Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Avhandling och examen

6.1 Avhandlingen

6.2 Licentiatexamen

6.3 Doktorsexamen

6.4 Examensbenämningen

6.5 Examensbevis

6.6 Dubbla och gemensamma examina

6.7 Promotion

 

 

 

6.1 Avhandlingen

§1      En doktors- eller licentiatavhandling vid Tekniska högskolan får läggas fram endast om den senast tre veckor, dock under terminstid, före framläggningen publicerats i en av fakulteten beslutad avhandlingsserie. Från den 1 januari 2007 kan endast följande serier brukas

 • för doktorsavhandlingar:
  Linköping Studies in Science and Technology, Dissertations
 • för licentiatavhandlingar:
  Linköping Studies in Science and Technology, Licentiate Thesis
 •  

Avhandlingen kan ingå även i andra serier (institutionsserier, forskarskoleserier etc), men kan endast ingå i annan svensk avhandlingsserie om den avser en gemensam examen.

Se även dubbla och gemensamma examina, Avsnitt 6.6.

§2      Avhandlingar ska tryckas i formatet S5 (165x242 mm). Avhandlingen utformas antingen som ett enhetligt sammanhängande vetenskapligt verk (monografi) eller som ett antal vetenskapliga uppsatser samt en introduktion till området (sammanläggningsavhandling). I en sammanläggningsavhandling ska det tydligt framgå vad den forskarstuderande själv gjort och vad eventuella andra medförfattare bidragit med. Avhandlingen ska skrivas på engelska, svenska eller annat skandinaviskt språk om inte fakulteten medgivit undantag. För Tekniska högskolan gäller att avhandlingen normalt skrivs på engelska.

§3      Författaren bör avhålla sig från budskap (i text såväl som illustrationer) som inte har relevans för avhandlingens innehåll, det vill säga. det som betygsättaren har att bedöma. Uppenbart stötande eller kränkande material som inte har med avhandlingens innehåll att göra får inte publiceras i fakultetens avhandlingsserier. Det är heller inte tillåtet att använda upphovsrättsskyddat material utan ägarens tillstånd.

Sammanläggningsavhandlingar innehåller normalt delar där upphovsrätten genom avtal övergått till annan part. I sådana fall ska den första sidan i en sådan del, alternativt tryckortssidan (se nedan), innehålla information om copyrightägare samt texten
”Reprinted with permission” eller motsvarande. Tänk på att illustrationer i allmänhet är skyddade av upphovsrättslagen och inte kan användas utan tillstånd. Uppgift om upphovsman kan ges i anslutning till verket eller på tryckortssidan.

Omslag

För doktorsavhandlingar som inte förläggs via kommersiella förlag gäller beslutet ”Omslag avhandlingar – Gemensam LiU-identitet”, Dnr LiU-2011-01572 (2011-10-31). Även licentiatavhandligars omslag bör anpassas till detta beslut.

§4      Avhandlingens framsida ska innehålla följande, och ingen annan, information

 • avhandlingens fullständiga titel inklusive eventuell undertitel,
 • författarens namn,
 • uppgift om avhandlingsserie och löpnummer; för doktorsavhandling ”Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations. No NNN”; för licentiatavhandlingars ”Linköping Studies in Science and Technology. Licentiate Thesis. No NNN”; detta ska stå på framsidans överkant,
 • Linköpings universitets logotyp.

Omslagets baksida ska innehålla Linköpings universitets logotyp och adress, och avhandlingens rygg LiU-sigill och årtal, enligt exempel i beslutet Dnr LiU-2011-01572. Logotypen återges i LiU-blått, svart eller vitt.

Andra logotyper och sigill får inte förkomma på avhandlingens omslag, utan hänvisas till titelsidan (sida 1 i inlagan). På titelsidan kan även anges författarens organisatoriska tillhörighet (institution, avdelning/grupp eller forskarutbildningsämne).

Omslaget får innehålla en illustration (teckning, fotografi etc) som är relevant för avhandlingens innehåll.

