Göm menyn

Checklista för lärare inom Tekniska fakulteten

På samma sätt som vi alltid kontrollerar att vår undervisning är korrekt och relevant avseende ämnesinnehåll samt uppfyller de kvalitetskrav som LiTH har, kan vi också se över undervisningsmomenten relativt genusfrågor. Ta gärna hjälp av nedanstående checklista. Målet med checklistan är att stödja lärare inom Tekniska fakulteten för att främja alla studenters möjlighet att bedriva studier och ta till sig kunskap oberoende av kön, sexuell läggning, ålder, social bakgrund, funktionshinder, etnicitet/ras och religion.

Checklistan är indelad i tre dimensioner. Medan dessa tre dimensioner spelar en roll i alla lärandesituationer, passar olika delar bättre eller sämre i varje enskild kurs och användaren av listan måste själv anpassa tillämpningen av den utifrån den specifika kursen. Checklistan kan dock användas oberoende av disciplin- och ämnesrelaterat innehåll.

Ingen kurs är den andra lik och våra handlingar skapar förtroende och tillit i studentgruppen. Frågorna som finns i checklistan är avsedda att leda till reflektion och till att bidra till en konstruktiv analys av betydelsen av genus i undervisningssituationer. Det är upp till alla och envar att, utifrån den egna förutsättningen, använda checklistan för att granska och eventuellt förändra undervisningen.

 

Planering och information

  • Erbjud om möjligt information om i vilket sammanhang kursen finns och besvara frågan vad studenterna ska använda innehållet till, exempelvis varför man ska läsa den, hur den hänger ihop med övriga kurser i utbildningen samt hur kunskapen kan nyttjas i ett kommande yrkesliv.
  • Se kontinuerligt över kurslitteraturen ur ett genusperspektiv. Var uppmärksam på hur olika exempel beskrivs i litteraturen och om de vänder sig mer till kvinnor eller män eller om de är neutrala. Använd material eller exempel som uppfattas som inkluderande av alla studenter.

Fundera på:
- Förekommer både kvinnor och män i litteraturen och i de exempel som tas upp under undervisningspassen?
- På vilket sätt representeras kvinnor och män i kurslitteraturen och i de olika exempel som används?
- Vad uttrycker olika beskrivningar/förklaringar när det gäller kvinnor respektive män?

 

Språkbruk, stereotyper och strategier för interaktion i lärmiljön

  • Variera mellan föreläsningar, lektioner, ”case”-övningar, seminarier, projektarbete, laborationer och andra praktiska moment, för på det viset tillgodoses olika studenters behov och lärstilar.
  • Undvik att reproducera stereotyper och var uppmärksam på vilka föreställningar och uppfattningar om kvinnor och män som förmedlas, genom ditt sätt att tala och genom de exempel som används i undervisningen. Undvik att tala utifrån en position där du utgår från att alla känner igen det du talar om. Granska även dig själv och fundera på hur du ger bekräftelse till studenterna.

Fundera på:
- Känner verkligen alla till de exempel som tas upp (och som jag uppfattar som självklara)?
- Använder jag ett språkbruk som reproducerar stereotyper?
- Hur ger jag återkoppling och bekräftelse till studenterna?

  • Var uppmärksam på hur talutrymmet är fördelat mellan kvinnor och män. Och hur det utvecklas i undervisningssituationer.

Fundera på:
- Kan jag agera på något sätt som gör att talutrymmet blir jämnt fördelat?

  • Jämställda grupper leder inte automatiskt till jämställda processer. För att till fullo kunna nyttja styrkan och erfarenheterna hos gruppmedlemmarna är det viktigt att medlemmar i en projektgrupp har kompletterande färdigheter och erfarenheter av olika slag. Ägna tid till att bilda en bra och fungerande grupp där tillit, förtroende och rättvist bemötande utgör en självklar grund och var uppmärksam på arbetsfördelningen vid projektarbeten och/eller laborationer. Lärare och studenter bör gemensamt ansvara för att studenterna roterar mellan olika roller.

Fundera på:
- Hur brukar gruppindelningen gå till i mina kurser?
- Hur hjälper jag studenterna att få till en bra, fungerande grupp?
- Hur ser rollfördelningen ut och vem tar på sig olika typer av arbetsuppgifter?
- Hur kan jag bidra till att studenterna testar olika typer av uppgifter och roller?

 

Examination och återkoppling

  • Erbjud om möjligt varierande examinationsformer på de olika momenten inom en och samma kurs.
  • Reflektera över hur du läser, bedömer och värderar studenternas uppgifter och texter. Uppmärksamma kontinuerligt och granska kritiskt vilka kriterier du använder vid bedömningar av studenternas uppgifter. Var medveten om att dina föreställningar om genus kan färga bedömningen av en text, eftersom vi utgår ifrån att det är en kvinna eller en man som har skrivit svaret. Många gånger läser vi alltså in ett specifikt kön bakom texten och lägger in våra föreställningar om personer utifrån kön.

Fundera på:
- Hur bedömer och värderar jag studenternas uppgifter och texter?
- Vilka kriterier ligger bakom min bedömning och hur återkopplar jag bedömningen till studenterna?


Referenser

Brunner, C., Bennett, D. T. & Honey, M. (2000) Girl games and technological desire. In R. Pea (Ed.), “The Jossey-Bass Reader on Technology and Learning”. San Francisco: Jossey-Bass Inc.
Chapman, P. Publishing Ltd. Murphy, P. (2006) Gender and Technology: Gender Mediation in School Knowledge Construction’. In J. Dakers, (Ed.). “Defining Technological Literacy towards an epistemological framework”. New York: Palgrave Macmillan.
Ebenfeld, M. (2018) Checklist for gender and diversity conscious didactics Freie Universität Berlin.
Henderson, E. (2015) Gender Pedagogy Teaching, Learning and Tracing Gender in Higher Education. Palgrave Macmillan UK.
Lundberg, A. & Werner, A. (Eds.) (2013) Gender Studies Education and Pedagogy. Genussekretariatet.
Murphy, P. (2018) Gender & pedagogy, Design & technology for the next generation. https://dandtfordandt.files.wordpress.com/2016/09/gender-pedagogy.pdf
Roger, A. & Duffield, J. (2000). ‘Factors underlying persistent gendered option choices in school science and technology in Scotland. Gender and Education. 12. (3), 367-383. Rothschild, J.
Wernersson, I (2006) Genusperspektiv på pedagogik, Genussekretariatet.


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-26