Göm menyn

Modul 4: Beteenden att motarbeta

Den kurs du kommer assistera i kanske inte har ett tydligt genusperspektiv i sig (t ex hållfasthetslära eller kvantfysik), men undervisning är en social aktivitet varför det finns en del saker att vara medveten utöver ämneskunskapen. Vi har valt här att fokusera på olika maktprocesser och metoder som används för att skaffa sig negativ makt över andra människor. Berit Ås (1976) beskrev fem stycken sådana subtila förtryckarmetoder som hon döpt till härskartekniker. Kunskap om hur vi kan identifiera och synliggöra dessa tekniker är viktiga för oss alla. Härskarteknikerna är inte könsbunda – varför vi alla kan utsättas eller omedvetet utsätta andra för dem.

En medvetenhet om dessa tekniker gör att vi kan synliggöra och bemöta härskarteknikerna med motstrategier. För att sedan föregå med gott exempel och förändra det sociala klimatet kan vi dessutom försöka använda bekräftelsetekniker.

De fem härskarteknikerna som Ås identifierade var:

 • Osynliggörande
 • Påförande av skuld och skam
 • Förlöjligande
 • Undanhållande av information
 • Dubbelbestraffning

Nedan kan du läsa om vad du kan göra för att motverka härskartekniker när du ser dem. De strategier som presenteras här har tagits fram av Empowermentnätverket vid Stockholms universitet (ENSU). Till varje härskarteknik finns även en film som demonstrerar en sådan situation.

 

4.1 Osynliggörande

Osynliggörande förmedlar att det en person tillför inte är viktigt eller givande. Målet är att få personen att känna sig obetydlig och osäker.

Tekniken kan ta form antingen direkt genom ord och/eller kroppsspråk, men även indirekt.

Direkt

 • Du nämns inte vid namn
 • Ditt arbete omtalas på ett förminskande sätt

Indirekt

 • Uppmärksamheten avleds från dig genom störande ljud som skrapande med stolen, bläddrande i papper, hostande etc.
 • Ingen antecknar vad du säger eller ställer frågor som visar att de lyssnar.
 • Någon tar upp det du just sagt som om det vore en egen idé

Om du blir bortglömd, överkörd eller inte bemött med verkligt intresse kan du vara utsatt för osynliggörande.

Motstrategi – Tag plats

Försök undvika att hamna i en offerposition och känslan av att känna sig förminskad. Det är viktigt att i situationen inte visa sin ilska eller frustration utan istället lugnt hävda sin rätt att uppmärksammas.

Man bör dock agera direkt och markera att beteendet inte accepteras. Vid tillfällen där du talar men ingen lyssnar kan du sluta tala och poängtera att det är viktigt för dig att personerna faktiskt lyssnar.

I många fall kan det vara viktigt att uppmärksamma personen på det som du uppfattat som ett otrevligt beteende. ”Sade du verkligen… ”, ”Menar du att… ”, ”Oj, där missade du visst att presentera mig vid namn…”.

Bekräftelsestrategi – Synliggörande

Ta människor i din omgivning på allvar och visa engagemang för dem. För att synliggöra och bekräfta andra människor är det viktigt att lyssna, ge gensvar och konstruktiv kritik.

Indirekt synliggör du då även dig själv eftersom det ger respekt tillbaka till.

Film

Film framtagen och producerad av Impra (www.impra.nu).

 

4.2 Påförande av skuld och skam

När någon får dig att känna skam eller skuld för en handling eller situation som du inte är skyldig till utsetts du för den femte härskartekniken. Sättet detta sker kan vara en blandning av de tidigare härskarteknikerna där resultatet är att personen tar till sig budskapet och skyller på sig själv.

Exempelvis:

 • Ingen lyssnar på vad du säger på mötet och du känner att du uttryckt dig på ett dumt eller otydligt sätt.
 • Du har tilldelats för många uppgifter vilket leder till dåligt samvete för att du inte hinner med, istället för att rannsaka din arbetssituation.

Motstrategi – Intellektualisera

Försök inse att dina skuld- eller skamkänslor påförs dig av någon annan. Försök kritiskt granska situationen och formulera varför du känner skuld och varifrån det kommer. Kan det varit någon annan som lämpade över skuld på dig för att rädda sig själv?

Bekräftarteknik: Bekräfta dig själv och andra

Eftersom skulden och skammen påverkar oss inifrån måste även bekräftelsen börja där. Definiera positiva normer för dig själv och det liv du valt, och släpp till exempel dina skuldkänslor när du tilldelats mer ansvar än som är rimligt.

Alla slags beteenden som ger bekräftelse, uppbackning eller stöd är motsatsen till att påföra skuld och skam. Bekräftelse av dig själv innebär även bekräftelse av andra.

Film

Film framtagen och producerad av Impra (www.impra.nu).