        

 

Spikblad

§5      Avhandlingen ska innehålla ett löst, så kallat, spikblad med information av relevans för kungörelsen av framläggningen. Spikbladet ska innehålla

 • Avhandlingens fullständiga titel.
 • Respondentens namn.
 • Datum, klockslag och plats (rum, byggnad, ort) för framläggningen.
 • Forskarutbildningsämne och om avhandlingen avser teknologie, ekonomie
  eller filosofie examen.
 • Avhandlingens referat (abstract).
 • Avhandlingens serie och löpnummer, ISBN- och ISSN-nummer.

Dessutom kan spikbladet innehålla information om opponent, betygsnämnd, handledare, institution, forskarskola etc. Spikbladet skrivs på svenska förutom titel, abstrakt och nyckelord som vanligtvis skrivs på engelska. Spikbladet i format A5 (148x210 mm) läggs löst i avhandlingen direkt innanför omslagets framsida. Om avhandlingen publiceras elektroniskt på LiU E-Press ska spikbladet innehålla en URL till avhandlingen.

 • Avhandlingens fullständiga titel.
 • Författarens namn.
 • Avhandlingsserie och nummer.
 • Texten ”Copyright” följt av copyrightsymbolen, årtal, författarens namn om det rör sig om en monografi, och tillägget ”unless otherwise noted” för sammanläggningsavhandlingar.
 • ISBN- och ISSN-nummer.
 • Tryckeriets namn.
 • Tryckort och årtal.
 • I licentiatavhanling anges på tryckortssidan: This is a Swedish Licentiate Thesis. The Licentiate degree comprises 120 ECTS credits of postgraduate studies.

§6      Avhandlingen ska, oavsett språk, innehålla ett engelskspråkigt referat (abstract) inklusive engelsk titel. Om avhandlingen är skriven på svenska ska det även finnas en svensk version av referatet. Samtliga avhandlingar ska också innehålla en svensk populär­veten­skaplig sammanfattning av avhandlingen. Den populärvetenskapliga sammanfattningen placeras omedelbart efter referatet.

Sekretess

§7      Ingen del av avhandlingen eller försvaret av avhandlingen får omfattas av sekretess.

Avhandlingen ska försvaras muntligen vid en offentlig disputation. Detta innebär att allt material som betygsnämnd/examinator har att ta hänsyn till för betygssättningen måste vara offentligt – inklusive hela avhandlingen. Även om det är möjligt (och i vissa fall till och med nödvändigt) att referera till sekretessbelagda uppgifter i avhandlingen, så är det som står i avhandlingen och det som sägs vid det offentliga försvaret av densamma som ska ligga till grund för betygssättningen. Det går alltså inte att hänskjuta bedömningen av vissa sekretessbelagda delar till betygsnämndens slutna sammanträde.

Att dra tillbaka en avhandling

Om en avhandling underkänns eller framläggningen ställs in efter att avhandlingen spikats ska fakultetsledningen omedelbart underrättas, likaså ska biblioteket omedelbart kontaktas för att begränsa spridningen av avhandlingen. Detsamma gäller LiU E-Press om avhandlingen är elektroniskt publicerad.

Elektronisk publicering

Tekniska högskolan uppmuntrar starkt till elektronisk publicering av såväl licentiat- som doktorsavhandlingar genom Linköping University Electronic Press. Monografier publiceras normalt i sin helhet, medan publicering av sammanläggningsavhandlingar normalt begränsas till själva kappan (inledningen), medan ingående bidrag enbart länkas till. Elektronisk publicering innebär att avhandlingen får en betydligt större spridning både geografiskt och över tid (förlaget garanterar att publicerade bidrag hålls tillgängliga i 25 år).

 Elektronisk publicering kan tills vidare inte ersätta normal tryckning men om avhand­lingen görs tillgänglig senast tre veckor innan framläggningen kan den tryckta upplagan reduceras från 110 exemplar till 70 exemplar. Distributionen av avhandlingen förenklas också avsevärt.

Till början av sidan

6.2 Licentiatexamen

§8      Fakultetsstyrelsen beslutar ifall licentiatexamen ska finnas i ett ämne och fastställer studieplanen. Studieplanen ska utformas enligt samma riktlinjer som gäller för studieplanerna för doktorsexamen. Reglerna för behörighet, antagning och urval är gemensamma, oberoende av slutmål, licentiat- eller doktorsexamen.

