Göm menyn

Reflektionsdokument

Bakgrund och syfte

Reflektionsdokumentet är ett avslutande moment i examensarbetet och ska ge den studerande tillfälle att reflektera över det genomförda examensarbetet och över utbildningen som helhet. Dokumentet är också ett viktigt verktyg för programnämnden i arbetet med att säkra utbildningens kvalitet.

Reflektionsdokumentet har följande syften:

  • Att den studerande ska reflektera över de erfarenheter och lärdomar som erhållits via det genomförda examensarbetet, med avseende på ämneskunskaper, färdigheter, förmågor, etc.
  • Att ge återkoppling till examinatorn, institutionen, programnämnden och Tekniska högskolan om hur processen kring examensarbetet fungerat.

Att ge återkoppling till programnämnden om hur väl utbildningen leder till att programmets mål uppfylls och förbereder studenterna för arbetslivet.

Administrativt

Reflektionsdokumentet ingår i provmomentet UPG1 och ska, för att godkännas, omfatta reflektion över samtliga moment enligt de rubriker som anges i dokumentet nedan och omfatta 2-4 A4-sidor.

Den studerande ska skicka reflektionsdokumentet elektroniskt till examinator. Utöver rapportering i LADOK ska examinator se till att reflektionsdokumentet skickas elektroniskt till nämndsamordnarna på adress programnamnder.lith@liu.se. Ovanstående kräver att studerandes namn och personnummer finns angivet i inskickat dokument.

 

In English


Sidansvarig: infogruppen@tfk.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-26