Tekniska högskolan vid Linköpings universitet
Länk till universitetets hemsida

LiTH

Remiss: Utbildningsprogram och kurser inför 2013

Remissen omfattar:

Lämplig arbetsgång:

  1. Läs programnämndernas kommentarer om de inkomna förändringsförslagen samt nämndernas egna förslag till revidering av programmen.
  2. Kontrollera programplaner och blockscheman i remissversionen av Studiehadboken 2013. Felaktigheter och önskemål om ändring rapporteras till resp. utbildningsledare.
  3. Kontrollera kursplaner och IUAE-matriser i remissversionen av Studiehandboken 2013 och vid behov redigera dem direkt i kursdatabasen fr.o.m. 15/6 (prel.)

  4. Programnämnderna önskar också få kommentarer om utbildningsplanerna för de olika programmen. Skickas till resp. utbildningsledare.

  5. Ev. synpunkter på de gemensamma bestämmelserna eller Studiehandboken i övrigt skickas till Catarina Carlberg.

  6. Samtliga institutioner uppmanas att till Catarina Carlberg inkomma med uppgift om vilka kurser i det fristående utbudet som man önskar ge läsåret 2013/2014 eller sommaren 2013.

    Notera att ersättningsnivån för fristående kurser baseras på vilken ämnesklassning de har. Utgångspunkten är SA-klassning, med en lägre ersättningsnivå. För att få NA/TE-klassning krävs ett tydligt matematiskt-naturvetenskapligt kursinnehåll och förkunskaper/behörighetskrav liknande dem som gäller för utbildningsprogrammen vid LiTH. Notera att ett positivt svar från institutionen även krävs för att existerande kurser ska tas med. Vid obesvarad remiss kommer kurserna INTE att annonseras!. LiTHs utrymme för fristående kurser i takbeloppet är begränsat varför ett urval bland de föreslagna kurserna och/eller platsbegränsningar kan bli nödvändigt. Ange därför i era svar vilken som är den minsta och största volym, i studenter räknat, som ni vill ha i resp. kurs och motivera varför ni vill ge kursen.

Utbildningsledarna arbetar kontinuerligt med att uppdatera materialet i enlighet med de synpunkter som inkommer. Resultat av ev. redigering av kursplaner och IUAE-matriser visas direkt i remissversionen av Studiehandboken.

Svar på remissen förväntas komma från respektive studierektor och skickas till angiven mottagare senast 2012-08-15.

Redigering av kursplaner och IUAE-matriser pågår fram t.o.m. det datum som anges för resp. institution i separat e-post till studierektorer.

Från institutionerna inkomna förslag inför 2013, med länkar till nämndernas kommentarer

Fullständiga listor med rapporter från programplaneringsarbetet inför 2013

Programnämnd Utbildningsledare/programföreträdare

Maskinteknik och design

Lennart Hågeryd
Elektroteknik, fysik och matematik Ingela Wiklund
Industriell ekonomi och logistik Karin Karltorp
Data- och medieteknik Jonas Detterfelt
Kemi, biologi och bioteknik Annalena Kindgren
Basår/bastermin: Inga förändringar i kursutbudet föreslås. Magnus BomanRemiss: Remissversion Studiehandbok 2013

Programplaner, utbildningsplaner, blockscheman (kompletteras efterhand)
Kurser per institution kan sökas fram via sökmotorn. Vid behov (många kurser) komplettera sökningen med kurskodsgrupp, t.ex. 'kurskod innehåller TP' för kurser på "IPE-delen" av IEI.
Om någon kurs saknas i programplan eller om ni inte håller med om angiven status ("utgått", "ges ej 2013", etc) kontakta val@tfk.liu.se.
Ansvarig: Catarina Carlberg (catarina@tfk.liu.se)