Göm menyn

Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik (KB)

Generella beslut

TVMB25       Generellt beslut om att kursen TVMB25 Tillämpad bioteknik i samhället, 6hp, inom Teknisk biologi, produktionsprofilen, får ersättas av annan valbar kurs inom profilens programplan. Kursen gav sista gången hösten 2015 2018-01-25
VA 18-02
TVCB12    

 Generellt beslut från och med 2017-12-20 gällande kursen TVCB12 Genomanalys, 6hp. Dispens ges till samtliga studenter att ersätta kursen med annan valfri kurs ur programplanen då TVCB12 utgår från och med hösten 2018.
 

2017-12-20

VA 17-15

TMQU46   Generellt beslut om att TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling, 6hp, får ersätta TMQU46 Kvalitetsledning, 6hp, i examen för Teknisk biologi, Kemisk biologi, Kemiska analysteknik och Kemi.

2017-11-15

VA 17-13

TSRT04             TSRT04 Introduktionskurs I Matlab, 2hp, får inte ingå I examen samtidigt som TDDD87.       2015-04-07
VA 16-05
TSRT19       Kursen TSRT19 Reglerteknik, 6hp, får inräknas I huvudområdet Bioteknik    

2015-12-16

VA 15-14

Huvudområdet Biologi       Följande kurser får klassas inom huvudområdet biologi.  

NBIA01 Cellbiologi 7,5hp

NBIA02 Genetik 7,5hp

NBIA03 Mikrobiologi 7,5hp

NBIB08 Ekologi 7,5hp

NBIB15 Zoologi, fysiologi, morfologi och systematik 15hp

NBIB18 Botanik 1 7,5hp

NBIB19 Botanik 2 7,5hp

NBIC27 Mikrobiell ekologi 7,5hp

NBIC28 Mikrobiell ekologi i hälsa och sjukdom 7,5hp

NBIC31 Zoophysiology 15hp

NVFA07 Cellbiologi påbyggnad 15hp

TFBI Molekylärbiologi 15hp

TFBI06 Genomik 4,5hp

TFBI07 Genomikprojekt 10,5hp

2015-10-23

VA 15-11

TMQU12        

Kursen TMQU12 Lean Production, 6hp, får ingå som valfri kurs i Teknisk biologis och Kemisk biologis samtliga profiler. Beslutet gäller alla studenter på dessa program som har en registrering påkursen

 

2015-10-01

VA 15-10

NBID99           Kursen NBID99 Projektkurs med inritkning mot biologi, 9 hp får ersätta NBID59 Internship in Ecology, 9hp, I programexamen på masterprogrammet Ecology and the Environment  

2015-05-05

VA 15-06

Kandidatexam
Kemisk biologi

Beslutas att något av följande alternativ ska gälla avseende matematikkurser för en naturvetenskaplig kandidatexamen i Kemisk biologi.

       TATA68 Matematisk grundkurs + TATA41 Envariabelanalys 1  

       TATA41 Envariabelanalys 1 + TATA42 Envariabelanalys 2

       TATA68 Matematisk grundkurs + NMAA06 Analys i en variabel

       TATA68 Matematisk grundkurs + NMAA07 Matematik fortsättningskurs

        NMAA06 Analys i en variabel + NMAA07 Matematik fortsättningskurs

2015-02-03
VA 15-02

Kand.proj.
inom KB och TB

Kandidatprojektet inom civilingenjörsprogrammen Kemisk biologi och Teknisk biologi får endast ersättas med annat projekt om det genomförts under utandsstudier

2014-10-01
VA-14-11

NKEC21   Kursen NKEC21 Nanokemi: Yt- och kolloidkemi, 6hp, får ersätta TFKI30 Yt- och kolloidkemi 7,5 hp i högeskoleingenjörsexamen i kemiteknik

