Göm menyn

Dokument och policys

1980-talet har LiU arbetat aktivt med jämställdhet. Vid två tillfällen har universitetet tilldelats ”guldmedalj” av Högskoleverket för sitt sätt att arbeta med dessa frågor. LiU antog dessutom under 2004 en vision att bli genusmedvetet tills 2006. Genom omfattande utbildningsinsatser samt inrättandet av genuslektoratet har LiU tagit flera steg framåt.

Utgångspunkten för genusintegrering i grundutbildningen inom LiU är att ”genus inte ska spela roll” d.v.s. att utbildningen ska genomsyras av genusperspektiv i planeringen, vid genomförandet och i uppföljningar, och att arbetet för en genusmedveten pedagogik ska präglas av kontinuitet och ihärdighet.

Målet är att alla utbildningar på LiU ska genomföras på ett sådant sätt att både manliga och kvinnliga studenter ska känna tillit att de kommer att klara av studierna samt att både mäns och kvinnors erfarenheter, kunskaper och värderingar tas tillvara och synliggörs.

Nedan finner du länkar till policies, planer och stöddokument från LiTH och LiU rörande genus och lika villkor:

LiTH:s folder "Alla skall känna sig välkomna - om genusmedveten undervisning".

LiU:s Strategi och handlingsplan för Lika Villkor

 

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

vivian.vimarlund@liu.se


Sidansvarig: vivian.vimarlund@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jun 25 09:28:45 CEST 2018