Göm menyn

Anmälan om disputation

Anmälan skickas till Forskarutbildningsnämnden senast tre månader före disputation och under terminstid. Anmälan som inkommit för sent behandlas inte och handledaren ombetts inkomma med en ny anmälan i enlighet med fakultetens fastställda tidsramarna.

Anmälan om disputation ska innehålla:

  • Ifylld och undertecknad blankett Anmälan om disputation med förslag om opponent och betygsnämnd (samtliga ska ha accepterat att åta sig uppdraget). Se FUN:s riktlinjer angående betygsnämnd. Tänk särskilt på att handledare (huvudhandledare eller biträdande) inte bör ha gemensamma publikationer (dvs samarbete) med föreslagna ledamöter i betygsnämnden eller föreslagen opponent under de senaste 5-6 åren. Om detta trots allt är fallet, ska detta ges en förklaring i en bilaga till anmälan. Läs vidare om jäv här.
  • Abstrakt
  • Svensk populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen
  • Lista på ingående artiklar. Doktorandens bidrag i artiklarna anges kortfattat.
  • Kopia på den senaste ISP med bilaga med examensmållen
  • Kort presentation av fakultetsopponent, ledamöterna i betygsnämnd bifogas (ca 5-10 meningar för varje person)
  • Ladok - registreringsintyg på svenska för perioden då doktoranden är antagen till forskarstudier vid LiU

Alla handlingar sänds som e-postbilaga till fun.lith@liu.se.  Skicka med internpost den undertecknade blanketten Anmälan om disputation till fakulteten (hus D, TFK, Forskarutbildningsnämnden).

Sista dag för att lämna in anmälan till disputation under höstterminens första tre veckor är 1 maj.

 

"§21    Huvudhandledaren kallas till forskarutbildningsnämndens sammanträde (eller till delegationsmöte med nämndens ordförande) för behandling av ärendet och har därvid att kortfattat redogöra för innehållet i avhandlingen och de övriga fakta som kan vara av intresse för nämnden. Valet av fakultetsopponent och betygsnämnd ska motiveras och forskarutbildningsnämnden (eller ordföranden) fattar därefter beslut om detta. Forskarutbildningsnämnden skickar protokollsutdrag till samtliga berörda. " (Ur Studiehandboken kap 6.3)

Länkar

LiTHs checklista inför disputation

Anmälan om disputation (Pdf)

Anmälan om disputation (Word)

Betygsnämnd, riktlinjer för sammansättning

Disputationsakten - guidelines

Jäv - vad bör man tänka på?

 

Terminstider för forskarutbildning

Läsår 2018-2019

16 augusti 2018 - 14 juni 2019

Läsår 2019-2020

16 augusti 2019 - 12 juni 2020


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-26