Göm menyn

Examinationsfrågor på LiTH

Det finns vid varje fakultet ett "Examinationsombud", som ska kunna hjälpa till att besvara frågor om examination, oavsett om de kommer från studerande eller lärare/studierektorer. Syftet är att minimera den osäkerhet som kan finnas kring regelverk och hanteringsordningar.

Examinationsombudet har dock inte som uppgift att överpröva examinators beslut och frågor som rör anmälan till tentamen hänvisas till Tentamensservice.

Misstanke om oegentligheter i samband med examination hanteras av Disciplinnämnden.

 

Ordningsgång vid frågor kring examination

Innan du skickar din fråga till Examinationsombudet ska du alltid söka svar i nedanstående alternativ:

Om du inte finner svar på din fråga i dessa dokument bör du som är

  • student kontakta din sektion (utbildningsbevakare eller ordförande, för att höra om det är en generell fråga som bör behandlas i ansvarig programnämnd. Kontakta då lämpligen ansvarig utbildningsledare.
    Har du kursspecifika frågor om examination bör du i första hand vända dig till ansvarig lärare eller studierektor på den institution som ger kursen.
  • lärare kontakta närmaste studierektor eller ansvarig utbildningsledare på TFK.

Om frågan därefter fortfarande ändå kvarstår skickar du epost till Examinationsombudet. Tänk då på att:

  • Tjänsten är öppen för alla med LiU-id och för att underlätta hanteringen ber vi dig, om möjligt, att skicka din fråga via din LiU-mailadress.
  • Du kan inte vara anonym då du skickar din fråga då Examinationsombudet kan behöva hämta kompletterande data ur LADOK för att kunna ge ett så korrekt svar som möjligt.
  • Det är viktigt att du anger kurskod för den kurs frågan gäller för att Examinationsombudet ska kunna hantera frågan utifrån gällande kursplan.

Frågor som gäller kurser inom Tekniska högskolan, LiTH, skickas till examination@lith.liu.se.


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2021-03-01