Göm menyn

Modul 3: Genus i praktiken

3.1 Att bära genusglasögon

En genusmedveten pedagogik utgår från att genus har betydelse för lärande, kunskap och undervisning. Det innebär i sin tur att som kursassistent ska man reflektera kring genus, kritiskt granska vad genus betyder i sitt ämne och också att ifrågasätta vilka föreställningar vi har om genus och dess konsekvenser för undervisningen.

Att bedriva en genusmedveten undervisning kan innebära att bli medveten om att studenterna bemöts olika beroende exempelvis på grund av kön och beroende av olika föreställningar om och förväntningar på män respektive kvinnor. Manliga studenter blir oftare bekräftade av sina lärare. Forskning har visat att lärare ger pojkar/män mycket mer uppmärksamhet och tid än flickor/kvinnor (Erson & Lundgren, 1996). Detta verkar ske oavsett lärarens könstillhörighet. Generellt gäller också att manliga studenter oftare försöker avbryta och lyckas göra det oftare, än sina kvinnliga kurskamrater även om män har en minoritetsställning i gruppen (Fahlgren, 2002).

 

3.2 Att tänka på vid planering av laborationer, övningar, mm.

Kursassistenter och mentorer förväntas ansvara för att leda, planera och strukturera de seminarier, gruppövningar och andra mer praktiska moment de har ansvar för.

Du som kursassistent förväntas vara uppmärksam på arbetsfördelningen vid projektarbeten, övningar och/eller laborationer. T.ex. roteras uppgifter som protokollföring eller tvingas samma person att alltid göra det?

 • Kvinnliga och manliga studenter agerar ibland olika, eller åtminstone uttrycker sig vanligen olika om sitt agerande. Ett exempel är frågan om varför man tagit en viss roll, där tjejer oftast svarar ”jag valde det för det intresserade mig” och därnäst ”för att det bara blev så”, medan killarna oftast svarar ”för att jag tog på mig uppgiften” och därnäst ”för att jag blev tilldelad uppgiften”
 • Ägna tid till att bilda en bra och fungerande grupp där tillit, förtroende och rättvist bemötande utgör en självklar grund. Ett viktigt led i att skapa en fungerande grupp är att du som lärare gör spelreglerna tydliga från början. Diskutera och kom överens med studentgruppen om hur samspelet och kommunikationen ska gå till under alla kursens moment.

 

3.3 Att tänka på vid salsundervisning

 • Var uppmärksam på hur talutrymmet mellan kvinnor och män ser ut och utvecklar sig i undervisningssituationen såsom övningar, laborationer mm.
 • Våga göra förändringar i din undervisningsmetod när du märker att det uppstår ett mönster av att taltiden mellan kvinnor och män är ojämnt fördelad. Dvs. fördela talutrymmet mer jämställt.
 • Granska dig själv och var uppmärksam på hur du ger bekräftelse till studenterna
 • Var uppmärksam på hur du fångar upp det studenterna säger och vilken betydelse kvinnors respektive mäns inlägg får i undervisningen
 • Kom ihåg att du och dina handlingar är det som skapar förtroende och tillit i gruppen.

   

3.4 Checklista

 • Se kontinuerligt över kurslitteraturen som används som underlag i övningar och laborationer ur ett genusperspektiv. Exempel på aspekter att fundera på:
  • Förekommer både kvinnor och män i litteraturen och i de exempel som tas upp på dina lektioner, labbar eller grupparbeten?
  • På vilket sätt representeras kvinnor och män i kurslitteraturen och i de olika exempel som används i dina lektioner eller labbar?
  • På vilket sätt diskuteras de?
  • Vad uttrycker olika beskrivningar/förklaringar när det gäller kvinnor respektive män?
 • Ägna tid till att bilda en bra och fungerande grupp där tillit, förtroende och rättvist bemötande utgör en självklar grund
 • Var uppmärksam på vilka föreställningar och uppfattningar om kvinnor och män du förmedlar genom ditt sätt att tala och de exempel du använder dig av i undervisningen
 • Var uppmärksam på hur olika exempel beskrivs i litteraturen och om de vänder sig mer till kvinnor eller män eller om de är neutrala.
 • Använd material eller exempel som uppfattas som inkluderande av alla studenter.
 • Reflektera över hur du läser, bedömer och värderar studenternas texter
 • Uppmärksamma kontinuerligt och granska kritiskt vilka kriterier du använder vid bedömningar av laborationer, övningar mm . Var medveten om att dina föreställningar om genus kan färga bedömningen av en text, eftersom vi utgår ifrån att det är en kvinna eller en man som har skrivit svaret. Många gånger läser vi alltså in ett specifikt kön bakom texten och lägger in våra föreställningar om personer utifrån kön.
 • Var uppmärksam på hur talutrymmet är fördelat mellan kvinnor och män. Och hur det utvecklas i olika undervisningssituationer
 • Var uppmärksam på arbetsfördelningen vid projektarbeten och/eller laborationer
 • Vid gruppvisa projektarbeten/laborationer måste lärare och studenter gemensamt ansvara för att studenterna roterar mellan olika roller

 

Gå vidare till Modul 4 >>>

 

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

jan.eric.stehr@liu.se


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-21