Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Förhandsgranskning av avhandlingar

Förhandsgranskning av doktorsavhandlingar

Förhandsgranskning av doktorsavhandlingar är obligatorisk vid tekniska fakulteten från och med den 1 juli 2017. Granskningen utförs av ordinarie betygsnämndsledamöter på uppdrag av forskarutbildningsnämnden. Utlåtandena kommer bara gälla huruvida granskarna anser att avhandlingen håller sådan kvalitet att den kan läggas fram och försvaras vid en offentlig disputation, och är alltså ingen garanti för att avhandlingen och försvaret av denna kommer att godkännas.

Doktoranden förser samtliga ordinarie betygsnämndsledamöter med en elektronisk kopia av avhandlingen. Materialet skickas även till FUN (fun.lith@liu.se). Tänk på att opponenten också behöver avhandlingsmanuskriptet i god tid.

För mer information se Studiehandboken Kapitel 6.3 Doktorsexamen §14 Förhandgranskning.

Förhandsgranskning av licentiatavhandlingar

Förhandsgranskning av licentiatavhandlingar är obligatorisk vid tekniska fakulteten från och med den 1 juli 2021. Granskningen utförs av examinator och opponent på uppdrag av Forskarutbildningsnämnden. Examinator och opponent kommer att, i samband med att de utses, få information från fakulteten om förhandsgranskningen och vad de förväntas göra i samband med denna. Utlåtandena kommer bara gälla huruvida granskarna anser att avhandlingen håller sådan kvalitet att den kan läggas fram och försvaras vid en offentlig licentiat seminarium, och är alltså ingen garanti för att licentiatavhandlingen och försvaret av denna kommer att godkännas. Utlåtandet kommer inte att motiveras, såvida det inte är negativt då en kort motivering avkrävs.

 

LiTH gemensamt regelverk

Fakultetsstyrelsens delegation och instruktion till FUN

Betygsnämnd, riktlinjer för sammansättning

Riktlinjer för det formella förfarandet vid disputation

Policy för handledning inom forskarutbildning vid LiTH

Policy för antagning till licentiatexamen

Instruktion till prefekt rörande genomförande av forskarutbildning inom LiTH

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2021

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 80

Antal aktiva doktorander: 525

Antal doktorsexamina: 86

Antal licentiatexamina: 23

 

Terminstider för forskarutbildning

 

Läsår 2022-2023

16 augusti 2022 - 16 juni 2023

 

Läsår 2023-2024

16 augusti 2023 - 14 juni 2024


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-04-04