Göm menyn

Tillgodoräknande av övriga utbildningsmoment på forskarnivå

 

Ansökan om tillgodoräknande görs på avsedd blankett av den studerande: (pdf, pdf-ej ifyllbart). Letar du efter information om tillgodoräknande av obligatoriskt utbildningsmoment på forskarnivå:läs här.

Utbildningsmoment som är nödvändiga för att uppfylla den grundläggande- och särskilda behörigheten får inte tillgodoräknas. Ytterligare restriktioner om tillgodoräknande finns i den allmänna studieplanen för det forskarutbildningsämnet den sökanden är antagen till.

För tillgodoräknandet behöver du vidimerade betyg på svenska eller engelska, kursbeskrivning, vilken nivå kursen är på (grund-, avancerad- eller forskarnivå) och hur många poäng som motsvarar helårsstudier vid värduniversitetet. Endast kurser du fått godkänt betyg i kan tillgodoräknas.

Vid andra poängsystem ska du kunna hänvisa till webbsida eller officiellt dokument kring vilket betygs- och poängsystem som gäller. Det måste t.ex. framgå hur många lokala poäng som motsvarar ett års heltidsstudier.

Kriterier för kurser på avancerad nivå är bl a att kursinnhållet är en fördjupning inom ett ämne, att kursen ges på ett masterprogram eller sent i ett ämnesmässigt smalt kandidatprogram (oftast 4 åriga kandidatutprogram). Att en kurs är svår betyder inte heller att kursen är på avancerad nivå.

Ansökan tillstyrks eller avstyrks av huvudhandledaren och ett eventuellt positivt beslut om tillgodoräknande tas av forskarstudierektorn. Beslut om avslag rörande begäran om tillgodoräknande får inte fattas av forskarstudierektorn, utan endast av Forskarutbildningsnämnden. En begäran om tillgodoräknande som inte godkänns av forskarstudierektorn måste alltså sändas vidare till Forskarutbildningsnämnden. 

 

LiTH gemensamt regelverk

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Riktlinjer för framläggning av licentiatavhandling

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2018

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 101

Antal aktiva doktorander: 602

Antal doktorsexamina: 65

Antal licentiatexamina: 28

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2019-2020

16 augusti 2019 - 12 juni 2020

 

Läsår 2020-2021

16 augusti 2020 - 18 juni 2021


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-07