§9       Innan betyg (godkänd eller underkänd) sätts på den vetenskapliga uppsatsen (licentiat-avhandlingen) ska denna ha försvarats vid ett offentligt seminarium, vid vilket en opponent och en särskilt utsedd examinator ska medverka. Dessa ska ha doktorsexamen. Detta obligatoriska seminarium ska, om inte dekanus medgivit annat, hållas under terminstid och ska annonseras senast tre veckor i förväg. Annonsering ska ske under terminstid.

§10    En forskarstuderande som ämnar försvara sin licentiatavhandling ska anmäla detta till sin institution på en blankett, som kan hämtas på forskarutbildningsnämndens webbsidor. Anmälan ska ske senast två månader före seminariet. Närmare anvisningar finns på blanketten. Kopia av beslutet skickas till forskarutbildningsnämndens sekreterare senast tre veckor innan seminariet.

§11    Betyg på licentiatavhandlingen inklusive försvaret av denna sätts normalt av en särskilt utsedd examinator. Prefekten utser examinator och opponent för licentiatseminarium. Om prefekten är en av respondentens handledare utses examinator och opponent av forskarutbildningsnämndens ordförande. Den som varit handledare för respondenten, eller som står i annat jävsförhållande (gentemot respondent och handledare), får inte vara examinator eller opponent. Examinator och opponent ska vara disputerade. För betyget godkänd ska den forskarstuderande visat sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet, samt aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av detta. Studenten ska vidare visat förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete. Slutligen ska studenten visat förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

§12    Licentiatavhandlingen ska publiceras på Linköping University Electronic Press senast 3 (tre) veckor före avsedd framläggning. Seminariet ska annonseras i LiU:s kalendarium, och information om det sänds ut enligt liknande praxis som vid
disputationer.
En tryckt upplaga av licentiatavhandlingen ska finnas tillgänglig senast två veckor före framläggningen. Till universitetsbiblioteket ska levereras tre tryckta exemplar. Den forskarstuderande behåller fem exemplar, och ett arkiveras på institutionen. Den tryckta upplagans storlek utöver detta beslutas av institutionen

Till början av sidan

6.3 Doktorsexamen

 

§13    Ämnet för doktorsavhandlingen fastställs av huvudhandledaren i samråd med den forskarstuderande. Avhandlingen ska normalt vara av sådan kvalitet att den delvis eller i sin helhet kan publiceras i en internationell vetenskaplig tidskrift av god standard.

Förhandsgranskning av avhandlingar

§14 Förhandsgranskning av avhandlingar är obligatorisk vid samtliga disputationer vid tekniska fakulteten från och med den 1 juli 2017. Granskningen utförs av ordinarie betygsnämndsledamöter på uppdrag av forskarutbildningsnämnden. Betygsnämndsledamöterna kommer att, i samband med att de utses, få information från fakulteten om förhandsgranskningen och vad de förväntas göra i samband med denna. Utlåtandena kommer bara gälla huruvida granskarna anser att avhandlingen håller sådan kvalitet att den kan läggas fram och försvaras vid en offentlig disputation, och är alltså ingen garanti för att avhandlingen och försvaret av denna kommer att godkännas. Utlåtandet kommer inte att motiveras, såvida det inte är negativt då en kort motivering avkrävs. Betygsnämndsledamöterna skickar sina utlåtanden till forskarutbildningsnämnden som sedan meddelar huvudhandledaren resultatet. En nästan färdig version (d v s inkluderande samtliga ingående manuskript och den väsentliga delen av kappan) av avhandlingen ska skickas till betygsnämnden senast 4 veckor innan spikning. Doktoranden skickar en elektronisk version av manuskriptet till samtliga ordinarie betygsnämndsledamöter med kopia till forskarutbildningsnämnden (fun.lith@liu.se).

 

Offentliggörande av avhandlingen och disputation

§15    Allmänt gäller att den forskarstuderande bör kontakta den som ska trycka avhandlingen i mycket god tid före disputationen. Kostnaderna för avhandlingen betalas av institutionen. Doktorsavhandlingar trycks i minst 110 exemplar (minst 70 exemplar om avhandlingen gjorts tillgänglig elektroniskt på LiU E-Press).

