Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Utbildningens genomförande

5.1 Allmänt

5.2 Allmän studieplan

5.3 Individuell studieplan

5.4 Kurser och andra prov som ingår i utbildningen

5.5 Obligatoriska prov i utbildningen

5.6 Tillgodoräknande

5.7 Registrering av studieresultat

5.8 Forskarskolor

5.9 Läsår för forskarutbildningen

5.10 Ansvarsfrågor

5.11 Studieuppehåll och studieavbrott

 

 

5.1 Allmänt

§1      Doktorsexamen uppnås efter att den forskarstuderande fullgjort en utbildning på forskar­nivå om minst 240 högskolepoäng inom ett ämne som fastställts av fakulteten. Den forskarstuderande ska ha fullgjort de prov som ingår i utbildningen samt fått en veten­skaplig avhandling om minst 120 högskolepoäng (doktorsavhandling) godkänd. Avhand­lingens omfattning anges i den allmänna studieplanen för ämnet. Avhandlingen betyg­sätts med något av betygen godkänd eller underkänd av en betygsnämnd som utsetts av fakultetens forskarutbildningsnämnd.

§2      Licentiatexamen uppnås efter att den forskarstuderande fullgjort en hel utbildning, eller del av en utbildning, på forskarnivå om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne som fastställts av fakulteten. Den forskarstuderande ska ha fullgjort de prov som ingår i utbildningen samt fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 högskolepoäng (licentiat­avhandling) godkänd. Avhandlingens omfattning anges i den allmänna studieplanen för ämnet. Avhandlingen betygsätts med något av betygen godkänd eller underkänd av en särskild utsedd examinator.

Till början av sidan

5.2 Allmän studieplan

§3      Fakultetsstyrelsen beslutar i vilka ämnen utbildning på forskarnivå ska anord­nas. Ett ämne kan inrättas på en eller flera institutioner vid Linköpings universitet och för varje ämne upprättas en allmän studieplan vars innehåll bestäms av forskarutbildnings­nämnden i samråd med berörda institutioner. Den allmänna studieplanen för ett ämne innehåller bl.a. uppgifter om det huvudsakliga innehållet i utbildningen, förkunskapskrav och principer för urval och den huvudsakliga uppläggningen av utbildningen inklusive ämnesspecifika obligatoriska prov som ingår i utbildningen.

Allmänna studieplaner för samtliga ämnen på forskarnivå vid LiTH finns tillgängliga på http://www.lith.liu.se/forskarutbildning/doktorandhandbok

Till början av sidan

5.3 Individuell studieplan

§4     Huvudhandledaren, bihandledare och den forskarstuderande ska tillsammans och i samråd så snart som möjligt utarbeta en individuell studieplan, det vill säga en plan för hela studiegången fram till avsedd examen. Den individuella studieplanen upprättas senast en månad efter antagningen och revideras minst en gång per år.

Den individuella studieplanen ska innehålla en tidsplan för den forskarstuderandes utbildning, uppgifter om hur handledningen är organiserad, en beskrivning av de åtaganden som den forskarstuderande och fakultetsstyrelsen/institutionen/handledarna har under utbildningstiden samt av vad som i övrigt behövs för att utbildningen ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Den individuella studieplanen ska fastställas av prefekten.

§5      Uppgifter som ska finnas med i den individuella studieplanen är:

  • Den forskarstuderandes persondata, forskarutbildningsämne och avsedd examen.
  • Uppgift om huvudhandledare och biträdande handledare.
  • Ansvarsfördelning och befogenheter för huvud- och bihandledare samt formerna för, och ungefärlig omfattning av, den direkta handledningen.
  • Uppgift om den studiefinansiering doktoranden planeras ha under hela studietiden.
  • Planerade och avklarade forskarutbildningskurser.
  • Omfattning och inriktning under studietiden av den forskarstuderandes institutionstjänstgöring och pedagogiska utbildning. Som institutionstjänstgöring räknas beordrade arbetsuppgifter såsom undervisning, förberedelser för undervisning, tentamensrättning, handledning av examensarbeten och uppsatser, den del av pedagogisk utbildning som inte räknas som forskarutbildning, administrativa uppgifter, systemdrift samt förtroendeuppdrag. För de doktorander som går den grundläggande universitetspedagogiska kursen ska minst 3 högskolepoäng räknas till utbildningen. Resterande tid/poäng räknas till institutionstjänstgöringen eller forskarutbildningen, såsom institutionen beslutat.
  • Beskrivning av planerad forskningsuppgift/forskningsinriktning inklusive tidsplan och publiceringsstrategi.
  • Uppgift om att lämplig arbetsplats och andra resurser finns för den forskarstuderande.
  • En redogörelse om hur lärandemålen kommer att uppfyllas under utbildningen. Redogörelsen görs antingen genom att använda bilagan i den fakultetsgemensamma mallen, eller på ett motsvarande sätt.