2014-05-28

VA 14-07

ETE924 Kursen ETE294 Hundens beteende, 15 hp, får ingå som valfri kurs i biologiprogrammet 2013-12-17
VA 13-12
TANA05    TB-studenter som har kursen TANA05 Numeriskametoder medmatlab, 6hp, kvar får ersätta den med annan matemtikkurs. 2013-09-17
VA 13-09
Exjobb Studerande på naturvetenskapliga programmen: Ide fall studerande fullgjort ett examensarbete om minst 45 hp på A-nivå får 15 av dessa tillgodoräknas som 15 hp examensarbete på G2-nivå för kandidatexamen. Resterande högskolepoäng används sedan för masterexamen 2013-09-17
VA 13-09

NMAA04
NMAA35

Kursen NMAA02 Matematik, 6hp, får bytas mot kursen NMAA04 Matematik 6hp, och att kursen NMAA03 Matematik fortsättningskurs 6hp, får bytas mot NMAA35 Matematik fortsättningskurs 6hp. 2012-09-04
VA 12-11
NBIB36
TFKI18
 Kurserna NBIB36 Introduktion till molekylärgenetik, 6hp, och TFKI18 Introduktion till forensisk kemi, 6hp, får inte ingå i examen samtidigt pga överlapp 2012-05-16
VA 12-08
TFYY66 Kursen TFYY66 Molekyl- och ytfysik, 9hp, får ersättas med TFKE43 Spektroskopi och kinetik, 6hp, och valfria poäng

2011-11-03

VA 11-11

TFYY66 Kursen TFYY66 Molekyl- och ytfysik, 9hp, kan ersätta en av kurserna TAOP14 Optimeringslära, grk 6hp, TATM38 Matematiska modeller i biologi, 6hp eller TSRT62 Modellbygge och simulering, 6hp som krävs för att få ut en civilingenjörsexamen och masterexamen i Kemisk biologi, 300 hp.

2010-11-30

VA 10-15

TFPTE06 Kursen TPTE06 Praktik 4p/6hp skall få ingå som valfri kurs i alla utbildningsprogram inom programnämnden för kemi, biologi och bioteknik.

2010-10-27
VA 10-14

 TFKE30
NKEB10

Kursen TFKE30 Analytisk kemi 6 hp får inte ingå i en examen tillsammans med kursen NKEB10 Analytisk kemi K 6 hp.  2010-09-20
VA 10-12

TFKE36

NKEC14

Kurserna TFKE36 Biokemi 2, 6hp och NKEC14 Biokemi 2, 12 hp får räknas in i högskoleingenjörsexamen på KA som valfri kurs. Kursen NKEC14

Biokemi 2, 12hp  får inräknas i examen med högst 6 hp.

Kurserna får ej ingå i examen samtidigt pga överlapp

2010-04-16

VA 10-4

 

Kravet för att påbörja examensarbete i biologi och kemi ska vara 135 hp och studievägledaren kan ge dispens från en kurs.

2009-03-03
VA 09-3

TFYY06

TFYY06 Mekanik skall inräknas bland de kurser som kan ingå i matematikkravet för teknologie kandidat och teknologie master.

2009-02-09
VA 09-2

 

För examensarbete på avancerad nivå som omfattar mer än 20 poäng (30 hp), 30 p (45hp) eller fler poäng, kan överskjutande poäng användas för att uppfylla examensarbetskrav för examen på lägre nivå, kandidatexamen.

2008-03-13
VA 08-4

NKEA02

NKEA20 Allmän kemi, momenten TEN1 och LAB1, får ersättas av

 • NKEA02 Allmän kemi 1.

 

2008-01-16
VA 08-1

NKEA04

NKEA20 Allmän kemi, momenten TEN2 och LAB1, får ersättas av

 • NKEA04 Allmän kemi 2.

 

2008-01-16
VA 08-1

 

Kurserna Genteknik (TFKE38), Molekylärgenetik (TFBI09) och Tillämpad genteknik (TVMB19) får gemensamt ingå i examen för naturvetenskaplig magister eller master och filosofie magister.

