarbetet.

  b3.6.16 Betyg

  Examensarbetet betygsätts med en av betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. För att studenten ska få betyget Godkänd ska samtliga moment vara slutförda med godkänt resultat.

  b3.6.17 Kvalitetsansvar

  Respektive programnämnd har det övergripande ansvaret för kvaliteten i utbildningsprogrammen. Detta ansvar omfattar även examensarbetet. Kvalitetskontrollen sker på det sätt som fastställs av fakultetssturelsen.

  b3.6.18 Dispens

  Om särskilda skäl föreligger kan respektive programnämnd ge dispens från ovanstående regelverk. T.ex. kan den muntliga oppositionen efter godkännande av programnämnden ersättas med en utförlig skriftlig opposition

  • för internationella studerande då särskilda skäl föreligger
  • för övriga studerande då alla övriga moment för examen är uppfyllda, examensarbetet är framlagt och det finns synnerliga skäl
  Skriftlig opposition kan genomföras på något av följande sätt:
  • Studenten gör en skriftlig opposition på ett arbete som gjorts av en annan student, vars examinator sedan granskar oppositionen
  • Studentens examinator uppdrar åt vederbörande att göra en skriftlig opposition på ett examensarbete som redan tidigare examinerats av examinator.
  Vid skriftlig opposition finns det inte behov av en inledande redogörelse över uppläggningen.

  Programnämnden ska ge sitt godkännande innan en skriftlig opposition får genomföras.


  b3.7 EXAMENSARBETE för högskoleexamen (för studerande antagna ht 2007 eller senare)

  Här anges allmänna bestämmelser för examensarbetet. Varje programnämnd har kompletterande, programspecifika regler, som återfinns i utbildningsplanen och/eller i kursplanen för examensarbetet. Rutiner för examensarbetet kan skilja sig mellan olika institutioner.

  b3.7.1 Allmänna bestämmelser

  För avläggande av högskoleexmen fordras att den studerande har utfört ett godkänt examensarbete. Examensarbetets delar framgår av kursplanen.

  b3.7.2 Mål

  Examensarbetets mål framgår av kursplanen.

  b3.7.3 Omfattning

  Examensarbetet omfattar 12 hp.

  b3.7.4 Miljö där examensarbetet genomförs

  Arbetet utförs som

  • ett internt examensarbete vid någon i utbildningen medverkande institution vid LiU.
  • ett externt examensarbete, t.ex. på ett företag, myndighet, eller annan organisation i Sverige eller utomlands, som av examinator bedöms kunna hantera ett examensarbete som uppfyller de krav som ställs.
  Examinator för examensarbete skall vara anställd vid LiU och ha kompetens att examinera inom aktuellt huvudområde samt vara utsedd av institutionsstyrelse eller prefekt. Vilka institutionsavdelningar som examensarbetet kan utföras inom, beslutas av den programnämnd som har examensrätt för generella examina inom huvudområdet.

  Vilka huvudområden som är tillåtna inom respektive utbildningsprogram framgår av programmets utbildningsplan. Eventuella individuella ärenden som har med huvudområde att göra avgörs av ansvarig programnämnd.

  b3.7.5 Val av examensarbete

  Examensarbetet väljs i samråd med examinator som också ansvarar för att uppgiftens inriktning, omfattning och nivå uppfyller de krav som ställs av LiTH och av respektive programnämnd. För examensarbeten utförda utanför universitetet ska i förekommande fall frågor rörande patent, upphovsmannarätt etc. regleras genom avtal före arbetets igångsättning, varvid det säkerställs att examensarbetesrapporten blir offentlig.

  b3.7.6 Påbörjande av examensarbete

  Examensarbetet för högskoleexamen får påbörjas tidigast efter uppnådda 68 hp inom programmet.

  Anmälan till examensarbetet görs vid examensarbetets påbörjande på blankett. Registrering på examensarbetet ska ske före arbetets start, men efter att terminsregistrering gjorts.

