Göm menyn

Modul 5: Exempel från undervisningen

 

Citat

Här hittar du exempel på situationer som skulle kunna uppstå i undervisningen. Efter varje fall finns ett antal frågeställningar som vi vill att du funderar över. Försök först tänka dig in i situationen och hur du skulle agera. Ställ dig sedan frågan varför du valde detta sätt att agera/reagera.

Exemplen är antingen baserade på verkliga händelser eller konstruerade med inspiration från sådana och i samarbete med studentrepresentanter. Tanken är att de ska stimulera till eftertanke kring hur man som kurssassistent kan och ska bemöta enskilda studenter. Fallen försöker integrera pedagogiska frågeställningar med problem som tar sin utgångspunkt i frågor om t ex jämställdhet, etnisk tillhörighet och sexuell läggning.

 

5.1 Exempel: Grabbighet

Sandra läser årskurs 1 på X-programmet. Hon trivs med sina studier och har fått nya vänner inom kursen. Du har som kursassistent fått bra kontakt med Sandra och hon vänder sig gärna till dig med frågor, både kring kursen och annat.

Sandra har dock en del svårigheter att klara av ”grabbigheten” bland några lärare, men har förstått att hon får gilla läget och inte ta illa vid sig av uttalanden, som t.ex. att ”ni killar som har förstått det hela kanske kan förmedla det till flickorna”.

Hennes tålamod brister dock när hon, under en lektion där studenterna skulle prova på olika roller, får höra av föreläsaren att ”det verkar inte trovärdigt att ha en kvinnlig, utländsk VD på ett svensk företag”. Detta sägs i skämtsam ton och många i klassen har roligt åt skämtet. Föreläsaren är en god pedagog och har oftast bra kursutvärderingar. Sandra överväger att sluta sin utbildning och tar kontakt med dig.

Vad kan du som kursassistent göra?

I detta exempel kommer en student till dig eftersom hon upplever att en föreläsare på kursen särbehandlat henne. Som kursassistent är din uppgift i detta läge att vidarebefordra denna information till examinator eller studierektor. 

Vem kan du få stöd av?

Examinatorn för den kurs du assisterar inom och den studierektor som är ansvarig för kursen är dina främsta kontaktpersoner. Det finns även andra kontaktpersoner som kan bli aktuella. Du finner ytterligare förslag på sådana under rubriken Ärendegång och kontaktpersoner.

 

5.2 Exempel: Sexuell läggning

Du arbetar som labbassistent i en kurs. En av studenterna i din grupp, Karl, är ordförande i en studentförening för homo-, bi- och transsexuella. Han är även politiskt aktiv och syns ibland i lokaltidningen. Vid ett möte med lärarna i kursen diskuteras studenternas resultat och du nämner att Karl ligger bäst till i din labbgrupp.

– Jaså, den där fjollan. Han blir nog inte långvarig här, säger examinatorn och går snabbt vidare till en av de andra assistenterna.

Under många av labbtillfällena hör du gliringar. Karl verkar dock ta det hela med ro.

– Rosa skjorta idag? Är det dags för pride snart? säger Peter retsamt till Rikard.

– Va’ fan?! Man är väl inte bög för att man har på sig en snygg skjorta? Hoppa på nå’n annan om du är så jävla sugen, säger Rikard och tittar menande mot Karl som sitter i andra änden av labbsalen. Han ser inte ut att reagera.

– Hör ni, tjejer, lugna ner er lite, va? Det finns faktiskt folk som vill jobba här, säger Henrik. Emma som sitter ett par platser bort tittar lite snett på honom.

Mot slutet av kursen när Karl redan är godkänd på alla laborationer kommer han fram till dig.

– Jag skulle vilja prata med dig om en sak. Det är så att jag funderar på att lämna in en anmälan om diskriminering, men jag vet inte om jag har tillräckligt underlag för det. Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa mig?

Vad kan du som assistent göra?

I detta exempel kommer en student till dig eftersom han upplever att medstudenterna på kursen särbehandlat honom. Du vet dessutom att lärarna på kursen, och examinatorn i synnerhet, också uttryckt sig diskriminerande om studenten i fråga. Som kursassistent är din uppgift i detta läge att se till så att laborationsmiljön blir en trevlig social miljö för alla. Du bör därför i laborationssalen påpeka att LiTH inte accepterar denna typ av bemötande från varken studenter eller anställda. Att Karl i första läget verkar tycka att det är okej är av mindre betydelse. Som kursassistent har du ett ansvar att verka för en god studiemiljö - du är LiTH:s representant i labsalen. Du bör också vidarebefordra information om vad som har hänt till din studierektor.

Vem kan du få stöd av?

Examinatorn fär den kurs du assisterar inom och den studierektor som är ansvarig för kursen är dina främsta kontaktpersoner. I detta fallet verkar examinatorn vara "en del av problemet" varför du bör kontakta studierektor i första hand. Det finns även andra kontaktpersoner som kan bli aktuella. Du finner ytterligare förslag på sådana under rubriken Ärendegång och kontaktpersoner.

