Göm menyn

Pedagogisk utvecklingsgrupp, PUG


Aktuellt

 

Om PUG

PUG, Pedagogisk utvecklingsgrupp, är tillsatt av fakultetsstyrelsen vid LiTH. PUG:s huvudsakliga uppgift är att, på uppdrag av dekanus och Ledningsgruppen för utbildning (LGU), årligen utlysa, utvärdera och till dekanus samt LGU föreslå fördelning av projektmedel för pedagogiska utvecklingsprojekt kopplade till Tekniska högskolans utbildningar på grundläggande och avancerad nivå.

PUG skall vidare fungera som referensgrupp för övergripande högskolepedagogiska frågor och i detta samverka med universitetets pedagogiska enhet Didacticum. Eventuella aktiviteter utöver ovanstående sker efter diskussion med LGU. PUG:s övergripande mål finns beskrivet här.

LiTH har sedan 2009 avsatt 1 miljon kronor (exkl. OH) per år till projekt för pedagogisk utveckling. PUG har varje år tagit fram en utlysning som förklarat vilka kriterier en ansökan måste uppfylla samt efter vilka kriterier inkomna ansökningar rangordnas. Inkomna ansökningar har värderats och en rekommendation lämnats till LGU om vilka ansökningar som bör tilldelas medel inom den ekonomiska ramen.

Via menyn till vänster finns information om vilka projekt som beviljats medel för respektive år, och när projekten avslutats finns rapporter att tillgå från dessa sidor.
 

Är du färdig med ditt PUG-projekt och ska redovisa projektet? Klicka på länken "Projektredovisning" i högerkolumnen för att komma till webbsidan med information om hur redovisningen går till. 
 Kontaktperson för PUG (frågor och ansökan):

Lasse Alfredsson, föreståndare
Institutionen för systemteknik
013-28 26 45
lasse.alfredsson@liu.se

Medlemmar

Lasse Alfredsson, ISY, föreståndare

Aseel Berglund, IDA

Daniel Nyström, ITN

Hanna Jonasson, IMT

Malgorzata Wesolowska, MAI

Sofie Nyström, IFM

Dzamila Bienkowska, IEI

Studeranderepresentant (UAU) utsedd av LinTek

 


 


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-12-08