§6      Studieplanen ska undertecknas av den forskarstuderande, huvudhandledare, biträdande handledare och prefekten. Originalet arkiveras på institutionen. Kopia lämnas till den forskarstuderande, huvudhandledaren och biträdande handledare.

Den första individuella studieplanen diarieförs i samma ärende där andra viktiga händelser rörande den forskarstuderande registreras (utseende och byte av handledare m.m.) När studieplanen uppdateras årligen arkiveras dessa (årsvis i personnummer- eller namnordning för institutionens samtliga forskarstuderande).

§7      Den individuella studieplanen ska fastställas och minst en gång per år följas upp av respektive prefekt, eller den instans som prefekten delegerat uppgiften till. Vid uppfölj­ningen ska den forskarstuderande och handledare informera prefekten om hur utbild­ningen framskrider. Denna kan då eller annars när det är påkallat göra de ändringar som behövs i den individuella studieplanen. Forskarstuderande och handledare ska skriftligen intyga att de har tagit del av den individuella studieplanen och de eventuella ändringar som görs i den.  

§8   Den forskarstuderande ska så långt som möjligt ha rätt att bedriva avhandlingsarbetet med den huvudsakliga inriktning som anges i den individuella studieplanen, även om han eller hon byter handledare.

 

Till början av sidan

5.4 Kurser och andra prov som ingår i utbildningen

§9    Syftet med kursdelen är att, för licentiatexamen, uppnå kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av detta. För doktorsexamen ska den studerande därutöver visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet.

§10    Kursdelens omfattning och inriktning kan variera mellan olika ämnen och anges i den allmänna studieplanen för såväl doktors- som licentiatexamen. Planeringen för hur kurskraven ska uppfyllas ska så långt detta är möjligt anges i den individuella studie­planen.

§11    Kurskrav och andra prov, för såväl licentiatexamen som doktorsexamen, ska av huvud­handledaren vara godkända vid framläggningstillfället. Inrapporterade kurspoäng ska redovisas i samband med anmälan om disputation/licentiatseminarium. Om särskilda skäl föreligger kan dispens lämnas av forskarutbildningsnämnden.

Till början av sidan

5.5 Obligatoriska prov i utbildningen

§12    Alla som antas till utbildning på forskarnivå från och med 1 juli, 2007 ska genomgå av fakulteten beslutade kurser i vetenskapsteori, metodik och etik, eller motsvarande kurser om minst 6 högskolepoäng. Efter genomgångna kurser ska den studerande ha förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet, visat förmåga till intellektuell självständighet, vetenskaplig redlighet och förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, samt visat fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

Forskarutbildningsnämnden beslutade 2011-04-26 (FuNP 11-2.6a) att undanta studerande som antagits före 2010 från kravet på obligatoriska kurser i vetenskapsteori, metod och etik om minst 6 hp.

§13    Alla forskarstuderande som undervisar ska genomgå en grundläggande pedagogisk kurs. Minst 3 högskolepoäng från denna kurs ska ingå i utbildningen på forskarnivå och eventuella resterande poäng ska räknas som institutionstjänstgöring.

§14    Andra obligatoriska moment som eventuellt ingår i utbildningen anges i den allmänna studieplanen för ämnet.

Till början av sidan

5.6 Tillgodoräknande

§15 Utbildningsmoment ska efter ansökan från studenten tillgodoräknas om dessa inte väsentligt skiljer sig från de som ingår i utbildningen. Utbildningsmoment som är nödvändiga för att uppfylla den särskilda behörigheten får dock inte tillgodoräknas. 

