Göm menyn

Generella beslut för M, DPU och EMM samt masterutbildningar inom MD-nämnden

 

  Beslutas bevilja dispens för att få påbörja examensarbete på civilingenjörsprogrammen, om en kurs i åk 1-3 inte är avklarad och den inte är relevant för examensarbetet. MD-VA 12/03.11
  Beslutas att krav på inriktning får ersättas av uppfylld Maskinteknisk breddning för civilingenjörsexamen i Maskinteknik. MD-VA 08/05.7
  Beslutas att de huvudämnen som finns för examensarbete inom civilingenjörsutbildningarna på M, även ska gälla för teknisk magisterexamen i maskinteknik. UNMP-VA 05/02.1
  Beslutas att för antagna studenter på M-programmet ht-04 och tidigare likställs maskinteknisk breddning med uppfylld inriktning. MD-VA 08/08.6
  Beslutas att Sustainable Development in the Global Context, 15 hp, får ingå som valfri kurs i masterexamen Energy and Environmental Engineering. Kraven för masterexamen måste dock uppfyllas. OBS! Kursen är ej A-klassad. MD-VA 10/02
MEC TMKT79 Kollaborativ multidisiplinär designoptimering får ingå I masterexamen på MEC som valfri kurs. MD-VA 16/12

MEC

ENV

Följande kurser får räknas in som valfria kurser i examen på masterprogrammen Mechanical Engineering och Energy and Environmental Engineering:

TMMV01 Aeorodynamics, 6hp
TMMS10 Fluid systems and Transmissions, 6hp
TMPM01 Projektkurs, 12hp
TMAL58 Advanced course in aircraft design, 6hp
TMMV54 Computational Heat Transfer, 6hp
TMQU07 Strategic Quality Management, 6hp
MD-VA 10/12.8

MEC

ENV

TMMV08 Computational Fluid Mechanics,
TMMI37 FEM och
TMES12 Energy Systems
kan ingå som valfria kurser i Mechanical Engineering och Energy and Environmental Engineering. MD-VA 11/01.2
ENV     Beslutas att TMMV08 Beräkningsmetoder i strömningslära kan, tillsammans med TMMV07 Beräkningsmetoder i strömningslära, ersätta två av de obligatoriska kurserna 2vt1 och 2tv2 (TKMJ10, TMES17, TKMJ29, TMES21, TMQU04) på Energy and Environmental Engineering. MD-VA 15/01.10
MEC

Beslutas att kursen TMKT78 Product Development kan tillgodoräknas mot TMMI10 Konstruktionsmetodik samt TMHL63 kan tillgodoräknas mot TMMI37 Finita elementmetoden för studenter på mastersprogrammet i Mechanical Engineering och som har dessa kurser i sin högskoleingenjörs-examen i maskinteknik. MD-VA 15/13

DPU   Beslutas att 36 hp i profilen för civilingenjörsprogrammet i Design- och produktutveckling godkänns för de som påbörjade masterprofilen 2015. MD-VA 15/16.12
MEC & AER Beslut för masterprogrammen AER och MEC. Studenter som last TMMI37 Finita elementmetoden i sin högskoleingenjörsexamen, behöver inte läsa TMHL63 Introduktion till beräkningsmekanik och kan välja en annan maskinteknisk kurs på engelska. MD-VA 16/17.4
DES

Följande kurser får ingå som valbar kurs i examen för 6MDES:

TMKT71 Affective Engineering

TKMJ46 Avancerad miljödriven produktutveckling

TDDD53 Advanced Interaction Design

TDDD61 Design - Strategy and Management 

TNGD09 Tidsskriftsdesign och produktion

TNGD38 Redaktionell design

742A40 Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts

TDDD97 Webbprogrammering (Kräver mer förkunskapskrav vilket alla studenter inte uppfyller)

MD-VA 19/03.7

ETE309 Beslutas att ETE309 Energy Trading kan ingå som valfri kurs i examen på mastersprogrammet Energy & Environmental Engineering. MD-VA 08/09.6
TAMS11

TAMS11 Sannolikhetslära & statistik gk får ersättas med TAMS15 Matematisk statistik gk. MD-VA 07/08.9

Beslutas att TAMS11 Sannolikhetslära och statistik får ersättas med TAMS28 Matematisk statistik. MD-VA 11/07.6

TAOP07
TAOP10
Beslutas att TAOP07 Optimeringslära gk får ersätta TAOP10 Linjär och ickelinjär optimering i examen på Maskinteknik. UNMP-VA 06/12.5
TAOP10 TAOP10 Linjär & ickelinjär optimering får ersättas med TAOP14, TAOP07 eller TAOP08 Optimeringslära gk. Detta gäller för M-studenter. MD-VA 07/08.9
TAOP23 Beslutas att TAOP23 Optimeringslära får ersättas med TAOP88 Optimering för ingenjörer, för studenterna på M- EMM- och DPU programmen. MD-VA 12/10.1
TAOP61  

Beslutas att för 6CEMM årskull tidigare än 2016 är TAOP61 Optimering av realistiska, sammansatta system valbar för profilerna Hållbart företagande och Systemverktyg för hållbar utveckling. MD-VA 19/07.4

TATM72 Beslutas att TATM72 Analys A får ersättas med ETE221 Envariabelanalys. UNMP-VA 04/08.6
TATM72
TATM73
TMEL05
* TATM72 Analys A och TATM73 Analys B tillgodoräknas mot TATM61 Analys.
* TMEL05 Elektroteknik klassas som elektroteknik.
* TMEL05 Elektroteknik inräknas i breddningen.
* Ämnesområdet kvalitetsteknik klassas som maskinteknik.
UNMP-VA 05/08.3
TDDA47 Beslutas att TDDA47 Realtids- och processprogrammering är en valfri kurs för Mekatronik-inriktningen. UNMP-VA 04/09.5

