Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Anmälan om disputation

Anmälan skickas till Forskarutbildningsnämnden senast tre månader före disputation och under terminstid. Anmälan som inkommit för sent behandlas inte och handledaren ombetts inkomma med en ny anmälan i enlighet med fakultetens fastställda tidsramarna.

Anmälan om disputation ska innehålla:

  • Ifylld blankett Anmälan om disputation med förslag om opponent och betygsnämnd och kort presentation av fakultetsopponent, ledamöterna i betygsnämnd bifogas (ca 5-10 meningar för varje person). Samtliga ska ha accepterat att åta sig uppdraget. Se FUN:s riktlinjer angående betygsnämnd. Jäv får inte föreligga (mellan någon av handledarna/respondent och ledamöter/opponent). Tänk särskilt på att handledare (huvudhandledare eller biträdande) inte bör ha gemensamma publikationer (dvs samarbete) med föreslagna ledamöter i betygsnämnden eller föreslagen opponent under de senaste 5-6 åren. Om detta trots allt är fallet, ska detta ges en förklaring i en bilaga till anmälan. Läs vidare om jäv här.
  • Abstrakt
  • Svensk populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen
  • Lista på ingående artiklar. Doktorandens bidrag i artiklarna anges kortfattat.
  • Kopia på den senaste ISP med bilaga med examensmålen
  • Ladok - registreringsintyg på svenska för perioden då doktoranden är antagen till forskarstudier vid LiU

Alla handlingar sänds som e-postbilaga till fun.lith@liu.se.

Sista dag för att lämna in anmälan till disputation under höstterminens första tre veckor är 1 april.

Sista dag för att lämna in anmälan till disputation för doktorander som genomför spikning under höstterminens första tre veckor är 1 maj.

Enligt Studiehandboken kap 6.3 §21 "Huvudhandledaren kallas till forskarutbildningsnämndens sammanträde (eller till delegationsmöte med nämndens ordförande) för behandling av ärendet och har därvid att kortfattat redogöra för innehållet i avhandlingen och de övriga fakta som kan vara av intresse för nämnden. Valet av fakultetsopponent och betygsnämnd ska motiveras och forskarutbildningsnämnden (eller ordföranden) fattar därefter beslut om detta. Forskarutbildningsnämnden skickar protokollsutdrag till samtliga berörda. "

Länkar

LiTHs checklista inför disputation

Anmälan om disputation (Pdf)

Anmälan om disputation (Word)

Betygsnämnd, riktlinjer för sammansättning

Disputationsakten - guidelines

Jäv - vad bör man tänka på?

 

Terminstider för forskarutbildning

 

LÄSÅR 2022-2023

16 augusti 2022 - 16 juni 2023

Läsår 2021-2022

16 augusti 20121 - 17 juni 2022


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-06-14