Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
Länk till LiTHs hemsida
LiTH - Remisser och andra dokument från TFK - Remiss inför 2017

Remiss: Utbildningsprogram och kurser inför 2017

Remissen omfattar:

Lämplig arbetsgång:

  1. Läs programnämndernas kommentarer om de inkomna förändringsförslagen samt nämndernas egna förslag till revidering av programmen.

  2. Kontrollera programplaner och blockscheman i remissversionen av Studiehandboken 2017. Felaktigheter och önskemål om ändring rapporteras till resp. utbildningsledare.

  3. Kursplaner och IUAE-matriser granskas i remissversionen av Studiehandboken 2017.

  4. Programnämnderna önskar också få kommentarer om utbildningsplanerna för de olika programmen. Skickas till resp. utbildningsledare.

  5. Ev. synpunkter på de gemensamma texterna i Studiehandboken skickas till Catarina Carlberg.

  6. Samtliga institutioner uppmanas att inkomma med uppgift om vilka kurser i det fristående utbudet som man önskar ge läsåret 2017/2018 eller sommaren 2017.

    Notera att ersättningsnivån för fristående kurser baseras på vilken ämnesklassning de har. Utgångspunkten är SA-klassning, med en lägre ersättningsnivå. För att få NA/TE-klassning krävs ett tydligt matematiskt-naturvetenskapligt kursinnehåll och förkunskaper/behörighetskrav liknande dem som gäller för utbildningsprogrammen vid LiTH. Notera att ett positivt svar från institutionen även krävs för att existerande kurser ska annonseras. Vid obesvarad remiss kommer kurserna INTE med i utbudet!. LiTHs utrymme för fristående kurser i takbeloppet är begränsat varför ett urval bland de föreslagna kurserna och/eller platsbegränsningar kan bli nödvändigt. Ange därför i era svar vilken som är den minsta och största volym, i studenter räknat, som ni vill ha i resp. kurs och motivera varför ni vill ge kursen samt hur ni ser att den passar in i LiUs strategi.

Svar på remissen förväntas komma från respektive institutions huvudstudierektor och skickas till den gemensamma adressen programnamnder.lith@liu.se senast 2016-08-15.


Från institutionerna inkomna förslag inför 2017

Fullständiga listor med rapporter från programplaneringsarbetet inför 2017

Programnämnd Utbildningsledare

Maskinteknik och design

Lennart Hågeryd
Elektroteknik, fysik och matematik Torun Berlind
Industriell ekonomi och logistik Karin Karltorp
Data- och medieteknik Tea Nygren
Kemi, biologi och bioteknik Kia ÖlvanderRemiss: Remissversion Studiehandbok 2017

Programplaner, utbildningsplaner, blockscheman (kompletteras efterhand)
Kurser per institution kan sökas fram via sökmotorn. Vid behov (många kurser) komplettera sökningen med kurskodsgrupp, t.ex. 'kurskod innehåller TP' för kurser på "IPE-delen" av IEI.
Om någon kurs saknas i en programplan ni anser den borde finnas i eller om ni inte håller med om angiven status ("utgått", "ges ej 2017", etc) kontakta val@tfk.liu.se.Ansvarig: Catarina Carlberg (catarina@tfk.liu.se)