Göm menyn

Generella beslut för BI och MI

 

Protokoll nr Beslut
   
  Möjligheten att ta ut en 80-poängsexamen upphör fr o m antagning hösten 1997. Möjligheten att ta ut en 100-poängsexamen upphör fr o m antagning hösten 1999.
   
VA 96/11.3 TDDI56 Datornät och distribuerade system bytes mot TDDI37 Datornät och TDDI78 Distr system.
VA 97/2.6 Beslutas att icke tekniska kurser, som inte finns i den av nämnden tidigare fastställda planen, ska värderas enligt följande:
Poängtalet för kursen divideras med två, dock får ej det tillgodoräknade sammanlagda poängtalet för icke tekniska kurser överskrida 4 poäng. Beslut måste fattas av utbildningsnämnden efter ansökan i varje enskilt fall.
VA 97/5.8 Beslutas att de som har kursen TATM96 Vektoranalys eller TNIU56 Vektoranalys i sin utbildningsplan får ersätta den med TANA41 Numeriska metoder, 4,5 poäng
A lternativt TANA43 Numeriska algoritmer, 3,5 poäng
Alternativt TADI01 Diskret matematik, 4 poäng
VA 97/10.2 Beslutas att kursen TGTU60 Informationssökning 1 poäng får ingå i en högskoleingenjörsexamen. 
VA 98/1.2 TDIU63 Programmering fk, 2 poäng som utgått generellt får ersättas av annan valfri kurs i utbildningsplanen.
VA 98/10.6 Del 1 av kursen TMMI50 Tillämpad Energiteknik får, om den lästs under läsåret 1997/98, ersätta den med kursen TMMI55 Tillämpad Energiteknik del 1.
VA 98/13 TSRT01 Introduktionskurs i matlab får räknas in som en valfri kurs i en högskoleingenjörsexamen.
VA 98/15 Beslutas att kursen TDIU03 Orientering om datateknik och datorutrustning, 2 poäng får bytas mot TDDB07 Orientering om datateknik och datorutrustning, 2 poäng.
VA 98/16 Beslutas att kursen TPIU48 Industriell ekonomi, 2 poäng ska ingå som obligatorisk kurs i en 80-poängs- examen. Verkställande avdelningen ska dock ta beslut om utbildningsplan i varje enskilt ärende.
VA 98/16 Beslutas att namnändringen på DE-programmets inriktning elkraft-reglerteknik till data-  och elsystem ska gälla från beslutsdatum 1998-09-23. De studenter som antogs hösten 1998 har dock möjlighet att välja vilket inriktningsnamn som ska införas i examensbeviset.
VA 98/18 Beslutas att kurser vid utlandsvistelse efter fullgjord 3-årig högskoleingenjörs- utbildning generellt ej får räknas in i en examen eller som frivilliga kurser i examensbeviset.
VA 99/1 Beslutas att delkursen statistik i kursen TATM95 Matematik TK (del 1) får bytas mot TAIU27 Statistik, 2 poäng samt att delkursen Flervariabelanalys (del 2) får bytas mot TAIU30 Flervariabelanalys, 3 poäng.
VA 99/6 Beslutas att mekanik generellt får räknas som ämnesområde vid examensarbete för MI.
UNING 99/3 Beslutas att det i en högskoleingenjörsexamen får ingå 5 poäng valfria universitetspoäng under förutsättning att det inte föreligger något överlapp av kursinnehållet med någon annan kurs i examen.
VA 99/11 Beslutas att Konstruktionsmaterial får räknas som ämnesområde vid examensarbete för MI.
VA 00/11 Beslutas att kursen TGIU47 del 1 Kommunikation, 2 poäng får bytas mot TGIU50  Kommunikation, 2 poäng.
VA 01/8 Beslutas att del 1 i kursen TGIU47 Kommunikation för tekniker får tillgodoräknas i kursen TGIU50 Kommunikation för ingenjörer - Detta är ett generellt beslut för EI och MI antagna hösten 98.
VA 01/16 Beslutas dels att NKEC73 Miljökemi ska finnas som valfri kurs för KI3 ht1 2001 dels att kursen TSTE85 Lågeffektselektronik, 4 poäng ska finnas som valfri kurs för EI fr o m 2002.
VA 02/2 Beslutas att TSIU10 Inledande kretsteori, 2 poäng utgår som obligatorisk för DI och ersätts av valfri kurs från programmet. Detta är ett generellt beslut för studenter antagna till DI hösten 1996-1999.
VA 02/2 Beslutas att kursen TGTU00 Datorkörkort, 1 poäng kan ingå som en frivillig kurs. Detta är ett generellt beslut som gäller studenter antagna till MI hösten 2001
VA 02/3 Beslutas att kursen TMAS32 Mekatronik, 3 poäng kan ingå som valfri kurs i examen.  Detta är ett generellt beslut som gäller studenter antagna till DE inriktning ds hösten 1998.
VA 02/6 Beslutas att kursen TSEA64 Datorgrafik, 3 poäng får ingå i examen som valfri kurs. Detta är ett generellt beslut som gäller studenter antagna till DI hösten 1998.
Del VA 02/1 Beslutas att Hållfasthetslära ska inrättas som ämnesområde för examensarbete för MI. Beslutet gäller från och med vårterminen 2002.
VA 03/04 Byte av TAIU30 Flervariabelanalys. Kursen får bytas ut. Kravet på 15p matematik i examen kvarstår. Istället för TAIU30 Flervariabelanalys, 3p, kan den inriktningskurs inom matemaitk som finns idag för resp program väljas. Beslut om byte till annan matematikkurs än dessa ansöks hos nämnden.
VA 03/08.2 Beslutas att TNDE63 Flervariabelanalys, 6p, för DE-programmet får ersättas med valfri matematikkurs. Dock undantas NMAB09 Matematikens historia, 3p.
VA 03/09.7 TSRT01 Introduktionskurs i Matlab, 1p, får ersätta TSIU35 Matlab för ingenjörer, 1p, för Ingenjörshögskolans studenter. TSIU35 Matlab för ingenjörer, 1p, får ersätta TSRT01 Introduktionskurs i Matlab, 1p, för Ingenjörshögskolans studenter.
VA 03/09.9 Beslutas att TDDB18 Programmering i Ada, gk kan bytas mot TDDB53 Programmering i Ada.
VA 03/11.1 Generellt beslut för studenter antagna till MK ht-99 och ht-00: TNDE52 Telekommunikation 5p får ersättas med TNMK27 Telekommunikation 5p.
VA 03/14.5 Beslutas att moment UPG1 från kursen TPIU48 Industriell ekonomi får tillgodoräknas för moment UPG1 i kursen TPIU10 Industriell ekonomi. Detta är ett generellt beslut för de studenter inom Ingenjörshögskolan som inte slutfört TPIU48 Industriell ekonomi före 2003-10-01. Endast en av kurserna kan ingå i examen.
VA 04/02.3 Beslutas att Coop-praktiken i examen kan ersättas med en skriftlig rapport/uppsats. Anvisningar för uppsatsen fastställs vid nästa VA. Uppsatsen ska  godkännas av VA.
VA 04/02.10 TSIU35 Matlab för ingenjörer, 1p får ersättas av TNIU18 Matlab för ingenjörer, 1p. Gäller studenter på BI, DE och MK kullarna 2000-2002.
VA 04/09.13 Beslutas ge dispens för TGTU00 Datorkörkort.
VA 04/10.12 Beslutas att tekniska informationssystem godkänns som ämnesområde för examensarbete för kull h99 på MK.
VA 05/01.2 Beslutas att TSIU50 Mikrodatorprojekt, 4p, får ingå som valbar kurs i högskoleingenjörsexamen i Elektroteknik.
VA 05/11.5