  Studenten ska även anmäla påbörjande av examensarbetet på berörd institution enligt examinators anvisning.

  b3.7.7 Examensarbete tillsammans med annan studerande

  I de fall två studerande genomför examensarbete tillsammans kan med fördel vars och ens bidrag till arbetets olika delar redovisas. Arbetets volym och skriftliga dokumentation ska de sammantaget motsvara två individuella arbeten. Examinator ska kunna examinera de individuella bidragen till helheten.

  b3.7.8 Examination

  Examinatorn ska vara anställd vid LiU som professor, lektor, forskarassistent eller adjunkt, ha kompetens att examinera examensarbete inom aktuellt huvudområde samt vara utsedd av institutionsstyrelse eller prefekt. Examinator skall

  • före start av examensarbetet kontrollera att studenten uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete inom aktuellt huvudområde
  • fastställa inriktning och huvuduppgifter för examensarbetet, vilka ska dokumenteras
  • ansvara för att handledaren/na fullgör sina uppgifter
  • innan framläggningen kontrollera att studenten är registrerad på examensarbetet
  • innan framläggningen kontrollera att föreslagen opponent uppfyller villkoren för påbörjande av examensarbete samt har genomfört tre auskultationer
  • godkänna/underkänna genomförd framläggning och opposition på denna
  • betygsätta examensarbetet (endast betyg G=godkänd, U=Underkänd)
  • tillse att det godkända examensarbetet uppfyller utbildningsprogrammets krav

  b3.7.9 Handledare

  Examensarbetaren ska ha tillgång till en handledare vid den institution där examensarbetet är registrerat. Handledare och examinator är med fördel olika personer. Handledaren ska säkerställa att studenten får hädlp med

  • expertstöd i generella metodfrågor, ämneskunskap samt rapportskrivning
  • problemformulering och avgränsningar för arbetet
  • tidsmässig planering av arbete och val av lämpliga lösningsmetoder
  Då examensarbetet utförs utanför LiTH ska även en handledare från uppdragsgivaren utses.

  b3.7.10 Redovisning

  Examensarbetet ska redovisas muntligt och skriftligt, på svenska eller engelska. Programnämnden kan medge andra språk.

  Den muntliga redovisningen ska ske vid en offentlig framläggning. Den skriftliga redovisningen ska ske i form av en professionellt utformad examensarbetesrapport. Examensarbetesrapporten och framläggningen ska följa anvisningarna i avsnitt b3.7.11 och avsnitt b3.7.12.

  Institutionen är skyldig att ge handledning i högst 18 månader efter det att examensarbetet påbörjats. Därefter är det upp till examinator att besluta om ev. utökad handledningstid.

  b3.7.11 Framläggning

  Den muntliga framläggningen sker då examinator anser arbetet färdigt för presentation. Framläggningen ska ske vid LiTH och vid en tid de andra studenter kan auskultera. Detta gör att framläggning kan ske på en tid som den studerande överenskommit med examinator om, vanligtvis från omtentamensperioden i augusti till midsommar, och efter det att den studerande auskulterat vid tre framläggningar.

  Den muntliga presentationen ska ge en bakgrund till det studerade problemet, beskriva metoder, samt presentera resultat och slutsatser. Framläggningen riktas till auditoriet som helhet och inte enbart till specialister. Efter den muntliga framläggningen ska studenten bemöta opponentens kritik och ge tillfälle till övriga deltagare att ställa frågor. Framläggning och opposition ska godkännas av examinator. När eventuella påtalade slutjusteringar av examensarbetesrapporten är utförda och den studerande har fullgjort opposition på ett annat examensarbete rapporteras examensarbetet som godkänd kurs och poängen kan tillgodoräknas till examen.

  b3.7.12 Examensarbetesrapport

  Den skriftliga examensarbetesrapporten ska vara utförlig och professionellt skriven, samt påvisa en vetenskaplig ansats.

