Göm menyn

Modul 2: Att vara kursassistent

Att inta rollen som assistent innebär en stor skillnad mot tidigare - du är inte längre student. Du  är nu en del av den undervisande personalen och representerar då också Tekniska högskolan och Linköpings universitet.

Detta kräver inte bara ämnesrelaterad kunskap och ett pedagogiskt intresse, utan också att du som lärare kan visa på en öppen och välkomnande attityd gentemot dem du är satt att handleda.

För många assistenter innebär arbetet att man för första gången går från att vara student till att vara lärare. Det innebär att du nu på ett tydligare sätt arbetar mot samma mål som examinator, kursen, institutionen, och universitetet i stort. Det finns dock ofta moment som kan förbättras och genomföras på andra, bättre, sätt.

På följande sidor ges exempel på vilka olika typer av uppgifter assistenter kan ha, samt vilket förhållningssätt som förväntas av dem.

 

2.1 Olika roller som Assistent

En kursassistent är oftast en student som är engagerad som fadder, deltagit i nolle-p, eller en student som vill skaffa sig erfarenhet och meriter från att ha varit assistent i en eller flera kurser.

På Tekniska fakulteten har vi ett professionellt bemötande och behandlar alla personer i enlighet med det. Så även om dina arbetsuppgifter kan tyckas vara "genusneutrala" till sin natur, kommer en medvetenhet om processer kring genus och jämställdhet att berika ditt övergripande förhållningssätt till undervisning, lärande och studenter.

Kursassistenter (lab-, lektions- och övningsassistenter) finns enbart i kurser med större laborationsserier eller kurser med många olika moment.

Kurs assistentens huvudsakliga uppgift är att hjälpa examinatorn med kursens praktiska moment. Examinatorn och kursassistenten eller mentorn kommer tillsammans överens om vad han/hon ska göra i varje kurs.  I rollen som kursassistent ingår oftast att:

 

Pussel

 

  • Leda lektioner inklusive förarbete och eventuellt efterarbete
  • Hjälpa till med utformning av labbar och hemuppgifter.
  • Ge stöd och handledning under laborationer och övningar
  • Rätta inlämnade labbar och/eller annat material
  • Rapportera delresultat till examinatorn

I vissa fall kan arbetsuppgifterna även innefatta mer administrativa göromål såsom schemaläggning, sammanställning av laborationsresultat eller handledning av nya assistenter.

 

2.2 Kursassistenters ansvar och förhållningsätt 

Lektioner och labbar dominerar i LiTH utbildningsprogram och är därför den plats där lika villkorsaspekter självklart ska finnas med som en del av verksamheten. Eftersom sociala relationer och kommunikation är centrala delar av undervisningsprocessen, blir genus och andra lika villkorsaspekter en central del per automatik (se t.ex. Wernersson, 2006)

Både medarbetare och studenter på LiU har ett ansvar att bidra till ett gott arbetsklimat och att företräda principen om allas lika värde. Vad  du som kursassistent ska göra i varje enskild kurs bestäms gemensamt av examinatorn och dig själv. Det finns dock vissa övergripande ansvarspunkter och åtaganden som all personal och studenter på tekniska fakulteten delar. De är:

  • Respektera och stödja studenter .
  • Uppmuntra en rak, öppen och fri dialog om de sakförhållanden som studeras och de metoder och argument som används i din undervisning
  • Sätta sig in i och följa de överenskommelser du har med din examinator och/eller studierektor   
  • Granska din egen maktposition. Som kursassistent så har du en auktoritetsposition gentemot studenter.  Det som sker i undervisningssituationer och i samtalet påverkar studenterna och kvalitén på deras studiemiljö och prestationsförmåga.
  • Att i det som påverkar andras arbets- och studievillkor sträva efter framförhållning så att alla ges goda möjligheter till egen planering och till att känna sig inkluderade

 

Gå vidare till Modul 3 >>>

 

Moduler

1. Fakta och statistik

2. Att vara kursassistent

3. Genus i praktiken

4. Beteenden att motarbeta

5. Exempel från undervisningen

6. Kursassistenters erfarenheter

7. Reflektion

8. Planering av genus och jämställdhetskurs


Kontakt

Har du frågor eller kommentarer? Eller om du är från en annan organisation eller lärosäte, och vill använda materialet? Vänligen kontakta kursansvarig på:

jan.eric.stehr@liu.se


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-21