§16    Minst tre veckor före disputationen, under terminstid, ska distribution av den tryckta avhandlingen ske enligt följande:

 • Till universitetsbiblioteket (förvärvsenheten) levereras 40 exemplar. Biblioteket utfärdar kvitto om att exemplaren levererats. För avhandling som publicerats elektroniskt på LiU E-Press kan leveransen reduceras till 10 exemplar.
 • Till den forskarstuderandes institution lämnas minst 70 exemplar, varav cirka 10 exemplar avser opponent, betygsnämnd och spikning. Den forskarstuderande behåller 10 exemplar. Om avhandlingen inte publicerats elektroniskt på LiU E-Press ska cirka 10 exemplar levereras till systerinstitutioner i landet. Resterande exemplar ska finnas tillgängliga för allmänheten inför och vid framläggningen. Den forskarstuderande erhåller kvitto på leveransen.

§17    Dekanus/prodekanus kontaktas i god tid för påskrift av två exemplar av avhandlingen. Ett av dessa exemplar ska den forskarstuderande spika på LiTHs ekstock utanför lärosal C2 i hus C senast tre veckor före disputationen.Dessa tre veckor bör infalla under terminstid. För forskarstuderande vid ITN, Campus Norrköping, sker spikning i biblioteket, Kåkenhus.

 

I samband med mötet med dekanus/prodekanus överlämnar den forskarstuderande också till Tekniska fakultets­kansliet:

 • kvitto från institutionen
 • ett exemplar av avhandlingen med påskrift av dekanus / prodekanus
 • ytterligare ett  exemplar av avhandlingen.

Institutionen ansvarar för att disputationen annonseras i universitetets kalendarium. Institutionen ansvarar också för att andra universitet och högskolor, som är verk­samma inom motsvarande ämnesområde, underrättas om att avhandlingen finns tillgänglig.

LiU:s kommunikationsavdelning bistår med att utforma information till media om avhandlingen.

Anmälan om disputation

Nedanstående regler gäller för anmälan om disputation vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Standardblankett för anmälan av disputation finns på forskar­utbildningsnämndens webbsidor.

 

§18    Huvudhandledaren ska till forskarutbildningsnämnden skriftligen anmäla önskemål om disputation. Därvid ska han/hon lämna förslag på opponent, ledamöter av betygsnämnd och ordförande vid disputationen. Fullständig post- och epostadress till berörda ska anges i anmälan.

          Riktlinjer för betygsnämndens sammansättning finns på forskarutbildningsnämndens webbsidor. Notera särskilt att betygsnämnden alltid ska ha minst en tjänstgörande ledamot från annat universitet/annan högskola.

§19    Anmälan ska innehålla förslag på examensbenämning. Om den föreslagna benämningen avviker från praxis (se Kap. 6, §28), ska huvudhandledaren lämna motivering för detta. I anmälan ska titeln på avhandlingen alltid finnas angiven och den forskarstuderandes akademiska titel (t.ex. ”tekn. lic”). Det ska också framgå inom vilket ämne den forskar­studerande avser att disputera.

§20    Till anmälan fogas en sammanfattning av innehållet i avhandlingen, och i förekommande fall en redovisning av ingående publikationer/delarbeten inklusive det egna bidraget i dessa (gäller även monografier). Därutöver bifogas förteckning över avklarade kurspoäng (utskrift från Ladok), samt i förekommande fall kopia av avtal om elektronisk publicering.

§21    Anmälan ska vara forskarutbildningsnämndens sekreterare tillhanda under terminstid och senast tre månader före disputationen. Den kan sändas in elektroniskt (Word eller pdf) och mottagandet bekräftas. Sista dag för att lämna in anmälan till disputation under höstterminens första tre veckor är 1 april.

