Göm menyn

Resebidrag

Här hittar du information om interna resebidrag som kan sökas av lärare anställda vid Tekniska högskolan.

Stöd till pedagogiska konferenser

Bidrag kan fås för deltagande vid pedagogiska konferenser av betydelse för Tekniska högskolans verksamhet, såsom CDIO-konferenser, Utvecklingskonferensen, SEFI, ASEE och liknande. Bidrag kan även fås för artiklar till pedagogiska sessioner vid ämneskonferenser. För att komma ifråga ska deltagandet omfatta presentation av peer review-granskad artikel eller poster med pedagogiskt/didaktiskt innehåll. Endast ett bidrag kan erhållas per artikel/poster och en författare kan bara få ett bidrag per konferens. Stöd fås normalt med följande schablonbelopp (som även inkluderar ersättning för overhead):

  • Nationella konferenser: 10 tkr
  • Europeiska konferenser: 15 tkr
  • Utomeuropeiska konferenser: 20 tkr

Den som fått bidrag förväntas också, då så är möjligt, bidra till att sprida resultaten internt till exempel vid LiU:s pedagogiska dagar, Tekniska högskolans utbildningsdagar eller liknande.

Ansökan kan lämnas löpande under året I ansökan om konferensbidrag anges förutom ändamål/syfte också vilket projekt i bokföringen beviljade bidrag ska utbetalas till. Bifoga även aktuell artikel (eller utkast) samt information om var och när artikeln ska presenteras alternativt har presenterats. Bidraget fördelas ut till institutionen efter redovisning 2 ggr/år (juni resp. december). Ansökan märks med Dnr LiU-2019-00372 och skickas till registrator registrator@liu.se med kopia till Annamaria Lindegaard annamaria.lindegaard@liu.se. Vid tveksamheter rörande bidrag och /eller konferensens relevans avgörs detta av dekanus.

Några aktuella konferenser


Sidansvarig: mattias.bjorkman@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-22