Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
Länk till universitetets hemsida

LiTH

Remiss: Utbildningsprogram och kurser inför 2015

Remissen omfattar:

Lämplig arbetsgång:

  1. Läs programnämndernas kommentarer om de inkomna förändringsförslagen samt nämndernas egna förslag till revidering av programmen.
  2. Kontrollera programplaner och blockscheman i remissversionen av Studiehandboken 2015. Felaktigheter och önskemål om ändring rapporteras till resp. utbildningsledare.
  3. Kontrollera kursplaner och IUAE-matriser i remissversionen av Studiehandboken 2015 och vid behov redigera dem och "Organisationsenkäten" direkt i kursdatabasen fr.o.m. 15/6 (prel.)

  4. Programnämnderna önskar också få kommentarer om utbildningsplanerna för de olika programmen. Skickas till resp. utbildningsledare.

  5. Ev. synpunkter på de gemensamma texterna skickas till Catarina Carlberg.

  6. Samtliga institutioner uppmanas att till Catarina Carlberg inkomma med uppgift om vilka kurser i det fristående utbudet som man önskar ge läsåret 2015/2016 eller sommaren 2015.

    Notera att ersättningsnivån för fristående kurser baseras på vilken ämnesklassning de har. Utgångspunkten är SA-klassning, med en lägre ersättningsnivå. För att få NA/TE-klassning krävs ett tydligt matematiskt-naturvetenskapligt kursinnehåll och förkunskaper/behörighetskrav liknande dem som gäller för utbildningsprogrammen vid LiTH. Notera att ett positivt svar från institutionen även krävs för att existerande kurser ska annonseras. Vid obesvarad remiss kommer kurserna INTE med i utbudet!. LiTHs utrymme för fristående kurser i takbeloppet är begränsat varför ett urval bland de föreslagna kurserna och/eller platsbegränsningar kan bli nödvändigt. Ange därför i era svar vilken som är den minsta och största volym, i studenter räknat, som ni vill ha i resp. kurs och motivera varför ni vill ge kursen samt hur ni ser att den passar in i LiUs strategi.

Utbildningsledarna arbetar kontinuerligt med att uppdatera materialet i enlighet med de synpunkter som inkommer. Resultat av ev. redigering av kursplaner och IUAE-matriser visas direkt i remissversionen av Studiehandboken.

Svar på remissen förväntas komma från respektive studierektor och skickas till angiven mottagare senast 2014-08-15.

Redigering av kursplaner och IUAE-matriser pågår fram t.o.m. det datum som anges för resp. institution på informationssidan om redigering samt i separat e-post till studierektorer.

Från institutionerna inkomna förslag inför 2015, med länkar till nämndernas kommentarer

Fullständiga listor med rapporter från programplaneringsarbetet inför 2015

Programnämnd Utbildningsledare

Maskinteknik och design

Lennart Hågeryd
Elektroteknik, fysik och matematik Torun Berlind
Industriell ekonomi och logistik Karin Karltorp
Data- och medieteknik Tea Nygren
Kemi, biologi och bioteknik Kia Ölvander
Basår: Remissvar med förslag på blockplacering av de valbara kurserna under termin 2 vt 2015 samt ev. övriga synpunkter skickas till val@tfk.liu.se.Remiss: Remissversion Studiehandbok 2015

Programplaner, utbildningsplaner, blockscheman (kompletteras efterhand)
Kurser per institution kan sökas fram via sökmotorn. Vid behov (många kurser) komplettera sökningen med kurskodsgrupp, t.ex. 'kurskod innehåller TP' för kurser på "IPE-delen" av IEI.
Om någon kurs saknas i en programplan ni anser den borde finnas i eller om ni inte håller med om angiven status ("utgått", "ges ej 2015", etc) kontakta val@tfk.liu.se.
Ansvarig: Catarina Carlberg (catarina@tfk.liu.se)