 

4.3 Förlöjligande

När någon gör sig lustig på andras bekostnad sker ett förlöjligande. Det kan även ske genom att på ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig, t.ex. genom att använda slående men ovidkommande liknelser.

En version är infantilisering där en person tilltalas som ett barn, och den andra personen intar rollen som en vuxen som vet bäst (”Lilla vän, så där kan du väl ändå inte göra?”).

Vad än den som förlöjligas sedan säger eller gör, så är hon mindre värd i andras ögon. Att utsättas för förlöjligad gör att man kan känna sig värdelös.

Exempelvis:

 • Du försöker framföra något viktigt men din kollega skrattar åt ditt uttal och säger att du låter som en person i en kul tv-serie.
 • En kollega anmärker på ditt yttre på ett nedlåtande sätt inför andra.

Motstrategi – Ifrågasätt

Låt inte förlöjligande skämt eller kommenterar att gå förbi obemärkt. Skratta aldrig med, utan sätt ett stopp i konversionen och kräv en förklaring.

Behåll lugn och logisk och markera att du inte accepterar behandlingen. Analysera förlöjligandet och be personen förtydliga vad som menats. Upprepa till exempel vad som sagts ord för ord och be om närmare förklaringar (”Vad menar du med att en kvinna inte skulle kunna hantera det där?”).

Bekräftarteknik – Respektera

Respektera och bemöt personer seriöst. Ställ frågor om personers uppfattningar och synpunkter för att ge personer mentalt utrymme.

Film

Film framtagen och producerad av Impra (www.impra.nu).

 

4.4 Undanhållande av information

Undanhållande av information innebär att någon hålls okunnig om vissa saker. Personer utestängs eller marginaliseras genom att undanhålla väsentlig information.

När man inte får information blir det svårare att agera på ett korrekt sätt. Man kan också börja tvivla på hur man uppfattar saker.

Exempelvis:

 • Du förstår att dina kollegor haft ett möte där du borde ha varit med.
 • Beslut som skulle fattas på ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang, där inte alla berörda haft tillträde.

Motstrategi – Kräv korten på bordet

Ifall ärenden diskuterats och lösningar tagits fram utan din medverkan påminn de andra att ni alla ingår i en arbetsgrupp där alla ska få bidra. Det går även komplimentera personerna att de har diskuterat, men sedan be dem berätta för dig vad de kommit fram till och hur innan något beslut tas.

Sker undanhållandet av information upprepade gånger gå till någon med huvudansvar och kommentera att det finns strukturella problem som leder till att du inte får tillgång till all information.

Utgå från att undanhållandet sker pågrund av dålig informationsstruktur eller att personer är omedvetna om sitt handlande och dess konsekvenser.

Bekräftarteknik – Informera

Var noga med att informera och inkludera alla i beslutsprocesser. Uppmärksamma även tystlåtna individer. Om projekt diskuteras på fritiden var beredd att förklara för resterande gruppmedlemmar vilka slutsatser ni har dragit och varför.

Film

Film framtagen och producerad av Impra (www.impra.nu).

 

4.5 Dubbelbestraffning

Dubbelbestraffning skapar en upplevelse av vad man än gör så gör man fel. Det kan vara att om du arbetar noggrant så beskrivs du som långsam, men om du arbetar snabbt får du höra att du slarvar. Det kan också handla om prioriteringar. Fokuserar du på arbetat kanske du beskylls att inte lägga tid på din partner, medan om det är tvärtom anses du sakna ambitioner.

Att bli straffad oavsett hur man än gör, kan leda till att man lägger ner all tid och energi på att försöka "göra rätt". Det betyder att man låter andra människor tala om och bestämma hur man är. Man blir maktlös.

Motstrategi – Bryt mönstret

Fundera över och förstå dina egna prioriteringar. Kommunicera dessa prioriteringar till andra som påverkas av dina val. Tänk på att du vet vad som är viktigt i ditt liv och för dig.

Bekräftarteknik – Dubbel belöning

Försök inta perspektivet att alla gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. Ifall en person är sen till ett möte kan det vara mer givande att tänka att personen gjorde sitt bästa att komma i tid och utifrån det ha en diskussion kring vikten av att komma i tid. Detta istället för att bli irriterad.

Perspektivet innebär att man till exempel förstår att när en person säger nej till en viss aktivitet betyder det att personen säger nej till aktiviteten, inte till själva relationen.

Film

Film framtagen och producerad av Impra (www.impra.nu).

 

4.6 Sammanfattning: Motstrategier och bekräftartekniker

Maktstrategi Motstrategi Bekräftarteknik
Osynliggöra Ta plats Synliggör
Förlöjliga Ifrågasätt Respektera
Undanhålla information Korten på bordet Informera och inkludera
Dubbel bestraffning Bryt mönstret Dubbel belöning
Påföra skuld och skam Intellektualisera Bekräfta rimliga normer och konfliktlösning

 

Gå vidare till Modul 5 >>>

 

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

jan.eric.stehr@liu.se


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-21