Göm menyn

Referenser

Artiklar

Adamus et al (2009) Gender and E-Tutoring - A Concept for Gender Sensitive E-Tutor Training Programs

Bondestam, Fredrik (2005). Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare – en introduktion och bibliografi. Liber, Stockholm.

Bruestle et al (2009) Doing E-Learning/Doing Gender? Examining the Relationship between Students' Gender Concepts and E-learning Technology.

Carstensen, Gunilla (2006). Könsmedveten pedagogik – en jämlik undervisning. Konkreta tips och övningar för lärare. Uppsala universite.

Fogelberg Eriksson Anna och Ingrid Karlsson (2006). Att integrera genus som form och innehåll. En rapport om genusintegrering av högskoleundervisning, Linköping.

Garland & Martin (2005) Do Gender and Learning Styles Play a Role in How Online Courses Should Be Designed?

George & Wood (2003) Promoting the Quality of Online Courses

Hirdman, Yvonne(2004). ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i Carlsson Wetterberg, Christina  & Anna Jansdotter, Genushistoria, En historiografisk exposé, Studentlitteratur, Lund.

Jonasson, D; Amnéus,  D; Flock, U; Rosell Steuer, P; Testad, G. Bekräftartekniker och motstrategier - sätt att bemöta maktstrukturer och förändra sociala klimat. Empowerment Nätverket vid Stockholms Universitet (ENSU) https://www.jamstallt.se/docs/ENSU%20bekraftartekniker.pdf

Olofsson Britta (2007. Modiga prinsessor & ömsinta killar. Genusmedveten pedagogik i praktiken. Lärarförbundets förlag.

Vimarlund V. (2007) Promoting Gender Sensitive Teaching at the Institute of Technology. Informatics Education Europe II Conference IEEII 2007. A Conference of the State of Informatics Education in Europe. Thesssaloniki, Greece. Proceedings of IEEII (pp 118–124) 28–30 November, 2007.

Vimarlund V (2018) Promoting Equity by Gender into the Classroom at the Institute of Technology in Linköping, Sweden”  4th Annual Gender & STEM Network Conference to be held in Eugene, Oregon from July 31 – August 2, 2018

Vimarlund V (2019) Promoting Equity by Gender into the Classroom: Lessons learned from the development and implementation of a Web-based course. International Journal of Gender, Science and Technology, Vol.10, No.3, 2019.

Vimarlund V (2020) Policies needed to increase women’s and men’s research participation in STEM research. Network Gender & STEM Conference, 30th July - 1st August , Australia, 2020.

Vimarlund V (2020) Academic career or career as an academic?. XI European Conference on Gender Equality in Higher Education, Madrid 2020.

 

Böcker

Connell, R. W. (2008) Maskuliniteter. Daidalos.

Holmberg, K. (1999) Det kallas kärlek. Anamma.

 

Rapporter

Jämställdhetsmyndigheten. Rapport 2020:6. Jämställdhet i Akademin: slutredovisning av jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet. Programperioden 2016-2019.

 

Webbresurser

Begreppet diskriminering kan i bred bemärkelse omfatta händelser eller kedjor av händelser som någon upplevt som kränkande, missgynnande, rasistiska, orättvisa, ojämlika eller liknande. Det finns dock ofta skillnader mellan de juridiska definitionerna av diskriminering och vad personer kan uppleva som diskriminerande.
(http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/).

Diskriminering är ett lagbrott, och enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att missgynna eller trakassera någon på arbetsplatsen på grund av att de tillhör någon av nedanstående sju grupper, eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.

Länkar där du hittar mer information om genus, lagen om diskriminering, högskolos samt material som kan länkas till begreppet diskriminering hittar du på följande länkar:

Genussekretariatet

Diskrimineringsombudsman

Skolverket

UKÄ

HR  Linköping

 

https://liuonline.sharepoint.com/sites/intranet-lika-villkor (Internal)

https://liu.se/artikel/lika-villkor (External)

 

Impra. nu (2009). https://www.youtube.com/watch?v=5lSM0GEaVnY

 

Dokument och policys

1980-talet har LiU arbetat aktivt med jämställdhet. Vid två tillfällen har universitetet tilldelats ”guldmedalj” av Högskoleverket för sitt sätt att arbeta med dessa frågor. LiU antog dessutom under 2004 en vision att bli genusmedvetet tills 2006. Genom omfattande utbildningsinsatser samt inrättandet av genuslektoratet har LiU tagit flera steg framåt.

Utgångspunkten för genusintegrering i grundutbildningen inom LiU är att ”genus inte ska spela roll” d.v.s. att utbildningen ska genomsyras av genusperspektiv i planeringen, vid genomförandet och i uppföljningar, och att arbetet för en genusmedveten pedagogik ska präglas av kontinuitet och ihärdighet.

Målet är att alla utbildningar på LiU ska genomföras på ett sådant sätt att både manliga och kvinnliga studenter ska känna tillit att de kommer att klara av studierna samt att både mäns och kvinnors erfarenheter, kunskaper och värderingar tas tillvara och synliggörs.

Nedan finner du länkar till policies, planer och stöddokument från LiTH och LiU rörande genus och lika villkor:

LiTH:s folder "Alla skall känna sig välkomna - om genusmedveten undervisning".

LiU:s Strategi och handlingsplan för lika villkor 

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

jan.eric.stehr@liu.se


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-02-14