2008-01-31
VA 08-2

TFKI22
NKEB05
NKEB03

För studenter som tidigare läst på högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik resp. kemi- och bioteknik och som antagits till senare del av kemiprogrammet med avsikt att ta ut en magisterexamen i kemi får kursen

 • TFKI22 Analytisk kemi ingå i examen tillsammans med
 • NKEB05 Analytisk kemi T
 • NKEB03 Analytisk kemi S

Analytisk kemi K (NKEB10) har stora överlapp med TFKI22 Analytisk kemi och får därmed inte ingå i samma examen.

2007-12-12
VA 07-15

TFYA16

TFYY06 Mekanik får ersättas av

 • TFYA16 Mekanik.

för Teknisk biologi
Överskjutande poäng får räknas in i examen för Teknisk Biologi.

2007-12-12
VA 07-15

TFYA16

TFYY06 Mekanik får ersättas av

 • TFYA16 Mekanik.

för Kemisk biologi
Överskjutande poäng får räknas in i examen för Kemisk Biologi.

2007-11-05
VA 07-13

TVFA01

Dispens ges för den obligatoriska kursen TVFA01 Bioteknik och läkemedel för profilen biologisk produktion för studenter antagna ht2006 eller tidigare. Kursen skall ersättas med fortsättningskurser i optimeringslära (TAOP-kurser minst G2-nivå inkluderar ej grundkurser i optimeringslära såsom TAOP07,TAOP14, TAOP14 eller TAOP33) eller kurser från ämnesområdet kvalitetsteknik  (TMQU-kurser). Det åligger den studerande att själv tillse att profilen omfattar minst 30 hp (20 p). För att uppfylla kraven för en generell masterexamen måste den studerande själv också beakta kursernas nivåklassning.

2007-10-25
VA 07-12

TATM73

TATA09 Analys B, flera variabler får ersättas av  kursen

 • TATM73 Analys B, flera variabler

för Kemisk biologi, civilingenjör.
Överskjutande poäng får räknas som valfria i en examen.

2007-09-04
VA 07-9

TVMB05

TVMB05 Bioteknisk metodik får ersättas av någon av följande kurser

 • TMQU17 Offensiv kvalitetsutveckling, grundkurs
 • TMQU29 Six Sigma Quality
 • TPPE70 Avancerad planeringsteknik
 • TFTB20 Ytvetenskap
 • TAOP13 Kombinatorisk optimering
 • TFTB19 Biosensorteknik

som obligatoriska kurser i profilen Biologisk produktion i en Teknisk biologi-examen.
Kurserna måste omfatta minst 5 poäng för att kunna ersätta TVMB05 Bioteknisk metodik.
Överskjutande poäng får räknas som valfria i en examen.

2007-05-02
VA 07-5

TATA02

TATA02 Matematisk grundkurs får ersättas av kursen

 • TATM79 Matematisk grundkurs

Överskjutande poäng får räknas som valfria i en examen.

2007-02-27
VA 07-2

 

Beslutas att något av följande alternativ ska gälla för matematikkurser i en filosofie magisterexamen i Kemisk biologi inriktning naturvetenskap.

 • TATA41 Envariabelanalys + TATA02 Matematisk grundkurs
 • TATA41 Envariabelanalys + TATA42 Envariabelanalys 2
 • TATA02 Matematisk grundkurs + NMAA02 Matematik
 • TATA02 Matematisk grundkurs + NMAA33 Matematik A
 • NMAA33 Matematik A + NMAA34 Matematik B
 • NMAA02 Matematik + NMAA34 Matematik B

2007-02-27
VA 07-2

TATM73

TATM73Analys B, flera variabler får ersättas av kursen

 • TNG010 Flervariabelanalys

2005-08-26
VA 05-7

TFYY06

TFYY06 Mekanik får ersättas av kursen

 • TMME60 Mekanik A

2005-08-26
VA 05-7

TFKE03
TFKE08

TFKE03 Allmän kemi och TFKE08 Fysikalisk kemi får tillsammans ersättas av kursen

 • NKEA26 Allmän kemi

2005-08-26
VA 05-7

TFFM51
TFYY06

TFFM51 Fysikaliska principer TB och
TFYY06 Mekanik D får tillsammans ersättas av kurserna

 • TFFM55 Fysikaliska principer och TFYY06 Mekanik D
 • TFFM50 Fysikaliska principer (för TB) och TFFY60 Mekanik och fysiklab
 • TFFM51 Fysikaliska principer TB och TFFY60 Mekanik och fysiklab
 • TFFM55 Fysikaliska principer och TFFY60 Mekanik och fysiklab

Överskjutande poäng får räknas som valfria i en examen.