§22    Huvudhandledaren kallas till forskarutbildningsnämndens sammanträde (eller till delegationsmöte med nämndens ordförande) för behandling av ärendet och har därvid att kortfattat redogöra för innehållet i avhandlingen och de övriga fakta som kan vara av intresse för nämnden. Valet av fakultetsopponent och betygsnämnd ska motiveras och forskarutbildningsnämnden (eller ordföranden) fattar därefter beslut om detta. Forskarutbildningsnämnden skickar protokollsutdrag till samtliga berörda.

Tid och plats för disputation

§23    Disputationen ska äga rum under terminstid på tid och plats som rektor fastställer. Lokal för disputationen bokas av institutionen. Om särskilda skäl föreligger kan dekanus medge förkortad spikningstid. Disputation får ske utanför terminstid bara om synnerliga skäl föreligger. För information om terminstider, se Kap 5, §18.

Disputationsakten

§24    Doktorsavhandlingen ska försvaras vid en offentlig disputation. Disputationsakten leds av en ordförande. Vid disputationen ska också finnas en opponent. Dessa utses av forskarutbildningsnämnden.

 Ordningen vid disputationen är att ordföranden öppnar disputationsakten och hälsar de närvarande välkomna. Ordföranden presenterar respondenten och titeln på avhand­lingen, fakultetsopponenten samt ledamöterna i betygsnämnden. Ordföranden redogör också för ordningen vid disputationen. Ordet överlämnas sedan till respondenten, som redogör för eventuella korrigeringar av tryckfel och/eller andra rättelser i avhandlingen. Därefter presenteras innehållet i avhandlingen. Denna del tar normalt 15–45 minuter och flera upplägg är möjliga:

 Exempel 1: Ordföranden lämnar ordet till opponenten, som ger en sammanfattning och egen tolkning av innehållet i avhandlingen. Respondenten ges därefter tillfälle att kommentera sammanfattningen.

 Exempel 2: Ordföranden lämnar ordet till respondenten, som gör en presentation av avhandlingen.

Därefter inleds en diskussion där opponenten framför sina frågor och synpunkter på metoder och resultat. Detta är den centrala delen av disputationsakten och respondentens förmåga att besvara frågorna utgör grund för betygssättningen. Därefter ges betygs­nämnden tillfälle att ställa frågor. (Diskussionen tar normalt 1–2 timmar.)

Efter detta förklaras ordet fritt, varvid åhörarna har rätt att ställa frågor till responden­ten i den ordning ordföranden bestämmer. Respondenten ska ges tillfälle att besvara varje diskussionsinlägg. Ordföranden tackar slutligen de agerande och förklarar disputationen avslutad. Därefter sammanträder betygsnämnden.

 Tekniska fakultetsstyrelsen har givit ut engelskspråkiga rekommendationer för disputa­tions­akter vid Tekniska högskolan (Guidelines for the formal procedure at the public examination).

Betyg och betygsnämnd

§25    Doktorsavhandlingen ska bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd. Vid betygssättningen ska hänsyn tas till innehållet i avhandlingen och till försvaret av den­samma. Därvid ska bedömas om respondenten genom sin avhandling och försvaret av densamma visat förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till kunskaps­utveck­lingen. Respondenten ska även ha visat förtrogenhet med forskningsområdets metoder, förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, samt visat förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap. Därutöver ska respondenten visat förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och att granska och värdera sådant arbete.

§26    Betyg på doktorsavhandlingen bestäms av en betygsnämnd med tre eller möjligen fem ledamöter som utses av forskarutbildningsnämnden. Ledamot i betygsnämnden ska normalt vara minst docentkompetent och en majoritet av ledamöterna ska komma från annan institution än respondenten om det inte finns särskilda skäl däremot. Minst en ledamot ska vara verksam utanför LiU och, om inte särskilda skäl föreligger, ha sin verksamhet vid ett annat lärosäte. En eller flera suppleanter kan utses men endast så att föregående krav uppfylls om suppleanten måste ersätta ordinarie ledamot.

§27    Betygsnämnden utser en ordförande inom sig. Betygsnämnden är beslutsför när samtliga ledamöter är närvarande. Som nämndens beslut gäller den mening som de flesta enar sig om. Fakultetsopponenten har rätt att vara närvarande vid sammanträden med nämnden och att delta i överläggningarna men inte i besluten. Huvudhandledaren ska närvara vid hela sammanträdet med nämnden och har rätt att delta i överläggningarna men inte i beslutet.

