Göm menyn

Tillträde till utbildningen på forskarnivå

2.1 Behörighet

2.2 Urval

2.3 Ansökan

2.4 Antagning

 

 

§1 Från och med 1 maj 2002 kan antagning ske både till doktors- och licentiatexamen inom utbildning på forskarnivå. En person antagen till licentiatexamen kan efter slutförd utbildning antas till studier för doktorsexamen (så kallad antagning till senare del).

2.1 Behörighet

§2 För att bli antagen till utbildning på forskarnivå (även benämnt forskarutbildning nedan) i ett forskarutbildningsämne krävs att den sökande dels har grundläggande behörighet, dels den särskilda behörighet som fakultetsstyrelsen vid Tekniska högskolan har föreskrivit för varje enskilt ämne. Dessutom ska den sökande ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

§3 Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakulteten kan för enskild sökande medge undantag från kraven på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

Den sökande ska ha så goda kunskaper i engelska att den studerande kan tillgodogöra sig obligatorisk engelskspråkig litteratur, avfatta och vid behov försvara avhandlingen på engelska. Krav på kunskaper i svenska får ställas.

§4 Om det för tillträde till utbildning på forskarnivå ställs krav på tidigare utbildning på grundnivå eller avancerad nivå med viss omfattning eller på examen från sådan utbildning, ska även den som har en motsvarande utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning vara behörig.

Till början av sidan

2.2 Urval

§5 Den allmänna grunden för urval bland behöriga sökande till utbildning på forskarnivå är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Närmare urvalskriterier ges i samband med utlysning av doktorandanställning. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande.

§6 Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå kan inte överklagas.

Till början av sidan

2.3 Ansökan

Den som uppfyller behörighetsvillkoren för att bli antagen som forskarstuderande, ska fylla i SCB-blanketten Ansökan om antagning till forskarutbildning. Blanketten finns på institutionen, forskarutbildningsnämndens webbsidor, samt på Examensenheten (hus Terra) och ska lämnas till institutionen där man önskar utföra sina forskarstudier. Man anger där om ansökan avser licentiat- eller doktorsexamen.

Till början av sidan

2.4 Antagning

§7 Beslut att anta en studerande till forskarutbildning vid Tekniska högskolan fattas normalt av prefekten på delegation av fakultetsstyrelsen. Antagning till forskarutbildning får endast ske om erforderliga förutsättningar finns vad avser studiefinansiering, tillgång till handledning samt de resurser som i övrigt krävs för att leda till en examen av internationellt hög kvalitet.

Beslut om antagning som inkluderar annan finansiering än lön (t.ex. stipendium, helt eller delvis) ska fattas av dekanus eller prodekanus.

Blankett för beslut om antagning med annan studiefinansiering än lön finns tillgänglig på forskarutbildningsnämndens webbsidor.
Antagningsbeslutet antecknas på nedre delen av ansökningsblanketten och undertecknas av prefekten. Antagningsblankett ska handläggas vid respektive institutioner för inrapportering i Ladok. Blanketten arkiveras på institutionen. På antagningsblanketten ska anges uppgift om behörighetsgivande högskoleutbildning (grundexamen), svensk eller utländsk - enbart kontrollerade uppgifter får rapporteras till Ladok. Vidimerad kopia av examensbevis från annat lärosäte i Sverige (än Linköpings universitet) eller utländskt lärosäte skall bifogas.

§8 Den forskarstuderande ska ges en god introduktion. Forskarstuderande med hemvist vid Tekniska högskolan ska snarast anvisas arbetsplats med tillgång till dator, telefon och e-post. Den forskarstuderande ska informeras om institutionens och Tekniska högskolans organisation, inklusive beredande och beslutande organ. Information ska också ges bl.a. om ämnets allmänna studieplan, kurser som ingår i utbildningen, institutionens forskning, seminarieverksamhet samt den forskarstuderandes rättigheter och skyldigheter; samt vart man vänder sig vid upplevd särbehandling.

§9 Antagning till licentiatutbildning ska normalt förekomma endast då avsikten är att avsluta forskarstudierna med en licentiatexamen. I de fall det ändå förekommer att forskarstuderande antas till en licentiatutbildning, ska man skriftligen klargöra för licentianden skillnader i rättigheter jämfört med en forskarutbildning med doktorsexamen som mål.

För att särskilja de båda utbildningsvägarna och underlätta studieplaneringen måste kraven för licentiat- respektive doktorsexamen specificeras i den individuella studieplanen. Det måste också klart framgå i utlysningen av anställningen vilken examen utbildningen syftar till, t.ex. ”doktorandanställning med förordnande fram till och med licentiatexamen”.


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-10-26