Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Tillträde och antagning till utbildningen på forskarnivå

2.1 Allmänna bestämmelser

2.2 Tillträde till utbildning

2.3 Antagningsförfarande

2.4 Beslut om antagning

2.5 Efter antagning

 

2.1 Allmänna bestämmelser

Nationella regler

Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering. (7 kap. 34 § HF)

Lokala regler

Antagning till forskarutbildning får endast ske om erforderliga förutsättningar finns vad avser studiefinansiering, tillgång till handledning samt de resurser som i övrigt krävs för att leda till en examen av internationellt hög kvalitet. 

Från och med 1 maj 2002 kan antagning ske både till doktors- och licentiatexamen inom utbildning på forskarnivå. Antagning till licentiatutbildning ska normalt förekomma endast då avsikten är att avsluta forskarstudierna med en licentiatexamen.

Till början av sidan

2.2 Tillträde till utbildning

2.2.1 Behörighet

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå vid tekniska fakulteten i ett forskarutbildningsämne krävs att den sökande dels har grundläggande behörighet, dels den särskilda behörighet som fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten har föreskrivit för varje enskilt ämne. Dessutom ska den sökande ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

2.2.2 Grundläggande behörighet

Nationella regler

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

1.    avlagt en examen på avancerad nivå,
2.    fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3.    på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (7 kap. 39 § HF)

Lokala regler

Beslut om undantag från kravet på grundläggande behörighet fattas på fakultetsnivå och får delegeras vidare till prefekt.

2.2.3. Särskild behörighet

Nationella regler

De krav på särskild behörighet som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse
1.    kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning,
2.    särskild yrkeserfarenhet, och
3.    nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen. (7 kap. 40 § HF)

Lokala regler

Särskild behörighet föreskrivs i den allmänna studieplanen för varje ämne.

Den sökande ska ha så goda kunskaper i engelska att den studerande kan tillgodogöra sig obligatorisk engelskspråkig litteratur, avfatta och vid behov försvara avhandlingen på engelska. Krav på kunskaper i svenska får ställas.

Beslut om undantag från särskilda behörighetskrav för utbildning på forskarnivå fattas av fakultetsstyrelse och får delegeras vidare till prefekt.

 

Till början av sidan

 

2.3 Antagningsförfarande

 

2.3.1. Inrättande och utlysande av doktorandplats 

Nationella regler

Frågor om antagning avgörs av högskolan. Den som vill antas till utbildning på forskarnivå skall anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer.

När en högskola avser att anta en eller flera doktorander skall högskolan genom annonsering eller ett därmed likvärdigt förfarande informera om detta. Någon information behöver dock inte lämnas
   1. vid antagning av en doktorand som skall genomgå utbildningen inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än högskolan,
   2. vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller
   3. om det finns liknande särskilda skäl. (7 kap. 37 § HF)

Lokala regler

Samtliga utbildningsplatser på forskarnivå ska utlysas på bredast möjliga sätt så att antagning sker i konkurrens. Utlysningar ska ske i universitetets rekryteringssystem.

 

2.3.2 Bedömning av behörighet och urval

Nationella regler

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande
   1. har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och
   2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (7 kap. 35 § HF)

Urval bland sökande som uppfyller kraven enligt 35 och 36 §§ ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Högskolan bestämmer vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid prövningen av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge den sökande företräde framför andra sökande. (7 kap. 41 § HF)

 

Lokala regler

Behörighetsbedömning och urval görs på följande sätt: 

  1. Behörigheten bedöms för samtliga sökande vid institutionen.  En sökande som uppfyller både grundläggande behörighet och den särskilda behörigheten föreskriven i den allmänna studieplanen bedöms som behörig sökande.
  2. Urval görs endast bland behöriga sökanden. Urvalskriterierna beskrivs i samband med utlysning av doktorandanställning. 
  3. Efter urvalet är gjort inbjuds potentiella kandidater till intervju.
  4. En rekryteringsgrupp formas. I gruppen ingår vanligtvis potentiella handledare, chef vid avdelningen, HR vid institutionen, och i vissa fall forskarstudierektor. 

Till början av sidan

2.4 Beslut om antagning

Lokala regler

Beslut att anta en studerande till utbildning på forskarnivå vid tekniska fakulteten fattas normalt av prefekten på delegation av fakultetsstyrelsen. Vid beslut om antagning till utbildning på forskarnivå beslutar prefekten även om huvud- och bihandledare.  

Prefekten vid aktuell institution beslutar om antagning till utbildning på forskarnivå på rekommendation av rekryteringsgruppen/handledaren.

 

2.4.1 Beslut om antagning till licentiatutbildning

 

Lokala regler

Antagning till licentiatutbildning ska normalt förekomma endast då avsikten är att avsluta forskarstudierna med en licentiatexamen. I de fall det ändå förekommer att forskarstuderande antas till en licentiatutbildning, ska man skriftligen klargöra för licentianden skillnader i rättigheter jämfört med en forskarutbildning med doktorsexamen som mål.

För att särskilja de båda utbildningsvägarna och underlätta studieplaneringen måste kraven för licentiat- respektive doktorsexamen specificeras i den individuella studieplanen. Det måste också klart framgå i utlysningen av anställningen vilken examen utbildningen syftar till, t.ex. ”doktorandanställning med förordnande fram till och med licentiatexamen”.

En person antagen till licentiatexamen kan efter slutförd utbildning antas till studier för doktorsexamen (så kallad antagning till senare del).

 

2.4.2 Beslut om antagning som inkluderar annan finansiering än lön

Lokala regler

Beslut om antagning som inkluderar annan finansiering än lön (t.ex. stipendium, helt eller delvis) fattas av dekanus eller prodekanus. 

Antagning av forskarstuderande med stipendiefinansiering är inte tillåten om det i finansieringsplanen ställs krav på återbetalning.

 

2.4.3 Beslut om antagning av doktorand med extern anställning

Lokala regler

Vid antagning av doktorand med extern anställning (s.k. industridoktorand) ska det alltid upprättas ett avtal mellan institutionen och den externa arbetsgivaren.

2.5 Efter antagning

2.5 Efter antagning

 

Lokala regler

Forskarstuderande med hemvist vid tekniska fakulteten ska ges en god introduktion och snarast anvisas arbetsplats med tillgång till dator, telefon och e-post. Den forskarstuderande ska informeras om institutionens och tekniska fakultetens organisation, inklusive beredande och beslutande organ. Information ska också ges bl.a. om ämnets allmänna studieplan, kurser som ingår i utbildningen, institutionens forskning, seminarieverksamhet samt den forskarstuderandes rättigheter och skyldigheter; samt vart man vänder sig vid upplevd särbehandling.

 

Till början av sidan

 

 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-18