2005-05-11
VA 05-5

TSDT63

TSDT63 Krets- och mätteknik får ersättas av kursen

 • TSDT64 Krets- och mätteknik

i en examen i Teknisk Biologi.
Överskjutande poäng får räknas som valfria i en examen.

2005-03-16
VA 05-4

TFMT20

TFMT20 Mätteknik TB får ersättas av kursen

 • TFMT03 Sensorteknik

Överskjutande poäng får räknas som valfria i en examen.

2005-03-02
VA 05-3

TGTU00

TGTU00 Datorkörkort 1 poäng (1,5hp) får ersättas med valfri poäng.

2005-01-14
VA 05-1

 

De studenter som går över från KB civing till KB natur behöver inte komplettera till NKEB22 Organisk kemi 2 och NKEC52 Biokemi 2 för att få läsa påbyggnadskurser i organisk kemi och biokemi, främst proteinkemi

2004-10-06
VA 04-13

TFFM51

TFFM51 Fysikaliska principer får ersättas av någon av följande kurser

 • TFFM55 Fysikaliska principer
 • TFFM50 Fysikaliska principer, TB + Richardslabbar från Mekanik och lab.

2004-08-31
VA 04-8

NKEC12

NKEC12 Genteknik får ersättas av kursen

 • NBIC17 Molekylär genetik med tillämpningar

i KB-programmet under förutsättning att ”riktad mutagenes”
ingår i kursens innehåll.

2004-05-10
VA 04-7

 

Följande kurser från kemiingenjörsprogrammet klassas som kemi för magisterexamen
i kemi, förutom nuvarande klassning i kemiteknik :

 • TFKI12 Tillämpad kemometri
 • TFKI15 Biokemi
 • TFKI20 Analytisk kemi
 • TFKI30 Yt- och kolloidkemi
 • TFKI76 Allmän kemi
 • TFKI77 Fysikalisk kemi
 • TFKI78 Oorganisk kemi
 • TFKI79 Organisk kemi

2004-04-21
VA 04-6

 

Beslutas att profilkurser på Teknisk biologi får ingå som valfria kurser i en Teknisk biologi -examen.

2004-03-11
VA 04-3

TATM31

TATM31 Algebra M får ersättas av kursen

 • TATA08 Linjär algebra med tillämpningar

Överskjutande poäng får räknas som valfria.

2003-10-06
VA 03-9

TANA55

TANA55 Numeriska metoder med matlab får ersättas av kursen

 • TANA63 Tekniska beräkningar med matlab, del 1 och TANA62 Tekniska beräkningar, del 2

2003-09-22
VA 03-8

TBMT05

TBMT05 Respirations- fysiologisk modellering får ersättes av kursen

 • TBMT04 Projektkurs medicinsk teknik, CDIO,

2003-01-22
VA 03-2

TATA05

TATA05 Analys B får ersättas av kursen

 • TATM73 Analys B

Överskjutande poäng får räknas som valfria i en examen.

2002-12-04
VA 02-13

ÖMBINF

ÖMBINF Bioinformatics får ingå i profilblocket Molekylär bioteknik med inriktning bioinformatik.

2002-10-31
VA 02-11

TGTU00

TGTU00 Datorkörkort är en valfri kurs i utbildningsplanen för studenter som är antagna till teknisk biologi ht 99 och ht 00.

2002-10-31
VA 02-11

 

TST63 Krets- och mätteknik får ersättas av kursen

 • TSDT48 Elektriska kretsar

under förutsättning att de förlorade poängen ersätts med någon annan valfri kurs i examen

2002-09
VA 02-9

TATM31
TATM72

TATM31 Algebra M och TATM72 Analys A får ersättas av kursen

 • TNG002 Linjär algebra, 5 poäng och TNG001 Envariabelanalys

Överskjutande poäng får räknas som valfria i en examen.

