Göm menyn

Spotterlab – en strategi för att medvetandegöra studenter på lab?

Jenny Hagenblad, IFM

Sammanfattning

I ett PUG-projekt har en serie moment utvecklats för att träna studenter i kvalitativt labbarbete och uppmärksamma dem på deras omedvetna ovanor. Vid återkommande tillfällen på programmen i biologi och kemisk biologi och ämneslärare i biologi för gymnasiet hålls nu laborationstillfällen där studenter agerar spotter – observerar sina kamraters laborativa arbete och dokumenterar deras omedvetna ovanor. Upplägget leder till att studenter tränas i att arbeta genomtänkt och självständigt och resulterar i att de kommer väl förberedda till laborationstillfället. Ett självvärderingsdokument där studenterna reflekterar över sitt labbande gör att studenternas progression kan följas under utbildningen. 

I projektet har självvärderingsdokument från 2018 och 2019 analyserats för att utvärdera studenternas progression under utbildningen. Från dessa analyser kan ett flertal slutsatser dras. Analyserna visar tydligt på de positiva konsekvenserna av att som spotter aktivt observera en kurskamrats laborativa arbete. Studenter med tidigare erfarenheter av spotterobservationer visar sig ha färre ovanor på labb än studenter som för första gången observeras av en spotter. Man kan också under utbildningens gång observera en tydlig positiv utveckling med avseende på både laborativ skicklighet och självkänsla. Befintliga genusrelaterade skillnader i självkänsla i början av utbildningen har dessutom försvunnit eller reverserats mot slutet av utbildningen. 

Figuren visar utvecklingen i självskattad laborativ skicklighet för kvinnliga (f) respektive manliga (m) studenter under fyra kurser spridda över utbildningen.

Sammanfattningsbild

 


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-08