Göm menyn

Information om studier

Undervisning meddelas huvudsakligen genom föreläsningar och övningar. Övningarna indelas företrädesvis i storseminarier, seminarier, storgrupper, lektioner, gruppundervisning och laborationer.

Såväl undervisning som salstentamina i programkurser vid LiTH schemaläggs vanligen i ett av fyra schemablock. Mer omfattande kurser kan dock vid behov placeras i flera schemablock. Varje schemablock har bestämda tider under läs- och tentamensperioderna, syftande till att

säkra ett krockfritt schema för studerande som följer ett visst program/programprofil och läser de obligatoriska kurserna i den fastställda programplanen
underlätta för studerande i högre årskurser att, med förhandsinformation om hur kurserna kommer schemaläggas, välja ur utbudet av valbara kurser i programplanen
bidra till att fördela den schemalagda undervisningen jämnt över veckan för att effektivisera lokalnyttjandet.

Som studerande på utbildningsprogram på Tekniska högskolan kan man förvänta sig att ha tillgång till schemalagd undervisning (alt. tid avsatt för självstudier, enskilt eller i grupp) mellan kl 8 och 17, måndag - fredag, samt ibland även viss till undervisning på kvällstid, dvs fram till kl 21. Aktuellt schema hittar du här Schema

Ev. närvarokrav vid schemalagd undervisning anges i kursplanen.

Salstentamina i kurser vid Tekniska högskolan kan schemaläggas mellan kl 8 och 19 (förmiddag eller eftermiddag) måndag - lördag under särskilda tentamensperioder, se blockindelning av tentamensperioderna (pdf).


Sidansvarig: mattias.bjorkman@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-28