Göm menyn

Förslags- och förändringsförfrågan

Mail skickas senast 2020-01-15 till:

Huvudstudierektor (eller motsvarande), med uppdrag att sprida informationen till  övriga studierektorer och lärare på institutionen
Utbildningsansvariga på LinTek
Samordnare för Studievägledning, Schemaläggning samt LiTH International på TFK
___

Programnämnderna vid LiTH har påbörjat planeringsarbetet inför 2021 med beaktande av

  • att utbildningen måste rymmas inom LiTHs TAK-belopp för 2021.
  • förslag om nya kurser bör åtföljas av förslag om kurser som avvecklas. Viss utveckling av helt nya kurser kan behövas inom program som är under uppbyggnad.
  • åtgärder föranledda av handlingsplaner som upprättats i samband med kvalitetsrapporter tidigare år.

  • ev. övriga direktiv som ges av fakultetsledningen innan inkomna förslag börjar behandlas.

I tillägg till det kontinuerliga programplaneringsarbetet ges nu möjlighet att lämna förslag på förändringar inom programmen till respektive ansvarig nämnd. Förslag som berör flera program/nämnder kan också lämnas.

 

För att få en transparent och kvalitetssäker process ska förslagen förankras med respektive funktion enligt nedan:

  • Institutionerna: Huvudstudierektor.
  • Studentkåren LinTek, Sektioner: Utbildningsansvariga på LinTek.
  • Studievägledare, LiTH International, Schemaläggare: Samordnare i resp. grupp på TFK.

Alla förslag sänds in via formulär:

  • För förslag som gäller 2021, se formulär 2021. För förslag som innebär helt ny kurs eller förändring i befintlig kurs, ska själva förändringen även läggas in i Bilda, bilda.liu.se, enligt institutionens/avdelningens arbetsrutin.
  • För redigering av kurs HT 2020, se formulär 2020.

Efter förslagsperiodens slut publiceras en sammanställning av förslagen, http://www.lith.liu.se/lith-remisser. På denna sida finns även detta brev tillsammans med annan viktig information.

Förslagen måste ha inkommit senast den 5 februari 2020 för att tas med i processen inför 2021.

 

Med vänlig hälsning,
Utbildningsledarna
(gm Kia Ölvander, samordnande utbildningsledare)

 

 


Sidansvarig: programnamnder.lith@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-02