§16 Tillgodoräknande av fakultetens obligatoriska utbildningsmoment sker efter ansökan av den forskarstuderande. Hon/han lämnar sin ansökan till Forskarutbildningsnämnden för beslut. Ansökan om tillgodoräknande görs på avsedd blankett av den studerande. Bevis på genomförd kurs samt kursplan eller annan beskrivning av kursen/utbildningsmomentet bifogas ansökan. Beslut om tillgodoräknande fattas av ordföranden för forskarutbildningsnämnden. Kopia av beslutet lämnas omgående till den forskarstuderande. Den sökande kan överklaga beslutet till forskarutbildningsnämnden, senast tre veckor efter beslutet.

§17 Ansökan om tillgodoräknande av andra än fakultetens obligatoriska moment görs på avsedd blankett av den studerande; ansökan tillstyrks eller avstyrks av huvudhandledaren och ett eventuellt positivt beslut om tillgodoräknande tas av forskarstudierektorn. Beslut om avslag rörande begäran om tillgodoräknande får inte fattas av forskarstudierektorn, utan endast av Forskarutbildningsnämnden. En begäran om tillgodoräknande som inte godkänns av forskarstudierektorn måste alltså sändas vidare till Forskarutbildningsnämnden. Tillämpliga bestämmelser rörande tillgodoräknande finns i Högskoleförordningen 6 kap 6- 8 § samt universitetets lokala regelverk för forskarnivå (dnr LiU-2014-00530) samt tekniska fakultetens studiehandbok för forskarutbildningen. Beslut om avslag kan överklagas.

Till början av sidan

5.7 Registrering av studieresultat

Studieresultaten registreras i Ladok. I slutet av höst- respektive vår­termin lämnar högskolorna (via Ladok) uppgifter till Statistiska centralbyrån och Högskoleverket om bland annat studieaktivitet i forskarutbildningen.

Till början av sidan

5.8 Forskarskolor

Vid LiTH finns ett antal forskarskolor. Dessa har inrättats för att skapa effektiva forskar­utbildningar av hög kvalitet och med ökad bredd. Forskarskolan betonar värdet av en sammanhållen forskarutbildning. Efter avslutad utbildning ska den forskarstuderande inte bara ha djupa insikter i sitt avhandlingsämne utan även vara väl orienterad i angränsande områden. Samtliga forskarstuderande i en forskarskola är även antagna i ett forskarutbildningsämne och ska uppfylla de krav som ställs i den allmänna studieplanen.

Många forskarskolor genomförs som samarbeten med andra fakulteter eller andra svenska lärosäten. Den som ingår i en forskarskola antas alltid i ett ämne, i vilket forskarutbildning anordnas.

Till början av sidan

5.9 Läsår för forskarutbildningen

§18    Läsåret för forskarutbildningen börjar den 16 augusti och slutar fredagen före midsommarafton. Licentiatseminarier och doktorsdisputationer ska äga rum under terminstid. Om synnerliga skäl föreligger kan dekanus besluta att en disputation får ske utanför terminstid. Dekanus kan medge att licentiatseminarium får läggas utanför terminstid om det finns särskilda skäl för detta.

Till början av sidan

5.10 Ansvarsfrågor

I de fall problem uppstår kring utbildningen som inte kan lösas gemensamt av hand­ledarna och den forskarstuderande, bör problemen i första hand hanteras inom respek­tive institution. Rör det studiesociala frågor bör i första hand forskarstudierektorn kontaktas. Om det rör anställnings- eller personalrelaterade frågor bör prefekt eller personalintendent kontaktas. I andra hand kan man kontakta forskarutbildningsnämnden och slutligen fakultetsstyrelsen. Även fackliga företrädare, Studenthälsan eller företags­hälsovården kan ge råd och stöd.

Till början av sidan

5.11 Studieuppehåll och studieavbrott

En studerande har möjlighet att göra ett tillfälligt uppehåll i studierna, exempelvis vid föräldraledighet. Hänsyn ska tas till detta då aktivitet rapporteras för den aktuella terminen. Den individuella studieplanen ska uppdateras årligen även vid studieuppehåll.

Avbrott ska registreras i Ladok för den som antagits, och som skriftligen meddelar att studierna avbryts. För att studierna ska kunna återupptas krävs ett nytt antagningsbeslut, samt beslut om handledare.

 

Till början av sidan

 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-01