Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Dialogseminariemetodiken för ökad genomströmning och mer professionella civilingenjörer

Aseel Berglund och Fredrik Heintz, IDA

Sammanfattning

Dialogseminaremetodiken används för att underlätta reflektion kring erfarenhetsbaserad kunskap inom ingenjörsyrket och att komma åt den ”tysta kunskapen”. Metoden används för att utveckla erfarenhet genom att läsa, skriva och reflektera om sin yrkespraktik, både kollektivt och individuellt. Dialogseminaremetodiken har använts i kursen ingenjörsprofessionalism och har anpassats till kursens förutsättningar. Kursen läses av civilingenjörsstudenter i Datateknik och Mjukvaruteknik från årskurs 1 till 3 och infördes år 2013 och lästes då av 140 studenter och 9 lärarmentorer undervisade i den. År 2020 läses kursen av ca 452 studenter och har 24 lärarmentorer från både akademin och näringslivet. Kursen handlar om mjuka färdigheter som är efterfrågade ifrån näringslivet och inkluderade i utbildningarnas mål. Dialogseminaremetodiken är central i kursen och varje termin har två dialogseminarier. Studenterna delas upp i grupper om 9-12 studenter från tre olika årskurser vilket är centralt för erfarenhetsutbytet mellan studenterna.

Resultatet av projektet presenteras i den här rapporten samt finns publicerade på två nationella [1, 2] och en internationell [3] konferens. Studenterna bedömer att kursen som helhet är givande och att ämnen i kursen är relevanta för framtida yrkesrollen. Dialogseminarierna är uppskattade av studenterna och lärarlaget då de ger möjlighet till bl.a. diskussion, reflektion, erfarenhetsutbyte, träning i kommunikation och lärande. Dialogseminarierna skapar motivation och ger möjlighet till pedagogisk variation. För att dialogseminariemetodiken ska fungera väl så ska lärarmentorerna introduceras i metodiken genom utbildningsprogram som bygger på både teoretisk genomgång och praktisk erfarenhet ifrån metodiken. Gibbs reflektionsmodell är ett bra verktyg för studenterna när de skriver reflektionsuppgifterna som är inträdesbiljetten till de obligatoriska dialogseminarierna och för lärarmentorerna vid bedömningen.


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-05-27