TEIE54

TEAE11

Beslutas att studenter på programmen 6CMMM, 6CEMM och 6CDPU får räkna in TEIE54 Immaterialrätt och TEAE11 Immaterialrätt som valfri kurs i examen. MD-VA 17/08.3

TEIE61 TEIE19 Beslutas att TEIE61 Industriell organisation gk och TEIE19 Industriell organisation får ersätta varandra i examen för M, EMM och DPU. MD-VA 12/14.1
TEIE65 Beslutas att få räkna inTEIE65 Elektronisk handel och affärsutveckling med 3 poäng i sin examen på M. UNMP-VA 03/01.4
TGTU00 Dispens ges för TGTU00 Datorkörkort. Gäller för alla M-studenter. UNMP-VA 06/05.11
TGTU60 TGTU60 Informationssökning får ingå i examen som valbar kurs för studenter på M-programmet. MD-VA 07/13.6
TMHL07 Beslutas att TMHL07 Hållfasthetslära gk kan ersättas av TMHL02 Hållfasthetslära - Enkla bärverk plus TMHL09 Hållfasthetslära - Dimensioneringsmetoder. Båda kurserna ska vara lästa. UNMP-VA 06/08.4
TMHL07
TMHL02
TMHL08
TMHL09
TMHL07 Hållfasthetslära gk får ersättas med TMHL02 Hållfasthetslära - enkla bärverk. TMHL08 Hållfasthetslära, Finita Elementmetoden får ersättas med TMHL09 Hållfasthetslära, Dimensioneringsmetoder. UNMP-VA 05/11.2
TMHL07 TMHL07 Hållfasthetslära gk kan ersättas av TMHL02 Hållfasthetslära - Enkla bärverk plus TMHL09 Hållfasthetslära - Dimensioneringsmetoder. Båda kurserna ska vara lästa. UNMP-VA 06/08.4
TMHL08 Beslutas att TMHL08 FEM får ersättas med TMHL03 Lätta konstruktioner. Gäller för studenter antagna före 2005. UNMP-VA 06/04.7
TMHL09 - TMHL24 Beslutas att TMHL09 Hållfasthetslära får ersättas av TMHL24 Hållfasthetslära - dimensioneringsmetoder. Del av kurs tillgodoräknas av examinator.
TMHL14 Beslutas att TMHL14 Hållfasthetslära gk får ersättas med TMHL07 Hållfasthetslära gk i examen för Design- och produktutveckling. MD-VA 11/06.2
TMHL41 Beslutas att TMHL41 Kontinumsmekanik får ingå som valbar kurs i examen Mechanical Engineering. MD-VA 09/03.6
TMIA31 Beslutas att TMIA31 Ergonomidesign får ersättas av valfri kurs. UNMP-VA 06/04.10
TMKT08 Dispens ges för TMKT08 Maskindynamik, som får ersättas med annan valfri kurs på programmet. UNMP-VA 05/10.2
TMKT12 Beslutas få ersätta TMKT12 med TMKT11 i specialiseringen konstruktionsteknik och produktutveckling. UNMP-VA 02/18.4
TMKT47 Beslutas att TMKT47 Konstruktionsmetodik och analys får ersättas med TMPS18 Konstruktionsmetodik. MD-VA 11/07.5
TMKT68 Beslutas att TMKT68 Integrerad Produktutveckling kan tillgodoräknas som TQMT11 Examensarbete vid ansökan om kandidatexamen. MD-VA 10/07.4
TMME02 TMME02 Mekanik M kan ersättas med TMME60 Mekanik A och TMME61 Mekanik. UNMP-VA 03/13.3
TMME26   Beslutas att tentamen i TMME26 Mekanik-Dynamik får ersätta tentamen i TMME08 Partikeldynamik.
TMME60
TMME61
TMME07
TMME08
TMME09
TMME60 Mekanik A kan ersättas av TMME07 Mekanik - statik och TMME08 Mekanik - partikeldynamik.

TMME61 Mekanik B kan ersättas med TMME09 Mekanik - stelkroppsdynamik. UNMP-VA 06/01.11
TMMS09 Beslutas att på M-programmet får TMMS09 Strömningslära räknas till maskinteknisk breddning även för studenter antagna ht-05. MD-VA 08/11.4
TPPE13 Beslutas att TPPE13 Produktionsekonomi får räknas som maskinteknisk breddning. MD-VA 09/04.6
TPTE06 Beslutas att TPTE06 Praktik, 6 hp får räknas in som valbar kurs i civilingenjörsexamen på Maskinteknik, Design- och produktutveckling, Energi-Miljö-Management samt på högskoleingenjör i Maskinteknik. MD-VA 11/06.3
TSRT15 Beslutas att TSRT19 Reglerteknik I får ersätta TSRT15 Reglerteknik M, för studenterna på M-programmet. MD-VA 11/02.5
   
   

 

Kontakt

Utbildningsledare

Anders Ekinge

anders.ekinge@liu.se

Nämndordförande
Johan Ölvander
johan.olvander@liu.se

Nämndsamordnare
Gunilla Holmstedt
gunilla.holmstedt@liu.se

Studievägledare M, DPU, Malmstens
Karin Björsten
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare BI, MEC, SUS, AER, DES
Marie Carlsson
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare MI, EMM
Lena-Lotta Sandborg
studievagledare.md@liu.s
 

 

Programsidor för studenter

Byggnadsteknik
Design och produktutveckling
Energi, miljö, management
Maskinteknik (civilingenjör)
Maskinteknik (högskoleingenjör)
Möbeldesign
Möbelsnickeri
Möbeltapetsering
 

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studieinformation
 


Sidansvarig: gunilla.holmstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-08