studiehandbok@lith  
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


2017

MÖBELSNICKERI 180 hp (antagna ht 2009 eller senare)

Organisation

Möbelsnickeriutbildningen är en treårig yrkesförberedande utbildning på grundnivå. Den vilar på vetenskaplig grund samt på beprövad erfarenhet i form av hantverksmässig skicklighet. Utbildningen leder fram till en kandidatexamen med möbelsnickeri som huvudområde.

Behörighet och urval

För tillträde till utbildningen i möbelsnickeri krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå inom högskolan. Alternativt urval mellan behöriga sökande sker, med stöd av medgivande av Högskoleverket, på grundval av inlämnad portfolio och arbetsprov avseende hantverksmässig skicklighet inom möbelsnickeri.

Utbildningens mål

Målet för utbildningsprogrammet är att utbilda möbelsnickare med goda teoretiska kunskaper i kombination med både breda och djupa hantverksmässiga färdigheter. Utbildningen syftar till att integrera relevant teknisk, naturvetenskaplig och humanistisk vetenskaplig kunskap med hantverksmässig och konstnärlig förmåga på ett sätt som skall göra det möjligt för den som gått igenom programmet att bevara det traditionella möbelhantverket men också stärka och utveckla detsamma.

Den studerande skall genom utbildningen utvecklat förmåga att:

 • identifiera, avgränsa, analysera och lösa problem inom verksamhetsområdet
 • kommunicera kunskaper och resultat i praktiskt arbete, tal, skrift och visuella presentationsformer
 • överblicka och förstå kulturhistoriska sammanhang och skeenden
 • samverka och kommunicera med övriga yrkeskategorier inom möbelproduktionen.
För examen skall den studerande ha:
 • kunskaper om det traditionella möbelhantverkets material, tekniker och stilutveckling
 • fördjupade kunskaper om material, bearbetningsmetoder och tekniker vid möbelsnickeri samt om säkerhet och skydd
 • fördjupade hantverksmässiga färdigheter avseende möbelsnickeri
 • visat förmåga i vetenskaplig teori och metodik och i metoder för sökande av vetenskaplig kunskap
 • insikter i relevanta tekniska, naturvetenskapliga och humanistiska kunskapsområden
 • insikter i ekonomiska förutsättningar för effektivitet i produktion och företagande
 • insikter om konstnärliga uttrycksformer.
Den som gått igenom utbildningen förväntas ha förmåga att självständigt kunna identifiera, avgränsa, planera och praktiskt genomföra inom verksamhetsområdet förekommande arbetsuppgifter. Utbildningen syftar till att förbereda de studerande för såväl verksamhet i egen regi som anställning inom möbelsnickeri och möbelindustri.

Utbildningens innehåll och uppläggning

Programmet omfattar sammanlagt 180 högskolepoäng, uppdelade på tre årskurser.

Undervisningen organiseras som föreläsningar, lektioner, seminarier, studiebesök och praktik/projekt samt i form av tillämpningsövningar i form av laborationer och praktiskt möbelsnickeri. För att de studerande skall tillägna sig ett holistiskt perspektiv och därigenom insikter i tillverkningsprocessens tvärvetenskapliga karaktär är utbildningen uppbyggd kring ämnesintegrerade kunskapsområden. Studierna är därför tematiskt organiserade, vilket innebär att kurserna delvis ges parallellt, samtidigt som den teoretiska undervisningen där så är lämpligt integreras i de praktiska tillämpningsövningarna.

Utbildningens innehåll revideras fortlöpande så att ny vetenskaplig och hantverksmässig kunskap tillförs kurserna. Särskilt vikt läggs vid att stärka utbildningens anknytning till forskning.

Årskurs 1

Programmets inledande år har karaktär av en basutbildning och syftar till att ge de studerande grundläggande kunskaper inom tekniska, naturvetenskapliga och humanistiska kunskapsområden med relevans för möbelsnickeri samt insikter om konstnärliga uttrycksformer. I syfte att fördjupa de studerandes hantverksskicklighet innehåller den praktiska delen av undervisningen under det första året ett antal kurser i möbelhantverkstekniker.

Efter att ha gått igenom denna årskurs skall den studerande ha tillägnat sig ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till verksamhetsområdets övergripande problemställningar. Den studerande skall ha förvärvat insikter om etablerade grundprinciper och teorier inom området samt om traditionella för möbelhantverket förekommande tekniker och material.

Årskurs 2

Under utbildningens andra år skall de studerande framför allt beredas möjlighet att under handledning utföra arbeten med varierande hantverksmässig svårighetsgrad samt uppöva förståelsen och känslan för möblers funktionella och estetiska kvaliteter. I utbildningen ingår vidare ekonomi och fördjupning i stilhistoria.

Efter att ha gett igenom denna andra årskurs skall den studerande självständigt kunna analysera, planera, rita, utföra och dokumentera inom verksamhetsområdet avancerade och vanligen förekommande möbelsnickeriarbeten.

Årskurs 3

Under den femte terminen skall undervisningen i yrkesförberedande syfte delvis vara förlagd till extern verkstad för möbelsnickerihantverk eller till industriföretag. Vidare skall undervisning ges i vetenskapsteori och forskningsmetodik. Under den sjätte terminen ges undervisning i materialteknik och industriell tillverkningsteknik, varefter utbildningen avslutas med ett examensarbete i form av en vetenskaplig undersökning med tydligt tillämpningsperspektiv.

Programmet har ett antal valbara kurser som skall ge den studerande fördjupningsmöjligheter inom bl.a. CAD-teknik, CNC-teknik och entreprenörskap, samt inblick i de andra programmens verksamheter.

Studieuppehåll

Studerande som önskar göra studieuppehåll skall göra skriftlig anmälan till studievägledaren senast den 15 april inför höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen. I anmälan ska skäl för studieuppehåll anges samt när den studerande planerar att återgå till studierna. Anmälan ska även, enligt de gemensamma bestämmelserna, anmälas i Studentportalen. Studenten måste anmäla återkomst senast den 15 oktober inför vårterminen respektive 15 april inför höstterminen. Om anmälan ej inkommit i tid betraktas det som studieavbrott och platsen kan ges till annan studerande.

Examensarbete

Examensarbetet syftar till att utveckla den studerandes förmåga att med stöd av såväl vetenskaplig kunskap som hantverksmässig skicklighet analysera, avgränsa, bearbeta, lösa och dokumentera ett valt problem alternativt en förelagd möbelsnickaruppgift. Metodutveckling samt anknytning till tillämpad forskning kring såväl traditionella som moderna material och tekniker bör speglas i examensarbetet. Den skriftliga delen av examensarbetet skall baseras på såväl empiriskt förvärvade insikter som studiet av vetenskapliga källor. Avrapporteringen av examensarbetet är såväl skriftlig som muntlig. Härtill kan komma att delar av examensarbetet kan avrapporteras i form av ett praktiskt utfört arbete.

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-02-29 07:27