Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Anmälan om licentiatseminarium

Licentiatseminarium

Licentiatavhandlingen försvarats vid ett offentligt seminarium, vid vilket en examinator och opponent skall medverka. Dessa skall normalt ha doktorsexamen. Den som varit handledare för respondenten, eller som står i annat jävsförhållande (gentemot respondent och handledare), får inte vara examinator eller opponent. Licentiatframläggningen ska ledas av examinatorn. Betyg på licentiatavhandlingen inklusive försvaret av denna sätts av examinator, efter överläggningar med opponenten och handledaren.

Detta obligatoriska seminarium hålls under terminstid och ska annonseras senast tre veckor i förväg. Annonsering sker under terminstid.

Anmälan

Anmälan skickas till Forskarutbildningsnämnden senast tre månader före licentiatseminariet och under terminstid. Anmälan som inkommit för sent behandlas inte och handledaren ombetts inkomma med en ny anmälan i enlighet med fakultetens fastställda tidsramar.

Anmälan om disputation ska innehålla:

  • Ifylld blankett Anmälan om licentiatseminarium  (pdfmed förslag om opponent och examinator och en kort presentation av dessa bifogas (ca 5-10 meningar för varje person). Samtliga ska ha accepterat att åta sig uppdraget. Jäv får inte föreligga (mellan någon av handledarna/respondent och examinator/opponent). Tänk särskilt på att handledare (huvudhandledare eller biträdande) inte bör ha gemensamma publikationer (dvs samarbete) med föreslagna examinator/opponent under de senaste 5-6 åren. Om detta trots allt är fallet, ska detta ges en förklaring i en bilaga till anmälan. Läs vidare om jäv här.
  • Abstrakt
  • Svensk populärvetenskaplig sammanfattning av licavhandlingen
  • Lista på ingående artiklar. Doktorandens bidrag i artiklarna anges kortfattat.
  • Kopia på den senaste ISP med bilaga med examensmålen
  • Ladok - registreringsintyg på svenska för perioden då doktoranden är antagen till forskarstudier vid LiU

Alla handlingar sänds som e-postbilaga till fun.lith@liu.se.

Sista dag för att lämna in anmälan om licseminarium som äger rum under höstterminens första tre veckor är 1 april.

Sista dag för att lämna in anmälan om licseminarium som äger rum vecka 36-38 är 1 maj.

 

 

 

Blanketten Protokoll för licentiatseminarium (pdf, doc)

 

 

 

LiTH gemensamt regelverk

Fakultetsstyrelsens delegation och instruktion till FUN

Betygsnämnd, riktlinjer för sammansättning

Riktlinjer för det formella förfarandet vid disputation

Policy för handledning inom forskarutbildning vid LiTH

Policy för antagning till licentiatexamen

Instruktion till prefekt rörande genomförande av forskarutbildning inom LiTH

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2021

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 80

Antal aktiva doktorander: 525

Antal doktorsexamina: 86

Antal licentiatexamina: 23

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2022-2023

16 augusti 2022 - 16 juni 2023

 

Läsår 2023-2024

16 augusti 2023 - 14 juni 2024Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-04-20