 

5.3 Exempel: Kränkning

Du får en förmiddag besök av en kvinnlig student, Lotta, som är mycket upprörd. Lotta berättar att hon i en av institutionens datorsalar hittat utskrifter vars innehåll hon beskriver som mycket kränkande. När Lotta skulle hämta sina egna utskrifter låg det redan några dokument i skrivaren som någon annan skrivit ut. När hon lyfter bort dokumentet kan hon inte undgå att se innehållet. Materialet består av ett sånghäfte och Lotta beskriver innehållet som grovt kvinnoförnedrande.

Enligt uppgift från Lotta hade dokumentet funnits tillgängligt i skrivarens utskriftsfack under en tid av 40 minuter innan hon upptäckte dem. Av dokumentets försättsblad framgår namnet på den student, Erika, som skrivit ut dokumentet.

När du kontaktar Erika som skrivit ut dokumentet bekräftar hon att hon är ansvarig för att texterna skrivits ut i den aktuella skrivaren och berättar också att sånghäftet skulle användas vid en middag i en studentsektion. Hon har aldrig haft för avsikt att sprida materialet utanför gruppen och hon framför en ursäkt för att materialet kommit i orätta händer och har upplevts som kränkande.

Vad kan du som kursassistent göra?

I detta exempel kommer en student till dig eftersom hon upplever att en förmodad medstudent sprider diskriminerande material. Som kursassistent är din främsta uppgift i detta läge att vidarebefordra denna information till examinator eller studierektor och i samråd med honom/henne försöka klarlägga vad som har hänt och hur man kan gå vidare.

Vem kan du få stöd av?

Examinatorn för den kurs du assisterar inom och den studierektor som är ansvarig för kursen är dina främsta kontaktpersoner. Din kursledare har tidigare undervisningserfarenhet och kan stödja dig och ge tips. Äldre labassistenter kan också ha erfarenhet som du kan dra nytta av. Det finns även andra kontaktpersoner som kan bli aktuella. Du finner ytterligare förslag på sådana under rubriken Ärendegång och kontaktpersoner.

 

5.4 Exempel: Drabbad assistent

Du arbetar som kursassistent i en introduktionskurs för en klass med förstaårsstudenter. Ett av examinationsmomenten i kursen är ett grupparbete som skall resultera i en kortare rapport. Du är utsedd att granska ett antal av dessa rapporter och komma med återkoppling.

Vid ett inledande möte får du bra kontaked alla "dina" grupper utom en. I den gruppen, om totalt nio personer, råkar det mt dessutom endast vara en person av samma kön som du själv. Även om hela gruppen är distanserad tycker du att personen av samma kön som du själv även är nedlåtande i sin ton mot dig.

Efter att du granskat rapporten och gett återkoppling till gruppen får du ett e-brev där gruppen ifrågasätter din kompetens att granska deras rapport. De ger inga klara grunder för detta, men du har en magkänsla om att ditt kön kan ha med saken att göra.

Vad kan du som kursassistent göra?

I detta exempel blir du som assistent utsatt för en möjlig särbehandling. Du bör snarast informera dina kollegor på kursen. De har erfarenhet att bistå med. Du kan också be dem hjälpa dig med en andra granskning av rapporten. Det är dock fortfarande din uppgift att se till att studiemiljön är en trevlig social miljö för alla. Därför kan det vara lämpligt att boka ett möte med gruppen och examinator för kursen för att reda ut eventuella missförstånd.

Vem kan du få stöd av?

Assistentkollegor, föreläsare, examinator och studierektor är dina första kontaktpersoner i detta läge. De kan ha liknande erfarenheter och bistå med stöd och förslag på bra lösningar. Det finns även andra kontaktpersoner som kan bli aktuella. Du finner ytterligare förslag på sådana under rubriken Ärendegång och kontaktpersoner.

 

5.5 Exempel: Kunskapsluckor: Kvinnlig kursassistent i en manlig dominerande grupp. 

”Jag har alltid gått in i klassrummet med ett synsätt på att alla är lika och inte sett att jag har sett skillnad på person från person. 

I min grupp har jag upplevt att tjejerna hade lättast för att be om hjälp i början. Killarna kändes lite mer stolta och man var tvungen att fråga om de ville ha hjälp. 

Efter några lektionspass upplevde jag att några killar ville testa om jag hade tillräcklig med kunskap. 

De ställde frågor som inte direkt var relaterade till de övningar vi diskuterade. Ett antal gånger har jag upplevt att det kommit ironier och undertryckta gliringar mot mig som kursassistent om jag haft fel eller om jag inte kunnat svara tillfredsställande på deras frågor. 

Jag kunde inte besvara deras frågor och blev osäker i min roll som kursassistent. Vågade inte att tå plats, och undrade om detta berodde på att jag är både kvinna och jämngammal med studenterna.

Vad kan du som kursassistent göra?

  • Kontakta kursexaminator
  • Be och få skicka information om material och litteratur som gäller 
  • Våga säga att du diskuterar de exempel/ övningar som är aktuella för din grupp

Vem kan du få stöd av?

Assistentkollegor, föreläsare, examinator och studierektor är dina första kontaktpersoner i detta läge. De kan ha liknande erfarenheter och bistå med stöd och förslag på bra lösningar. Det finns även andra kontaktpersoner som kan bli aktuella. Du finner ytterligare förslag på sådana under rubriken Ärendegång och kontaktpersoner.

Gå vidare till Modul 6 >>>

 

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

jan.eric.stehr@liu.se


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-21