Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Utbildningens mål och syfte

Forskarutbildningen vid Tekniska högskolan, LiU, syftar till att utbilda licentiater och doktorer med förmåga att självständigt bedriva forskning och utvecklingsarbete inom eller utom akademin samt att till gagn för samhälle och näringsliv skapa och sprida teknik- och naturvetenskaplig kunskap. Den färdiga doktorn eller licentiaten förväntas besitta förmåga att självständigt och med ett vetenskapligt förhållningssätt identifiera och formulera problem och frågeställningar samt att hantera och kritiskt granska dessa i relation både till befintlig kunskap och framtida behov. Utbildningen syftar både till djupa specialist­kunskaper i ett begränsat delområde, dokumenterat i en avhandling som ska vara av en sådan kvalitet att den delvis eller i sin helhet kan publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift inom området, och till bred kunskap inom forskningsområdet och förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet. Utöver detta syftar utbildningen till förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och hur den används, samt förmåga att såväl muntligt som skriftligt förmedla forskning och forskningsresultat inom och utom vetenskapssamfundet.


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-12-09