Göm menyn

Tillgodoräknande av obligatoriskt utbildningsmoment på forskarnivå

Tillgodoräknande av utbildningsmoment sker på ansökan av den forskarstuderande. Hon/han lämnar sin ansökan till Forskarutbildningsnämnden för beslut. Utbildningsmoment som är nödvändiga för att uppfylla den grundläggande- och särskilda behörigheten får inte tillgodoräknas. Ansökan om tillgodoräknande görs på avsedd blankett av den studerande: (pdf, pdf-ej ifyllbart).

Bevis på genomförd kurs samt kursplan eller annan beskrivning av kursen/utbildningsmomentet bifogas till ansökan. Beslut om tillgodoräknande/ersättning fattas av Forskarutbildningsnämnd (FUN)/ordföranden för FUN. Kopia av beslutet lämnas omgående till den forskarstuderande.
Den sökande kan överklaga beslutet till FUN, senast tre veckor efter kännedom om beslutet. Bifoga en kopia av den individuella studieplanen.

 

Alla handlingar sänds som e-postbilaga till fun.lith@liu.se.  Skicka med internpost den undertecknade blanketten till FUN (hus D, TFK, Forskarutbildningsnämnden).

 

LiTH gemensamt regelverk

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Riktlinjer för framläggning av licentiatavhandling

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2018

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 101

Antal aktiva doktorander: 602

Antal doktorsexamina: 65

Antal licentiatexamina: 28

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2019-2020

16 augusti 2019 - 12 juni 2020

 

Läsår 2020-2021

16 augusti 2020 - 18 juni 2021


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-07