Göm menyn

Interaktivt lärande i grundläggande Matematisk analys i en variabel via självrättande tester
Sixten Nilsson, ITN
George Baravdish, ITN
Owe Kågesten, ITN

 

Vi har konstruerat tre datorstödda tester, nätduggor, inom ramen för kursen Analys I (envariabelanalys del I). Kursen ges under första läsperioden termin 2 för studenter i åk 1 på civilingenjörsprogrammen Elektronikdesign, Kommunikations- och transportsystem och Medieteknik. Testerna har utformats så att det svar som studenten avger omedelbart rättas samtidigt som en ”snabb feedback” ges i form av ledtrådar (tips) hur man kan tänka och komma vidare. Varje test var öppet under ca en vecka, och studenterna kunde göra arbetet när som helts under detta tidsintervall. Ca 120 studenter har gjort samtliga tre nätduggor. Parallellt med detta har några studenter (12 st.) fått lösa uppgifter med motsvarande innehåll på ”traditionellt” sätt, d.v.s. med papper och penna, och därefter lämnat in lösningarna för ”manuell” rättning med feedback ca en vecka senare (”långsam feedback”). Dessa uppgifter omfattar motsvarande matematikstoff men har getts en annan utformning.

Syftet med testerna, speciellt nätduggorna, är att

  • ge studenterna ytterligare ett, men något annorlunda, sätt att möta och ta till sig stoffet i matematisk analys och på så sätt ge dem ännu ett stöd för lärandet.
  • undersöka hur lärandet påverkas och skiljer sig åt i de två grupperna.
  • undersöka hur studenternas lärande påverkats beroende på i vilken utsträckning man arbetat gemensamt eller individuellt med uppgifterna.
  • ta reda på hur denna aktivitet påverkat studenternas reflektion av det egna lärandet.
  • som ett delmål försöka ta reda på hur denna aktivitet påverkat studenternas reflektion av det egna lärandet jämfört med övriga aktiviteter i undervisningen.

Vi kan konstatera att vi mer eller mindre fått svar på alla dessa frågor utom den sista.

Som helhet är vi nöjda med projektet. Det har definitivt stärkt kunskapsbildningen hos våra studenter. Våra syften och mål har i stora drag uppnåtts. Det som vi anser vara projektets positiva resultat är att

  • nästan alla kursregistrerade har antingen gjort nätduggorna eller inlämningsuppgifterna, vilket innebär övervägande delen av kursdeltagarna ”exponerats” av viktigt matematikinnehåll på ytterligare ett sätt.
  • av de som svarat i kursutvärderingen på nätet och bland de som intervjuats har den övervägande delen påpekat att man studerat de matematikteoretiska sambanden på ett fördjupat sätt. Uppgifternas innehåll och karaktär har gynnat detta arbetssätt.
  • den allra största andelen projektdeltagare anser att lärandet har påverkats i ganska stor eller stor omfattning.
  • det är tydligt att man har gjort relevanta reflektioner av sitt lärande under arbetets gång. Det viktigaste i detta avseende är att reflektionen gäller förståelse/analys och att man för sig själv synliggjort de teoretiska inslagen i kursen – procedurer har till viss del ersatts med förståelse.
  • man gynnas i sitt lärande av ett relevant samarbete och kan beskriva hur och varför man samarbetar.

Vårt allmänna intryck är att studenter som gjort (traditionella) inlämningsuppgifter har en större tilltro till att man lärt sig jämfört med de som gjort nätduggorna. Denna skillnad hade vi dock till viss del förväntat oss och förutsett, men vi anser att resultatet av projektet då det gäller nätduggorna är så pass gott att formatet, något modifierat, bör upprepas och användas i följande studentgrupper som läser motsvarande kurs.

Rapport


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-12-19