Göm menyn

Stöd för utresande lärare

Linköpings universitet och dess Tekniska högskola har ett stort antal avtal om studentutbyte främst inom Europa. I syfte att stärka och vidga samarbetet även utanför Europa utlyser fakulteten maximalt tio resebidrag för fakultetens lärare per år à maximalt 50 tkr med början budgetåret 2016. Beloppet inkluderar overhead (grundutbildning). Bidragen kan sökas av utresande lärare till strategiskt viktiga lärosäten företrädesvis utanför Europa. Det kan röra sig om både nya samarbetspartners och redan befintliga partners där relationerna behöver stärkas. Resans syfte skall vara att stärka eller vidga fakultetens samarbete inom utbildningsområdet och avser rese- och bostadskostnader. Bidragen lyses ut 2 gånger per år med sista ansökningsdag 15 december och 15 juni och kan sökas av lärare anställda vid Tekniska högskolan, Linköpings universitet. En reseberättelse ska skrivas efter avslutad resa och presenteras för LGU.

Innan ansökan skickas in ska sökande kontakta LiTH International och berörd programnämnd. Ansökan görs på särskild blankett och skickas till anna.andersson@liu.se . För sent inkommen ansökan beaktas i nästa ansökningsomgång.

Blankett (pdf)


Sidansvarig: mattias.bjorkman@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-08