Göm menyn

Licentiatseminarium

Licentiatavhandlingen försvarats vid ett offentligt seminarium, vid vilket en examinator och opponent skall medverka. Dessa skall normalt ha doktorsexamen. Den som varit handledare för respondenten, eller som står i annat jävsförhållande (gentemot respondent och handledare), får inte vara examinator eller opponent. Läs vidare om jäv här. Licentiatframläggningen ska ledas av examinatorn. Betyg på licentiatavhandlingen inklusive försvaret av denna sätts av examinator, efter överläggningar med opponenten och handledaren.

Anmälan om lic som lämnas in innan 1 oktober 2022: En forskarstuderande som ämnar försvara sin licentiatavhandling anmäler detta till sin institution på blanketten Anmälan om licentiatseminarium  (pdf, doc) senast två månader före seminariet.

Anmälan om lic som lämnas in 1 oktober 2022 eller senare: En forskarstuderande som ämnar försvara sin licentiatavhandling anmäler detta till Forskarutbildningsnämnden på blanketten Anmälan om licentiatseminarium  (pdf) senast tre månader före seminariet.

Blanketten Protokoll för licentiatseminarium (pdf, doc) (OBS! Denna handling diarieförs vid respektive institution).

Detta obligatoriska seminarium hålls under terminstid och ska annonseras senast tre veckor i förväg. Annonsering sker under terminstid.

 

 

LiTH gemensamt regelverk

Fakultetsstyrelsens delegation och instruktion till FUN

Betygsnämnd, riktlinjer för sammansättning

Riktlinjer för det formella förfarandet vid disputation

Policy för handledning inom forskarutbildning vid LiTH

Policy för antagning till licentiatexamen

Instruktion till prefekt rörande genomförande av forskarutbildning inom LiTH

Instruktion för forskarstudierektor

 

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2021

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 80

Antal aktiva doktorander: 505

Antal doktorsexamina: 78

Antal licentiatexamina: 18

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2022-2023

16 augusti 2022 - 16 juni 2023

 

Läsår 2021-2022

16 augusti 2021 - 17 juni 2022Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-22