  Innehållet bör vara lättillgängligt och den skriftliga framställningen är viktig. Det ska finnas en bakgrund och en problemformulering; val av lösningsmetoder ska tydligt motiveras och en tydlig koppling ska finnas mellan resultat och slutsatser. Erkända metoder ska användas vid resultatbearbetning. Diskussionen ska vara utförlig och visa på den studerandes förmåga till kritiskt tänkande. Rapporten ska innehålla god källhantering och en kort sammanfattning. I de fall rapportens huvudspråk är svenska ska den även innehålla en sammanfattning på engelska. Manus färdigt för publicering ska tillsammans med ett reflektionsdokument över genomfört arbete inlämnas till examinator senast 10 arbetsdagar efter den muntliga framläggningen. Avvikelser från detta kan beslutas av examinator.

  Examensarbetesrapporten ska efter framläggningen vara offentlig.

  b3.7.13 Opposition

  Muntlig opposition genomförs antingen före eller efter framläggning av det egna examensarbetet. Opponenten måste uppfylla samma poäng- och nivåkrav som vid egen framläggning och ska ha genomfört två auskultationer. Examinationsmomentet opposition i examensarbetet är poängsatt, se kursplanen.

  Opponenten skall:

  • diskutera och kommentera val av lösningsmetoder, resultat och ev. databearbetning, slutsatser, tänkbara alternativa lösningar och slutsatser, samt källbehandling
  • kommentera examensarbetesrapportens principiella upplägg och relaterade formella stilistiska aspekter, samt det muntliga framförandet
  • belysa det presenterade examensarbetets förtjänster och brister
  Oppositionen bör tidsmässigt vara av ungefär samma omfattning som framläggningen och ska inkludera en diskussion där respondenten (den som lägger fram sitt arbete) bemöter och kommenterar opponentens kritik.

  En vecka innan framläggningen skall opponenten skriftligen redogöra för examinatorn viktiga frågeställningar som kommer att behandlas, samt för uppläggningen av oppositionen. Opponent och examinator går tillsammans igenom oppositionens upplägg.

  I normalfallet skall antalet opponenter överensstämma med antalet respondenter. Examinator kan i undantagsfall besluta om annat, om skäl föreligger t.ex. p.g.a. examensarbetets omfattning.

  b3.7.14 Auskultation

  Den studerande ska auskultera, d.v.s. närvara, vid framläggning av examensarbete. Auskultation ingår som poängsatt moment i examensarbetet.

  Auskultationen ska vara genomförda före egen framläggning och opposition. När under utbildningen som auskultation få göras framgår av kursplan för examensarbetet.

  b3.7.15 Betyg

  Examensarbetet betygsätts med en av betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. För att studenten ska få betyget Godkänd ska samtliga moment vara slutförda med godkänt resultat.

  b3.7.16 Kvalitetsansvar

  Tekniska högskolans styrelse har det övergripande ansvaret fdövr kvaliteten i utbildningsprogrammen. Detta ansvar omfattar även examensarbetet. Kvalitetskontrollen sker på det sätt som fastställs av fakultetsstyrelsen.

  b3.7.17 Dispens

  Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges från ovanstående regelverk. T.ex. kan den muntliga oppositionen efter godkännande av programföreträdaren ersättas med en utförlig skriftlig opposition

  • för internationella studerande då särskilda skäl föreligger
  • för övriga studerande då alla övriga moment för examen är uppfyllda, examensarbetet är framlagt och det finns synnerliga skäl
  Skriftlig opposition kan genomföras på något av följande sätt:
  • Studenten gör en skriftlig opposition på ett arbete som gjorts av en annan student, vars examinator sedan granskar oppositionen
  • Studentens examinator uppdrar åt vederbörande att göra en skriftlig opposition på ett examensarbete som redan tidigare examinerats av examinator.
  Vid skriftlig opposition finns det inte behov av en inledande redogörelse över uppläggningen.

  Godkännande skall inhämtas innan en skriftlig opposition får genomföras.


  a8.11 Studiernas påbörjande och anstånd

  Den som är antagen till utbildningsprogram skall börja studierna den termin som avses i beslutet om antagning. Tid och plats för det obligatoriska uppropet meddelas per brev till den som är antagen till termin 1.

