Göm menyn

 

Profiler på MED

 

Profilinformation 2018 ges den 20 och 21 mars. Välkomna!

Tid:13.15-17

Detaljschema för profilinformationen 2018 (rött = profiler för MED)

 

Profilansvariga på programmet Medicinsk teknik:

Medicintekniska modellerGöran Salerud

Medicintekniska materialThomas Ederth

Medicinsk bildanalys och visualiseringAnders Eklund

 

Medicintekniska material (MAT)

Profilen medicintekniska material syftar till att ge kunskaper om material av betydelse för medicinska och medicintekniska tillämpningar, samt erfarenhet av metoder för att skapa, undersöka och använda material inom det biomedicinska området. För att kunna lösa problem eller utveckla metoder och material inom området på ett ingenjörsmässigt sätt krävs fysikaliska och kemiska kunskaper om ingående material, deras gränsskikt, hur de kan bearbetas, behandlas eller kemiskt modifieras. Användningen av implantat, biosensorer, matriser för celltillväxt eller regenerering av vävnad kräver också att mekaniska, termiska och elektriska egenskaper i de ingående materialen anpassas för att fungera tillfredsställande. Detta kräver ingenjörsvetenskapliga kunskaper och angreppssätt, och kurserna i profilen ger redskap och förutsättningar för att analysera, identifiera och förändra material utifrån både fysikalisk-kemiska och biomedicinska horisonter.  Utveckling av nya typer av ”mjuka” material, exempelvis responsiva geler, självorganiserande strukturer eller biokompatibla matriser har stor betydelse för utvecklingen av produkter och nya lösningar inom områden som kontrollerad och riktad distribution av läkemedel, utveckling av implantat för mjuk vävnad, men även biosensorer och procedurer för medicinsk diagnostik, vilket gör det nödvändigt att sammanföra biomedicinsk kunskap med mera traditionella materialvetenskapliga ämnen. Profilen ger också kännedom om ett brett utbud av vanliga metoder för materialanalys, och därmed både en grund för förståelse av moderna analystekniker och en god beredskap för att hantera konkreta problem. Profilen är särskilt lämplig för dig som är intresserad av hur kunskaper i fysik, kemi och biologi kan utnyttjas för att både förstå, förbättra eller förhindra biologisk aktivitet och funktion, samt hur moderna funktionella material kan skapa nya förutsättningar för vård och diagnostik.

Profilansvarig: Thomas Ederth, thomas.ederth@liu.se

 

Medicintekniska modeller (MOD)

Profilen medicintekniska modeller syftar till att ge en god teoretisk grund om anatomiska och fysiologiska tillstånd och förlopp som man med ingenjörsvetenskapliga kunskaper och färdigheter därefter skall kunna analysera, strukturera, tillämpa och iscensätta när det gäller generella medicintekniska problemställningar, dvs "Engineering for Health". Detta innebär att man skall kunna formulera och lösa tekniska problem inom det medicinska området, vilket omfattar utformning av fysiska enheter, algoritmer, system och processer för att förbättra människors hälsa och samtidigt integrera en grundlig förståelse för biovetenskaperna. Man för lära sig använda, föreslå och utvärdera tekniska verktyg och metoder, identifiera och hantera de särskilda problem som uppkommer i samband med anskaffning, bearbetning och tolkning av biomedicinska signaler och bilder och att med modeller och simulering kommunicera tekniska problem inom ”life science” området. Profilen vänder sig till den som är intresserad av tillämpad matematik, fysik, kemi, biologi och signalteori och som gärna letar efter en teoretisk kärna i olika praktiska problem. Profilen ger en god förmåga att utföra ett teoretiskt eller tillämpat examensarbete. Det kan göras på något industriföretag, offentligt institut, Linköpings universitet eller inom utbytesverksamhet med andra universitet.

Profilansvarig: Göran Salerud, goran.salerud@liu.se

 

Medicinsk bildanalys och visualisering (BV)

Målet med profilen medicinsk bildanalys och visualisering är att ge god kunskap om hur olika typer av bilddata kan genereras, bearbetas och användas för att maximera nyttan av de många bildgivande undersökningar som görs inom modern hälso- och sjukvård. För att uppnå detta mål krävs en god teoretisk grund för hur dessa data kan beskrivas och representeras av matematiska modeller. Den inhämtade kunskapen avser ge god förmåga att iscensätta, strukturera, bearbeta och lösa generella medicintekniska problemställningar med ett speciellt fokus på analys och visualisering av multidimensionella data såsom bilder, volymer och volymsekvenser.  Detta omfattar såväl förståelse av fysiska bildgivande enheter som utveckling av algoritmer, system och processer för att förbättra människors livskvalitet. Profilen ger en god grund för lära sig använda, föreslå och utvärdera tekniska verktyg och metoder samt identifiera och hantera de särskilda problem som uppkommer i samband med anskaffning, bearbetning och tolkning av inhämtade data.

Profilen vänder sig till den som är intresserad av matematik, fysik, signalteori, optimering, tekniska beräkningar och lärande system. Profilen passar den som gärna letar efter en teoretisk kärna i olika praktiska problem. Profilen ger en god förmåga att utföra ett teoretiskt eller tillämpat examensarbete. Det kan göras på något industriföretag, offentligt institut, Linköpings universitet eller inom utbytesverksamhet med andra universitet.

Profilansvarig: Anders Eklund,  anders.eklund@liu.se

 

Programplan och utbildningsplan för Medicinsk teknik

 

Profilernas kurskrav 2018se fliken Utbildningsplan (för studenter antagna 2015)

I Studieinfo, välj antagningstillfälle 2018 och gå in på fliken Utbildningsplan. Scrolla ned till ungefär mitt på sidan. Här finns information om profilerna och deras respektive kurskrav.

 


Profilkrav 2017 (för studenter antagna 2014)

Profilkrav 2016 (för studenter antagna 2013)

Profilkrav 2015 (för studenter antagna 2012)

Profilkrav 2014 (för studenter antagna 2011)

Profilkrav 2013 (för studenter antagna 2010)


Sidansvarig: helena.rosander.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jul 10 11:26:09 CEST 2018