Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Undervisningsstrategier för att instruera och stärka studenter i förmågan att ta eget ansvar

Jenny Hagenblad, IFM

Sammanfattning

Kursen i evolution är den första kurs majoriteten av biologistudenter läser på universitetsnivå. Den innebär därför goda möjligheter för att introducera studenterna i lärandestrategier för långsiktig djupinlärning som kan komma dem till nytta genom hela utbildningen. Men detta som mål har evolutionskursen omarbetats till ett format som minimerar mängden föreläsningar och istället fokuserar på enskilda förberedande studier och gruppdiskussioner med eller utan lärare.

Kursupplägget var mycket uppskattat av studenter såväl som lärare. Utvärdering av det nya formatet visar att aktivt deltagande i kursen enligt det planerade upplägget var starkt korrelerat med tentamensresultat. Det fanns dock tydliga indikationer på att eftersom det egna ansvaret var viktigt behöver nya studenter mer stöd i studieteknik och identifiering av lärandemål än vad kursen i sin nuvarande form gav. Utvärdering av resultat och djupintervjuer med studenter visade dock på ett flertal möjliga mindre modifieringar av kursen som kan ge studenterna de verktyg de behöver för att redan tidigt i utbildningen finna lånsiktiga lärandestrategier.

 


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-08