Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Studiefinansiering

3.1 Allmänt om studiefinansiering

3.2 Anställning som doktorand

 

3.1 Allmänt om studiefinansiering

Nationella regler

Högskolorna får ha särskilda anställningar för doktorander för att dessa skall genomföra sin utbildning på forskarnivå. (5 kap. 1 § HF)

Lokala regler

Antagning till utbildning på forskarnivå får ske endast om den sökande bedöms ha en godtagbar studiefinansiering under hela studietiden. Vid Tekniska högskolan är anställning som doktorand det normala sättet att finansiera forskarstudierna.

3.1.1 Finansiering genom doktorandanställning

Lokala regler

När en institution avser att anta forskarstuderande som finansieras helt eller delvis genom doktorandanställning ska detta annonseras. Detta gäller dock inte forskarstuderande som antas till senare del, eller forskarstuderande som påbörjat studierna på annat lärosäte, eller om det finns liknande särskilda skäl.

3.1.2 Finansiering genom annan anställning

Lokala regler

Institutionen får även anta sökande som har annan studiefinansiering om denna bedöms säkrad för hela utbildningen och den studerande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att denna kan slutföras inom åtta år för doktorsexamen och fyra år för licentiatexamen. Acceptabla finansieringsformer omfattar annan anställning (t.ex. företag eller annat lärosäte) med minst 50 procent nedsättning för studier liksom externt beviljade stipendier. Avtal mellan institution och finansierande part bör upprättas för att reducera risken att finansieringen bortfaller. Avtalsmall finns i den lokala regelsamlingen.

3.1.3 Finansiering genom annan finansiering

Lokala regler

Beslut om antagning som inkluderar annan finansiering än lön ska fattas av dekanus eller prodekanus, se Avsnitt 2.4 Beslut om antagning.

 

Till början av sidan

3.2 Anställning som doktorand

Nationella regler

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, konstnärlig forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. (5 kap. 2 § HF)

Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand. (5 kap. 3 § HF)

En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid.  (5 kap. 3a § HF)

En anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen. (5 kap.   7 § HF)

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. (5 kap. 7 § HF)

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen eller konstnärlig licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år. Från dessa tider ska avräkning göras för den studietid då doktoranden inte har varit anställd som doktorand.
(5 kap. 7 § HF)

Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre än vad som anges i tredje stycket, om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. (5 kap. 7 § HF)

 

Lokala regler

Beslut om inrättande och tillsättning av anställning som doktorand tas av respektive institutionsstyrelse.

Den som redan har anställning som doktorand och ägnat sig åt forskarutbildningen med framgång har förtur vid omförordnande.

Till början av sidan

 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-18