Göm menyn

Pågående projekt

Utvecklingsområde

Åtgärd Ansvarig(a)

Resurser

Slutdatum/uppföljning

Arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter

 

Fördjupad analys av tidigare genomförd studie ”Karriärvägar och jämställdhet på LiTH” i samarbete med institutionsrepresentanter

Genuslektorn

Maj 2018

 

 

Införandet av ett ekonomiskt stöd till institutionerna att användas för karriärstödjande åtgärder, exempelvis mentorer eller andra insatser, i syfte att stödja lärare i karriärplaneringen

 

Fakultetsstyrelsen Omfördelning av forskningsresurser

 

Årligen i samband med fakultetens budgetbeslut

 

 

Pilotprojekt med syfte att utarbeta stöd för karriärplanering på en eller flera institutioner. Projektet baseras på föregående två åtgärder.

 

Genuslektorn

Maj 2019

Jämställdhet i utbildningen

Vid Tekniska högskolan finns en webbaserad kurs för lektions- och laborationsassistenter med syfte att öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor och lika villkor. Åtgärden avser (1) fortsatt utveckling av kursen, (2) implementering på samtliga institutioner samt (3) realisering av en hållbar organisation för kursens långsiktiga utveckling

Genuslektorn

Ersättning till kursdeltagare och kursansvariga

 

Vt2019 med årlig uppföljning

 

 

Fortsatt arbete kring differentierad kursuppstart. Framför allt i programmering, men även andra ämnen såsom matematik kan bli aktuella.

 

LGU

Vt2019 med årlig uppföljning

 

 

Systematisk uppföljning av genomströmningssiffror och vidta åtgärder framför allt vid signifikanta skillnader eller låg genomströmning (Åtgärden är även en del av fakultetens kvalitetssäkringssystem för utbildning)

LGU/FUN

Årlig uppföljning i kvalitetsutvärderingar

 

 

Studentrekryteringskampanj med bland annat särskilt fokus på utbildningar med data/elektroinriktning. (Till detta kommer även insatser i programnämndernas marknadsföring

LGU och kommunikatörerna

 

Vt2019 med uppföljning Vt2018

 

Samverkan kring jämställdhet

Samarbete med andra aktörer för att öka intresset för STEM-utbildning med särskilt fokus på jämställdhet och i samverkan med studentföreningar, företag, årets alumn 2017, studenter samt lokala/nationella organisationer såsom Womengineer

LGU och kommunikatörerna

 

Samverkan kring jämställdhet Förtydliga NSS uppdrag att i sina projekt motverka könsbundna studieval

 

 

Samverkan kring jämställdhet Förtydliga NSS uppdrag att i sina projekt motverka könsbundna studieval

 

Fakultetsstyrelsen och NSS

 

Ordinarie arbete Beslut januari 2017 och därefter löpande arbete

 

 

Samverkan kring jämställdhet Samverkan kring jämställdhetsintegrering med KTH och Chalmers

 

Genulektorn

Ordinarie arbete Löpande fram till Vt2019


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-08