TNDE27 Strömförsörjning 3p, som gavs för DE-studenter antagna 2002 och 2003, får ersättas med annan valbar kurs inom programmet.

TNIU80 Tillämpad digital signalbehandling 5p, som gavs för DE-studenter antagna 2000 och 2001, får ersättas med annan valbar kurs inom programmet.

VA 06/01 För studenter på MI-programmet:
Beslutas att TDDB53 Programmering i Ada, 4p, kan ersättas med annan grundläggande programmeringskurs och få räkna med 4 poäng.
VA 06/03.2 För alla MI, DI och EI studenter:
Beslutas att TFMÄ83 Miljökunskap 2.5p får ersättas av TFMJ03 Miljökunskap 2.5p.
VA 06/14.2 TNMK10 Optik och akustik får ersättas med valbar kurs inom programmet för MK-studenter antagna 1999-2004.
VA 07/01 Beslutas att TNBI43 Byggnadsmekanik och hållfasthetslära får ersättas med TNBI24 Byggnadsmekanik och hållfasthetslära.
VA 09/06 Beslutas att dispens ges för TMMI02 Teknisk utveckling och innovationer i MI-examen.
VA 11/06 Beslutas att TPTE06 Praktik, 6hp får räknas in som valbar kurs i civilingenjörsexamen på Maskinteknik, Design- och produktutveckling, Energi-Miljö-Management samt på högskoleingenjör i Maskinteknik.
VA 13/10

Beslutas att följande kurser, som lästs på Öppen ingång, får tillgodoräknas i Högskoleingenjörsexamen byggnadsteknik:

TAIU05 Linjär algebra, TEAE03 Industriell ekonomi, THIU01 Engelska.

VA 18/20.13 MI-studenter som påbörjade sina studier innan HT 2019 uppfyller kraven på särskild behörighet gällande "course in basic programming". 
   

 

Kontakt

Utbildningsledare

Anders Ekinge

anders.ekinge@liu.se

Nämndordförande
Johan Ölvander
johan.olvander@liu.se

Nämndsamordnare
Gunilla Holmstedt
gunilla.holmstedt@liu.se

Studievägledare M, DPU, Malmstens
Karin Björsten
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare BI, MEC, SUS, AER, DES
Marie Carlsson
studievagledare.md@liu.se

Studievägledare MI, EMM
Lena-Lotta Sandborg
studievagledare.md@liu.s
 

 

Programsidor för studenter

Byggnadsteknik
Design och produktutveckling
Energi, miljö, management
Maskinteknik (civilingenjör)
Maskinteknik (högskoleingenjör)
Möbeldesign
Möbelsnickeri
Möbeltapetsering
 

 

Nämndgemensamma Länkar

Blanketter
Om kursanmälan
Studieinformation
 


Sidansvarig: gunilla.holmstedt@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-07