studiehandbok@lith   Länk till universitetets hemsida
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till universitetets hemsida


  LiTH Studiehandbok - Tentamensschema 2012
Studiehandbok 2012

Innehåll | Tentamen och anmälan till tentamen


Tentamen

Den undervisning och kurslitteratur som den studerande skall inhämta redovisas t.ex. vid tentamina som oftast är skriftliga. Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen nämligen en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat

Följande generella principer för tentamensschemat gäller 2012 (ej kurser på MatNat-programmen, som ej följer läsperioderna):

  • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i maj/juni och i augusti
  • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj/juni och omtenteras i augusti och i januari.
  • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti.
  • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i december och omtenteras i påsk och i augusti.
Blockindelningen av tentamensperioderna 2012 redovisas i separat dokument (pdf). Det visar de dagar som kurser som ges i resp. schemablock vanligtvis kommer att tenteras. Dock kan vissa avvikelser från detta förekomma, särskilt för kurser som samläses/samtenteras av flera utbildningsprogram, se slutligt tentamensschema för exakta datum.

Vartannatårskurser
För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 ggr endast under det år kursen ges.

Flyttade och inställda kurser
I kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

Utgångna kurser
Har undervisningen upphört i en kurs, ges under det närmast följande året tre tentamina placerade i omtentamensperioderna i januari, april, maj/juni och augusti. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.

Kurser med flera kurstillfällen per år
Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina.

"Plussning"
Vid LiTH medges studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg.

Alternativa examinationsformer - omprov
För regler för omprov i kurser med alternativa examinationsformer (projekt, laborationer, inlämningsuppgifter etc.) hänvisas till Föreskrifter rörande examination och examinator.


Sökning i LiTHs tentamensschema samt anmälan till tentamina

Om du vill planera för kommande tentamina i en viss kurs använder du sökmotorn på http://www.student.liu.se/tentasearch/.

Samtliga tentamenstillfällen på LiTH under 2012, även dem vars tentamensdatum passerat, kan du söka fram mha en annan sökmotor: http://www4.student.liu.se/lith_tentasearch/2012/.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:

  • x markerar att det är en förstagångstenta
  • ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  • * markerar att tentan ges för sista gången

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan, i anvisad anmälningsperiod, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen, se tentamensanmälan i Studentportalen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som ej förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats ej kan beredas inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

 
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Länk till sidans topp


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2013-02-08 08:10