studiehandbok@lith  
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


2017

MÖBELKONSERVERING 180 hp (antagna ht 2009 och senare)

Organisation

Möbelkonserveringsutbildningen är en treårig yrkesförberedande utbildning på grundnivå. Den vilar på vetenskaplig grund samt på beprövad erfarenhet i form av hantverksmässig skicklighet. Utbildningen leder fram till en kandidatexamen med möbelkonservering som huvudområde.

Behörighet och urval

För tillträde till utbildningen i möbelkonservering krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå inom högskolan. Alternativt urval mellan behöriga sökande sker, med stöd av medgivande av Högskoleverket, på grundval av inlämnad portfolio och arbetsprov avseende hantverksmässig skicklighet inom möbelsnickeri och möbelkonservering.

Utbildningens mål

Målet för utbildningsprogrammet är att utbilda möbelkonservatorer med goda teoretiska kunskaper i kombination med både breda och djupa hantverksmässiga färdigheter. Utbildningen syftar till att integrera relevant teknisk, naturvetenskaplig och humanistisk vetenskaplig kunskap med hantverksmässig och konstnärlig förmåga på ett sätt som skall göra det möjligt för den som gått igenom programmet att med utgångspunkt i ett brett kulturvårdande synsätt bevara det traditionella möbelkonserveringshantverket men också stärka och utveckla detsamma med förståelse för de värden som är förknippade med vårt materiella kulturarv.

Den studerande skall genom utbildningen utvecklat förmåga att:

 • identifiera, avgränsa, analysera och lösa problem inom verksamhetsområdet
 • kommunicera kunskaper och resultat i praktiskt arbete, tal, skrift och visuella presentationsformer
 • överblicka och förstå kulturhistoriska sammanhang och skeenden
 • samverka och kommunicera med övriga yrkeskategorier inom kulturvårdsområdet.
För examen skall den studerande ha:
 • kunskaper om det traditionella möbelhantverkets material, tekniker och stilutveckling
 • fördjupade kunskaper om möbelkonserveringens material och metoder
 • fördjupade hantverksmässiga färdigheter avseende möbelkonservering
 • visat förmåga i vetenskaplig teori och metodik och i metoder för sökande av vetenskaplig kunskap
 • insikter i relevanta tekniska, naturvetenskapliga och humanistiska kunskapsomreden
 • insikter i kulturminnesvårdens historia, teori och etiska principer
 • insikter i ekonomiska förutsättningar för effektivitet i arbetsprocess och företagande
 • insikter om konstnärliga uttrycksformer.
Den som gått igenom utbildningen förväntas ha förmåga att självständigt kunna identifiera, avgränsa, planera och praktiskt genomföra inom verksamhetsområdet förekommande arbetsuppgifter. Utbildningen syftar till att förbereda de studerande för såväl verksamhet i egen regi som anställning inom muséer och andra kulturvårdande institutioner.

Utbildningens innehåll och uppläggning

Programmet omfattar sammanlagt 180 högskolepoäng uppdelade på tre årskurser.

Undervisningen organiseras som föreläsningar, lektioner, seminarier, studiebesök och praktik/projekt samt i form av tillämpningsövningar i form av laborationer och praktiskt möbelkonserveringsarbete. För att de studerande skall tillägna sig ett holistiskt perspektiv och därigenom insikter i konserveringsprocessens tvärvetenskapliga karaktär är utbildningen uppbyggd kring ämnesintegrerade kunskapsområden. Studierna är därför tematiskt organiserade, vilket innebär att kurserna delvis ges parallellt, samtidigt som den teoretiska undervisningen där så är lämpligt integreras i de praktiska tillämpningsövningarna.

Utbildningens innehåll revideras fortlöpande så att ny vetenskaplig och hantverksmässig kunskap tillförs kurserna. Särskilt vikt läggs vid att stärka utbildningens anknytning till forskning.

Årskurs 1

Programmets inledande år har karaktär av en basutbildning och syftar till att ge de studerande grundläggande kunskaper inom tekniska, naturvetenskapliga och humanistiska kunskapsområden med relevans för möbelkonservering samt insikter om konstnärliga uttrycksformer. I syfte att fördjupa de studerandes hantverksskicklighet innehåller den praktiska delen av undervisningen under det första året omfattande inslag av övningar i traditionella hantverkstekniker, vilka stöds av undervisning i grundläggande konserveringsmetodik.

Efter denna årskurs skall den studerande ha tillägnat sig ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till verksamhetsområdets övergripande problemställningar. Den studerande skall ha förvärvat insikter om kulturföremålens historiska sammanhang och kunskaper om de konserveringsetiska grundprinciper och teorier som styr vården av kulturhistoriska föremål. Den studerande skall vidare ha tillägnat sig kunskaper om traditionella för möbelhantverket och möbelkonserveringen förekommande tekniker och material samt skall ha utvecklat sin hantverksskicklighet inom möbelkonserveringsområdet.

Årskurs 2

Under utbildningens andra år skall den studerande erhålla kunskaper om de behandlade föremålens materiella sammansättning och konstruktion. Studierna i kemi och materiallära syftar till att ge den studerande kunskaper om de olika material och medel som används vid det tillämpade konserveringsarbetet. Vidare skall den studerande, parallellt med undervisning i konserveringsmetodik, under handledning utföra restaurerings- och konserveringsarbeten med varierande skadeproblematik och hantverksmässig svårighetsgrad samt uppöva förståelsen och känslan för möblers funktionella och estetiska kvaliteter.

Efter att ha gått igenom denna andra årskurs ska den studerande självständigt kunna analysera, planera, utföra och dokumentera inom verksamhetsområdet avancerade och vanligen förekommande möbelkonserveringsarbeten samt kunna värdera de material och metoder som används i samband med behandling av skadade föremål.

Årskurs 3

Under utbildningens tredje år skall undervisningen i yrkesförberedande syfte delvis vara förlagd till extern institution eller verkstad. Vidare ges undervisning i ekonomi/entreprenörskap samt i vetenskapsteori och forskningsmetodik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete i form av en vetenskaplig undersökning med tydligt tillämpningsperspektiv.

Studieuppehåll

Studerande som önskar göra studieuppehåll skall göra skriftlig anmälan till studievägledaren senast den 15 april inför höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen. I anmälan ska skäl för studieuppehåll anges samt när den studerande planerar att återgå till studierna. Anmälan ska även, enligt de gemensamma bestämmelserna, anmälas i Studentportalen. Studenten måste anmäla återkomst senast den 15 oktober inför vårterminen respektive 15 april inför höstterminen. Om anmälan ej inkommit i tid betraktas det som studieavbrott och platsen kan ges till annan studerande.

Examensarbete

Examensarbetet syftar till att utveckla den studerandes förmåga att med stöd av såväl vetenskaplig kunskap som hantverksmässig skicklighet analysera, avgränsa, bearbeta, lösa och dokumentera ett valt problem/problemområde alternativt en förelagd restaurerings- eller konserveringsuppgift. Metodutveckling samt anknytning till tillämpad forskning kring såväl traditionella som moderna konserveringsmaterial och -tekniker bör speglas i examensarbetet. Den skriftliga delen av examensarbetet skall baseras på såväl empiriskt förvärvade insikter som studiet av vetenskapliga källor. Avrapporteringen av examensarbetet är såväl skriftlig som muntlig. Härtill kan komma att delar av examensarbetet kan avrapporteras i form av ett praktiskt utfört arbete.

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-02-29 07:27