Göm menyn

Indragning av handledarresurser

Att dra in handledning och övriga resurser för en doktorand är en allvarlig åtgärd och kan enbart göras om doktoranden i väsentlig utsträckning har åsidosatt sina åtaganden enligt den individuella studieplanen. Endast rektor kan besluta om indragning av resurser. Resurserna får inte dras in för den tid då doktoranden är anställd som doktorand. (HF 6:30).

Att dra in resurserna för en doktorand ska vara en sista åtgärd när alla andra möjliga lösningar har uttömts. Innan ett beslut om att dra in handledning och övriga resurser kan fattas måste en omfattande utredning genomföras. Utredningen måste visa att vi som universitet har fullgjort alla våra åtaganden gentemot doktoranden.

Det är prefekten vid den institution där doktoranden är antagen som ansvar för att genomföra utredningen. Utredningen ska innehålla uppgifter om hur doktorandens handledning har gått till samt vilka åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med situationen och få doktoranden att bedriva sina studier i enlighet med den individuella studieplanen.

Under utredningen bör doktoranden informeras om att handledning och övriga resurser kan komma att dras inom om doktoranden fortsätter att åsidosätta sina åtaganden enligt den individuella studieplanen.

Anmälan om indragning av resurser ska komma från prefekten och skickas till FUN innan den lämnas till rektor.
Anmälan ska diarieföras och bör innehålla följande:

  • Beskrivning av de åtgärder som genomförts för att lösa den uppkomna situationen.
  • Dokumentation från möten med doktorand, handledare, doktorandexaminator, studierektor och prefekt som har hållits med anledning av situationen.
  • Samtliga versioner av doktorandens individuella studieplan.
  • Relevant mejlkonversation och annan relevant dokumentation.
  • Handledarnas bedömningar av doktorandens progression och möjlighet att fullgöra sin utbildning i enlighet med den individuella studieplanen.

I samband med att anmälan skickas till rektor ska även doktoranden informeras om att en anmälan är gjord och att doktoranden kommer att få möjlighet att yttra sig över handlingarna innan ärendet avgörs av rektor.

Doktoranden har rätt att överklaga ett beslut om indragning av handledarresurser.

 

 

 

LiTH gemensamt regelverk

Fakultetsstyrelsens delegation och instruktion till FUN

Betygsnämnd, riktlinjer för sammansättning

Riktlinjer för det formella förfarandet vid disputation

Policy för handledning inom forskarutbildning vid LiTH

Policy för antagning till licentiatexamen

Instruktion till prefekt rörande genomförande av forskarutbildning inom LiTH

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2021

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 80

Antal aktiva doktorander: 525

Antal doktorsexamina: 86

Antal licentiatexamina: 23

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2022-2023

16 augusti 2022 - 16 juni 2023

 

Läsår 2023-2024

16 augusti 2023 - 14 juni 2024


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-03-03