Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Handledning

4.1 Allmänt

4.2 Handledare och examinator

 

 

4.1 Allmänt

 

4.1 Allmänt

 

Nationella regler

För varje doktorand ska det utses minst två handledare. En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte rektor med stöd av 30 § beslutar något annat. En doktorand som begär det ska få byta handledare. (6 kap. 28 § HF)

 

Lokala regler

Huvud- och bihandledare utses av prefekten eller det organ prefekten delegerat uppgiften till. Huvudhandledaren ska vara minst docentkompetent. Biträdande handledare ska ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskapliga kompetens.

Till huvudhandledare får endast utses den som innehar eller uppehåller anställning vid Linköpings universitet samt är antagen som docent. Undantag från denna regel får göras

• i det fall huvudhandledarens anställning vid Linköpings universitet upphör innan den tidpunkt då den forskarstuderande avlägger sin examen. I sådana fall får huvudhandledaren efter beslut av fakultetsstyrelsen fortsätta vara huvudhandledare till dess att doktoranden avlägger sin examen,

• för nationella forskarskolor inom vilka flera universitet och högskolor genom avtal samverkar. I sådana fall får huvudhandledare som har sin huvudsakliga tjänstgöring vid

annan högskola utses till huvudhandledare under förutsättning att han/hon där innehar eller uppehåller läraranställning,

• om synnerliga skäl föreligger.

Undantag från regeln ska beslutas av fakultetsstyrelsen. Denna uppgift kan inte delegeras.

Den forskarstuderande har rätt till handledning under sammanlagt den tid som kan anses behövas för den föreskrivna utbildningen om 240 högskolepoäng eller 120 högskolepoäng. Huvudhandledaren ansvarar för att i en individuell studieplan precisera kraven på kunskaper för varje forskarstuderande.

 

4.1.1 Byte av handledare

 

Lokala regler

Om en forskarstuderande begär att få byta handledare, ska en ny handledare utses av prefekten eller det organ prefekten delegerat uppgiften till. Uppgifter om handledare, biträdande handledare samt eventuellt byte av handledare ska dokumenteras i Ladok.

4.1.2 Handledare och examinator

 

Lokala regler

Kurser och andra prov som ingår i utbildning på forskarnivå ska bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd. Betyget ska bestämmas av en examinator.

Fakultetsstyrelsen har det yttersta ansvaret för att utse examinator för varje kurs eller prov. Beslut om utseende av examinator gäller tills vidare om annat inte anges och kan när som helst återkallas. Uppgiften att utse examinator är normalt delegerad till prefekten eller den instans prefekten delegerat uppgiften till.

Till examinator får endast utses den som innehar eller uppehåller anställning som lärare vid Linköpings universitet för vilken krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens samt den som är antagen till docent.

Huvudhandledaren har ansvar för hela utbildningen. Godkända prov registreras i Ladok av kursgivande institution vid LiU. Huvudhandledaren har möjlighet att i Ladok värdera med vilket antal högskolepoäng som provet ska räknas in i forskarutbildningen. Huvudhandledaren bestämmer, och vid behov intygar, när samtliga examensfordringar är uppfyllda, med undantag för de av fakulteten beslutade obligatoriska kurserna.

Huvudhandledaren är examinator för de forskarutbildningskurser för vilka särskild examinator ej har förordnats.

 

 

 

 

§1      Alla forskarstuderande som antas från och med 1 juli 2007, ska ha minst två handledare. Detsamma gäller dem som antagits tidigare och begär att få två handledare. En av hand­ledarna ska utses till huvudhandledare.

§2      Huvud- och bihandledare utses av prefekten eller det organ prefekten delegerat uppgiften till. Huvudhandledaren ska vara minst docentkompetent. Biträdande handledare ska ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskapliga kompetens.

§3      Till huvudhandledare får endast utses den som innehar eller uppehåller anställning vid Linköpings universitet samt är antagen som docent. Undantag från denna regel får göras

  • i det fall huvudhandledarens anställning vid Linköpings universitet upphör innan den tidpunkt då den forskarstuderande avlägger sin examen. I sådana fall får huvudhand­ledaren efter beslut av fakultetsstyrelsen fortsätta vara huvudhandledare till dess att doktoranden avlägger sin examen,
  • för nationella forskarskolor inom vilka flera universitet och högskolor genom avtal samverkar. I sådana fall får huvudhandledare som har sin huvudsakliga tjänstgöring vid annan högskola utses till huvudhandledare under förutsättning att han/hon där innehar eller uppehåller läraranställning,
  • om synnerliga skäl föreligger.

          Undantag från regeln ska beslutas av fakultetsstyrelsen. Denna uppgift kan inte delegeras.

§4      Den forskarstuderande har rätt till handledning under sammanlagt den tid som kan anses behövas för den föreskrivna utbildningen om 240 högskolepoäng eller 120 högskole­poäng. Huvudhandledaren ansvarar för att i en individuell studieplan precisera kraven på kunskaper för varje forskarstuderande.

§5      Om en forskarstuderande begär att få byta handledare, ska en ny handledare utses av prefekten eller det organ prefekten delegerat uppgiften till. Uppgifter om handledare, biträdande handledare samt eventuellt byte av handledare ska dokumenteras i Ladok.

 

Till början av sidan

4.2 Handledare och examinator

§6      Kurser och andra prov som ingår i utbildning på forskarnivå ska bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd. Betyget ska bestämmas av en examinator.

§7      Fakultetsstyrelsen har det yttersta ansvaret för att utse examinator för varje kurs eller prov. Beslut om utseende av examinator gäller tills vidare om annat inte anges och kan när som helst återkallas. Uppgiften att utse examinator är normalt delegerad till prefekten eller den instans prefekten delegerat uppgiften till.

§8      Till examinator får endast utses den som innehar eller uppehåller anställning som lärare vid Linköpings universitet för vilken krävs doktorsexamen eller motsvarande veten­skap­liga kompetens samt den som är antagen till oavlönad docent.

§9      Huvudhandledaren har ansvar för hela utbildningen. Godkända prov registreras i Ladok av kursgivande institution vid LiU. Huvudhandledaren har möjlighet att i Ladok värdera med vilket antal högskolepoäng som provet ska räknas in i forskar­utbild­ningen. Huvudhandledaren bestämmer, och vid behov intygar, när samtliga examens­fordringar är uppfyllda, med undantag för de av fakulteten beslutade obligatoriska kurserna.”

§10    Huvudhandledaren är examinator för de forskarutbildningskurser för vilka särskild examinator ej har förordnats.

Till början av sidan


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-08-12