  Man kan vid ett antagningstillfälle antas till endast en utbildningsplats på utbildningsprogram. En studerande som fått utbildningsplats på ett utbildningsprogram och som i kompletterande antagning erbjuds och accepterar plats på ett annat utbildningsprogram stryks från den första platsen.

  Regler för anstånd är föreskrivna i antagningsordning för Linköpings universitet (pdf).

  Den som fått anstånd skall inför den termin då studierna skall påbörjas vid ordinarie anmälningstid lämna ny programanmälan samt kopia av anståndsbeslutet till antagningsmyndigheten.

  a8.12 Studieuppehåll

  Anmälan om studieuppehåll görs i Studentportalen. Görs inte sådan anmälan och inte heller registrering den första terminen som uppehållet gäller betraktas uppehållet som studieavbrott. Studieuppehåll kan endast göras hel termin och anmälas för högst två terminer i taget. Anmälan om återupptagande av studier sker i samband med terminsregistrering för påföljande termin, efter uppehållet. Görs ej terminsregistrering betraktas det som studieavbrott. Studieuppehåll kan anmälas tidigast inför programtermin 2.

  Den som gör studieuppehåll kan under uppehållet tentera s.k. resttentamina om den studerande är omregistrerad förutvarande termin. Om den studerande önskar läsa enstaka kurser ur högre termin måste detta ansökas särskilt. Den studerande ansvarar själv för att eventuella val av profil/inriktning samt anmälan till kurser görs i tid inför återupptagandet av studierna (se avsnitt a.4).

  a8.13 Avbrott på program

  Studerande som önskar avbryta sina programstudier anmäler detta til studievägledare. En studerande som lämnar studierna utan att anmäla studieuppehåll och inte registrerar sig närmast följande termin anses ha avbrutit studierna. Den som avbrutit studierna får återkomma i utbildningen om det finns ledig plats som inte behövs för studerande som återkommer efter studieuppehåll och studerande som får byta läroanstalt och/eller program.

  Avbrott på kurs

  Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU 750/06-40) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan tas bort. Avanmälan från kurs görs till studievägledningen via webbformulär.

  a8.14 Antagning till del av utbildningsprogram

  Med antagning till del av utbildningsprogram avses antagning till programstudier med syfte att slutföra programmet till examen.

  Beslut om antagning till senare del av program vårterminen 2015 (pdf)

  Vid ansökan om antagning till del av program prövas att den studerande uppfyller de allmänna och särskilda förkunskapskraven för tillträde till programmet och att den studerande har förkunskaper som motsvarar aktuell ingångsnivå i programmet. Antagning kan endast ske i mån av plats.

  a8.15 Föreskrifter rörande examination och examinator

  Se LiU-gemensamt reglverk.

  a8.16 Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

  Se LiU-gemensamt reglverk.

  Se också LiTH-gemensamma principer för tentamensschemat.

  b4 PRAKTIK

  LiTHs styrelse beslutade 2003-04-22 att slopa kravet på praktik i civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och datavetenskaplig magisterexamen.

