Göm menyn

Modul 7: Reflektion

 

Denna kurs försöker förmedla ett förhållningssätt snarare än instruera om vad som är "rätt" eller "fel". Vår förhoppning är att Du som kursassistent kan använda begrepp, idéer och konkreta fall för att nyansera Din erfarenhet och förståelse för genusmedveten undervisning.

Reflexionsuppgiften innehåller ett antal diskussionsfrågor som vi vill att du tar med dig under din tid som kursassistent.

 

Här nedan finner du ett antal diskussionsfrågor som du skriftlig ska reflextera kring. Du skickar dina personliga reflexioner skriftligt till kursledaren ca en vecka innan sista passet, där dessa ska diskuteras.

 

Uppgift

Mötet med studenterna; Reflektera över vem du själv är i mötet med studenterna

 

En genusmedveten pedagogik utgår från att genus har betydelse för lärande, kunskap och undervisning.

Att bedriva en genusmedveten undervisning kan innebära att bli medveten om hur studenterna bemöts.

 

Reflextera över följande frågor:

  • Har du fått användning för några av de tips som finns i kursmaterialet i din roll som kursassistent? Om, ja exemplifiera. Om nej, varför inte?
  • Har du observerat att det finns traditionella könsmönster i de grupper du har arbetet med? Om, ja hur utrycks de? Om nej. Vad tror du har bidragit till att undervisningen har blivit genusneutral?
  • Har det förekommit situationer där några härskartekniker har används? (Ge exempel )
  • Vems frågor lyfts fram som intressanta och vems frågor följs sällan upp?  Vad tror du detta kan bero på?

 

Genus och jämställdhet

  • Vem du är spelar roll för hur det du säger tolkas. Har det funnits situationer där du har tyckts att genus har spelat roll för ditt arbete?  Om ja. Ge exempel . Om nej reflextera över vad som har bidragit till att det inte förekommer situationer där genusfrågor är relevanta.

Med kursmaterialet i bakhuvudet, finns det exempel på saker som har hänt under kursen där du kan peka på att de inblandade personernas uppfattning om genus visade sig?

 

Vad kan genusperspektiv bidra med i din roll som kursassistent?

Hur har din egen syn på genus och jämställdhet förändrats under arbetet med kursmaterialet och den kurs du undervisat? Hur har din syn på din roll som kursassistent förändrats?

 

Tips till framtida assistenter

Vilka tips skulle du vilja ge till framtida assistenter och varför?

 

 

Obs! , Uppgiften ska vara på 1-2 A4, Times 12, enkelt radavstånd.

 

Gå vidare till Modul 8 >>>

 

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

vivian.vimarlund@liu.se


Sidansvarig: vivian.vimarlund@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-06-18