§28    Normalt sammanträder betygsnämnden omedelbart efter disputationen. Om betygs­nämnden godkänner avhandlingen får skälen inte redovisas i protokollet. Detsamma gäller om en enskild ledamot reserverar sig mot beslutet. Om avhandlingen underkänns ska skälen redovisas. Detsamma gäller om en enskild ledamot reserverar sig mot beslutet. Underkänns avhandlingen är det också möjligt för handledaren att lämna ett särskilt yttrande.
[Fakultetsstyrelsen för den tekniska fakulteten, beslut 2007-06-13]

Protokollsmall för betygsnämndens sammanträde finns på forskarutbildningsnämndens webbsidor.

Till början av sidan

6.4 Examensbenämningen

§29    Benämningen på examina på forskarnivå vid Tekniska högskolan består av ett förled (någon av beteckningarna teknologie, filosofie eller ekonomie) och själva examen (doktorsexamen eller licentiatexamen). Examensbeviset innehåller även information om det forskarutbildningsämne som den studerande varit antagen till.

          Den forskarstuderande ansöker om att få något av förleden teknologie eller filosofie i samband med anmälan om framläggning. För ämnen inom områdena ekonomi/ manage­ment kan även förledet ekonomie användas. För att få använda förledet teknologie krävs att den forskarstuderande har en teknikvetenskaplig fördjupning inom, såväl som bredd­ning utanför, det egna ämnet i sin grund- eller forskarutbildning.
[Fakultetsstyrelsen för den tekniska fakulteten, beslut 2007-06-13]

§30    Den engelska benämningen på teknologie licentiatexamen är enligt överenskommelse mellan de tekniska högskolorna och beslut av universitetsstyrelsen Degree of Licentiate of Engineering (Lic. Eng.). Översättningarna av ekonomie och filosofie licentiatexamen är Degree of Licentiate of Economics respektive Philosophy. Doktorsexamen översätts alltid med Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) oberoende av svenskt förled.

Till början av sidan

6.5 Examensbevis

Licentiatexamen

§31    Sedan det obligatoriska seminariet hållits vid institutionen och om kraven för licentiat­examen i övrigt är godkända, kan den forskarstuderande ansöka om examensbevis.

Ansökan görs på särskild blankett, vilken kan erhållas från Examensenheten. Till ansökan bifogas intyg från examinator om godkänd framläggning av licentiatavhandling.

Doktorsexamen

§31    Efter disputationen skickar handledaren protokoll från betygsnämndens sammanträde till registrator. När alla moment i övrigt för doktorsexamen är godkända, kan den studerande ansöka om examensbevis.

Ansökan görs på särskild blankett, vilken kan erhållas från Examensenheten.

Blankett för ansökan om examen på forskarnivå finns även tillgänglig på <www.student.liu.se/examen/forskarexamen>

Till början av sidan

6.6 Dubbla och gemensamma examina

Det är möjligt att få en dubbel examen inom forskarutbildningen och sedan 1 juli 2010 är det också möjligt att få en gemensam examen.

En dubbel examen är resultatet av två delvis överlappade utbildningar där gemensamma moment tillgodoräknas och där examenskraven för båda utbildningarna ska vara uppfyllda. Utbildningen leder till två separata utbildningsbevis.

En gemensam examen är en utbildning som anordnas gemensamt av minst två lärosäten med en gemensamt överenskommen studieplan och där examinationen kan göras av andra lärosäten utan tillgodoräknanden. Utbildningen leder till två examina i ett gemensamt utbildningsbevis. I praktiken är svensk forskarutbildning så reglerad att det är svårt att anordna utbildningar som leder till en gemensam examen.

Till början av sidan

6.7 Promotion

Samtliga som tagit ut sitt examensbevis före ett visst datum inbjuds att delta i den kommande promotionsceremonin. Deltagandet är frivilligt. Alla som deltar i promotionen erhåller ett särskilt diplom.

Mer information om promotionen finns på <www.liu.se/om-liu/akademiska-hogtider>

Till början av sidan


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-16