  b6 ÖVRIGA BESTÄMMELSER OCH ANVISNINGAR

  b6.1 Bestämmelser för särskild behörighet

  Tillträdeskrav antagning till program hösten 2014

  • Civilingenjörsutbildning, 300hp
   • Industriell ekonomi - internationell samt Teknisk fysik och elektroteknik - internationell
    • Grundläggande behörighet
     samt
     Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) samt för respektive språkinriktning franska, spanska eller tyska: C-språk, kurs B/steg 3, för språkinriktning japanska och kinesiska: Japanska/Kinesiska C-språk, kurs B/steg 3 alt. Asienkunskap 60 hp
     eller
     Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4) samt för respektive språkinriktning franska, spanska eller tyska: Franska 3/Spanska 3/Tyska 3, för språkinriktning japanska och kinesiska: Japanska 3/Kinesiska3 alt. Asienkunskap 60 hp
   • Civilingenjörsutbildning Kemisk biologi
    • Grundläggande behörighet
     samt
     Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E). Dispens för Matematik E för sökande med Matematik D
     eller
     Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
   • Övriga civilingenjörsutbildningar
    • Grundläggande behörighet
     samt
     Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
     eller
     Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
  • Högskoleingenjörsutbildning, 180hp
   • Grundläggande behörighet
    samt
    Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D)
    eller
    Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c)
  • Kandidatprogram, 180 hp
   • Biologi
    • Grundläggande behörighet
     samt
     Områdesbehörighet 14 (Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D) Dispens ges för Kemi B för sökande med Kemi A
     eller
     Områdesbehörighet A12 (Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c) Dispens ges för Kemi 2 för sökande med Kemi 1
   • Carl Malmsten Design och hantverksutbildningar
    • Grundläggande behörighet samt särskilt urval baserat på intervjuer och färdighetsprov med bedömning av den sökandes hantverksmässiga och konstnärliga förutsättningar.
   • Flygtransport och logistik
    • Grundläggande behörighet
     samt
     Områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A)
     eller
     Områdesbehörighet A4 (Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2)
   • Fysik och nanovetenskap
    • Grundläggande behörighet
     samt
     Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
     eller
     Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
   • Grafisk design och kommunikation
    • Grundläggande behörighet
     samt
     Områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A) Dispens ges för Matematik C för sökande med Matematik B
     eller
     Områdesbehörighet A4 (Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2) Dispens ges för Matematik 3 för sökande med Matematik 2a/2b/2c
   • Innovativ programmering
    • Grundläggande behörighet
     samt
     Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D) Dispens ges för Fysik A, Fysik B, Kemi A, Matematik D för sökande med Matematik C
     eller Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c) Dispens ges för Fysik 2, Fysik 1, Kemi 1
   • Kemi - molekylär design
    • Grundläggande behörighet
     samt
     Områdesbehörighet 10 (Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E) Dispens ges för Matematik E för sökande med Matematik D
     eller
     Områdesbehörighet A10 (Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4) Dispens ges för Matematik 4 för sökande med Matematik 3b/3c
   • Kemisk biologi
    • Grundläggande behörighet
     samt
     Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E). Dispens för Matematik E för sökande med Matematik D
     eller
     Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
   • Matematik
    • Grundläggande behörighet
     samt
     Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) Dispens ges för Kemi A
     eller
     Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4) Dispens ges för Kemi 1
   • Samhällets logistik
    • Grundläggande behörighet
     samt
     Områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A) Dispens ges för Engelska B för sökande med Engelska A
     eller
     Områdesbehörighet A4 (Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2)
  • Behörighetsgivande utbildningar
   • Basår, 60 hp
    • Grundläggande behörighet samt
     Områdesbehörighet 7 (Fysik A och Matematik B). Dispens ges för Fy A. eller
     Områdesbehörighet A7 (Fysik 1b1 eller Fysik 1a, Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c). Dispens ges för Fysik 1b1 och Fysik 1a.
     Sökande som uppfyller områdesbehörighet 8/A8 är inte behöriga.
   • Asienkunskap med inriktning mot Japan resp. Kina, 60 hp
    • Grundläggande behörighet
     samt
     Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E)
     eller
     Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
  • Masterprogram

  Lägst betyget Godkänd krävs i de kurser som ingår i den särskilda behörigheten.

  Information om grundläggande behörighet samt urval ges i särskilda anvisningar från Antagningsenheten vid universitetet.

  b6.2 Anvisningar för studieplanering

  Studerande som ej uppfyller poängkrav på 45 hp inför programtermin 4 skall planera sina studier med hänsyn till detta. Kurser som saknas från tidigare årskurser skall prioriteras vid en planering och endast om utrymme finns inom studieåtagandet kan nya kurser läsas. Studieplaneringen skall göras tillsammans med respektive programs studievägledare.

  Studerande som ej blivit studieberättigade i årskurs 4-5, se bestämmelser för uppflyttning till högre årskurser för resp. program, har ej rätt att delta i tentamen och laboration i dessa årskurser.

 •  

  Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

  Länk till sidans topp


  Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
  Senast ändrad: 2017-10-05 10:53