Göm menyn

Studiefinansiering

3.1 Allmänt om studiefinansiering

3.2 Anställning som doktorand

 

3.1 Allmänt om studiefinansiering

§1      Antagning till utbildning på forskarnivå får ske endast om den sökande bedöms ha en godtagbar studiefinansiering under hela studietiden. Vid Tekniska högskolan är anställning som doktorand det normala sättet att finansiera forskarstudierna.

§2      När en institution avser att anta forskarstuderande som finansieras helt eller delvis genom doktorandanställning ska detta annonseras. Detta gäller dock inte forskarstuderande som antas till senare del, eller forskarstuderande som påbörjat studierna på annat lärosäte, eller om det finns liknande särskilda skäl.

§3      Institutionen får även anta sökande som har annan studiefinansiering om denna bedöms säkrad för hela utbildningen och den studerande kan ägna så stor del av sin tid åt utbild­ningen att denna kan slutföras inom åtta år för doktorsexamen och fyra år för licentiat­examen. Acceptabla finansieringsformer omfattar annan anställning (t.ex. företag eller annat lärosäte) med minst 50 procent nedsättning för studier liksom externt beviljade stipendier. Avtal mellan institution och finansierande part bör upprättas för att reducera risken att finansieringen bortfaller. Avtalsmall finns i den lokala regelsamlingen.

          Beslut om antagning som inkluderar annan finansiering än lön ska fattas av dekanus eller prodekanus, se Avsnitt 2.4 Antagning.

 

Till början av sidan

3.2 Anställning som doktorand

§4      Anställning som doktorand kan innehas enbart av den som antagits till utbildning på forskarnivå; alltså även av den som är antagen till licentiatexamen. Beslut om inrättande och tillsättning av anställning som doktorand tas av respektive institutionsstyrelse.

§5      Den som redan har anställning som doktorand och ägnat sig åt forskarutbildningen med framgång har förtur vid omförordnande.

§6      Anställning som doktorand avser arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid. Anställningen gäller tills vidare dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

§7      Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar forskar­utbildning på heltid under fyra år för doktorsexamen och två år för licentiatexamen. Från dessa tider exkluderas den studietid då den forskarstuderande inte har varit anställd som doktorand.

§8      Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre än vad som sägs ovan om det finns särskilda skäl såsom vid ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, vård av närstående, tjänstgöring inom totalförsvaret eller förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer.

§9      Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, annan forskning och administration, vilket benämns institutionstjänstgöring. Denna får högst uppgå till 20 procent av full arbetstid utslaget på hela studietiden.

Den som är anställd som doktorand har att följa de regler som gäller för statligt anställda samt de regler som gäller specifikt för Linköpings universitet. Institutionen lämnar information om dessa regler samt övrig information som rör anställningen. Lönesättningen på anställningarna sker i samband med lokala löneförhandlingar vid universitetet.

Till början av sidan

 


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-03-16