2002-09
VA 02-9

TATA02

TATA02 Matematisk grundkurs får ersättas av kursen

 • TATM79 Matematisk grundkurs

2002-09-02
VA 02-7

NMAA13

NMAA13 Matematisk analys I får ersättas av kursen

 • TATM72 Analys A

2002-09-02
VA 02-7

NMAB13

 

NMAB13 Matematisk analys II får ersättas av kursen

 • TATM73 Analys B

2002-09-02
VA 02-7

 

Följande kurser i utbildningsplanen är nu valbara kurser

 • TAOP02 Optimeringslära,
 • TVCB05 Celltillväxt och celldifferentiering och
 • TRTE01 Storskaliga biologiska processer.

Kurserna får bytas mot någon av de i läro- och timplanen angivna valfria kurserna. I annat fall krävs ansökan till utbildningsnämnden

2002-04-29
VA 02-5 

NBIC23

5p (7,5hp) av NBIC23 Matematiska modeller i kemi
och biologi klassas som matematik.

2002-04-12
VA 02-3

NKEB33

NKEB33 Fysikalisk kemi 2, Ten1 & Lab1 får ersättas av kursen

 • NKEB24 Fysikalisk kemi A.

2002-04-12
VA 02-3

VME145

VME145 Klinisk mikrobiolog – enskilt arbete får ersättas av kursen

 • NBXC11 Examensarbete

2002-01-24
VA 02-1

TAMS19

TAMS19 Matematisk statistik får ersättas av kursen

 • TAMS07 Sannolikhetslära och TAMS08 teoretisk statistik

2002-01-24
VA 02-1

TATM31

TATM31 Algebra M får ersättas av kursen

 • TATM18 Linjär algebra

2002-01-24
VA 02-1

TANA55

TANA55 Numeriska metoder får ersättas av kursen

 • TANA 61 Tekniska beräkningar del 1, TANA62 Tekniska beräkningar del 2 och TSRT01 Matlab

2002-01-24
VA 02-1

TDB22

TDB22 Programmering I får ersättas av kursen

 • TDDB28 Programmering tillämpning och datastrukturer

2002-01-24
VA 02-1

TFKE03

TFKE03 Allmän kemi på TB och TFKE08 Fysikalisk kemi på TB får ersättas av kursen

 • NKEA14 Allmän kemi 1 och NKEA15 Allmän kemi 2

2001-10-02
VA 01-10

TFBI10

TFBI10 Cellbiologi TB får ersättas av kursen

 • NBIA01 Cellbiologi

2001-10-02
VA 01-10

TATM79

TATM79 Matematisk grundkurs får ersättas av kursen

 • NMAA10 Matematisk grundkurs

2001-10-02
VA 01-10

TATM72

TATM72 Analys A får ersättas av kursen

 • NMAA13 Matematisk analys I

2001-10-02
VA 01-10

TATM73

TATM73 Analys B, 6 poäng får ersättas av kursen

 • NMAB13 Analys II

2001-10-02
VA 01-10

 

Beslutas att en TB-profil inom miljöområdet inte ska erbjudas de studenter som antas fr.o.m. hösten 2002

2001-03-03
VA 01-3

TATM31

TATM31 Algebra får ersättas av någon av följande kurser

 • NMAA11 Algebra
 • NMAA12 Linjär algebra

2001-03-03
VA 01-3

TANA55

TANA55 Numeriska metoder får ersättas av kursen

 • NMAB16 Numeriska metoder

2001-03-03
VA 01-3

NMAB02

NMAB02 Optimeringslära TEN1 och LAB1 får ersättas av kursen

 • NMAB18 Linjär & ickelinjär optimering

2000-11-29
VA 00-10

NMAB02

NMAB02 Optimeringslära TEN2 och LAB2 får ersättas av kursen

 • NMAB19 Diskret optimering

2000-11-29
VA 00-10


Sidansvarig: kerstin.n.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Dec 11 13:50:48 CET 2018