studiehandbok@lith  
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


2017

MÖBELDESIGN 180 hp (antagna ht 2009 och senare)

Organisation

Möbeldesignutbildningen är en treårig yrkesförberedande utbildning på grundnivå. Den vilar på vetenskaplig och konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet i form av hantverksmässig skicklighet. Utbildningen leder fram till en kandidatexamen med möbeldesign som huvudområde.

Behörighet och urval

För tillträde till utbildningen i möbeldesign krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå inom högskolan. Alternativt urval mellan behöriga sökande sker, med stöd av medgivande av Högskoleverket, på grundval av inlämnad portfolio och arbetsprov avseende konstnärlig resp. hantverksmässig skicklighet inom möbeldesign.

Utbildningens mål

Målet för utbildningsprogrammet är att utbilda möbeldesigner med breda teoretiska kunskaper och hög konstnärlig förmåga. Utbildningen syftar till att genom integration av teknisk, naturvetenskaplig och humanistisk vetenskaplig kunskap med konstnärlig förmåga lägga grunden för djup förståelse för och hög kompetens att arbeta med form, gestaltning och uttryck hos möbler.

Den studerande skall genom utbildningen utveckla förmåga att:

 • identifiera, avgränsa, analysera och lösa problem inom verksamhetsområdet
 • formulera, planera och genomföra designprojekt med utgångspunkt i människors behov och önskemål
 • kommunicera kunskaper och resultat i praktiskt arbete, tal, skrift och visuella presentationsformer
 • förstå sambanden mellan produktdesign, tillverkning, marknadsföring och försäljning
 • samverka och kommunicera med övriga yrkeskategorier inom möbelproduktionen.
För examen skall den studerande ha:
 • kunskaper om det traditionella möbelhantverkets material, tekniker och stilutveckling
 • fördjupade kunskaper om möbeldesignens material och metoder
 • kunskaper om planering, genomförande och tolkning av materialfunktions- och marknadsanalyser
 • kunskaper om teorier avseende människors behov samt om ergonomi
 • kunskaper i möbelkonstens historia, designteori och -metodik samt etiska principer
 • färdigheter i att utveckla och applicera olika slags konstnärliga uttrycksformer i design av möbler
 • färdigheter i rit- och beredningsteknik och i olika presentationstekniker
 • visat förmåga i vetenskaplig teori och metodik och i metoder för sökande av vetenskaplig kunskap
 • insikter i relevanta konstnärliga, tekniska och naturvetenskapliga kunskapsområden
 • insikter i ekonomiska förutsättningar för effektivitet i produktion och företagande
Den som gått igenom utbildningen förväntas ha förmåga att självständigt kunna identifiera, avgränsa, planera, dokumentera och praktiskt genomföra inom verksamhetsområdet förekommande arbetsuppgifter och således kunna utföra alla led i ett designuppdrag från formulering av idékoncept till färdig produkt. Utbildningen syftar till att förbereda den studerande för såväl verksamhet i egen regi som anställning som möbeldesigner/produktutvecklare inom möbelproducerande industri.

Utbildningens innehåll och uppläggning

Programmet omfattar sammanlagt 180 högskolepoäng, uppdelade på tre årskurser.

Undervisningen organiseras som föreläsningar, lektioner, seminarier och studiebesök samt som projekt. För att de studerande skall tillägna sig ett holistiskt perspektiv och därigenom insikter i tillverkningsprocessens tvärvetenskapliga karaktär är utbildningen uppbyggd kring ämnesintegrerade kunskapsområden. Studierna är därför tematiskt organiserade, vilket innebär att kurserna delvis ges parallellt, samtidigt som den teoretiska undervisningen där så är lämpligt integreras i de praktiska tillämpningsövningarna.

Utbildningens innehåll revideras fortlöpande så att ny vetenskaplig, konstnärlig och hantverksmässig kunskap tillförs kurserna. Särskilt vikt läggs vid att stärka utbildningens anknytning till forskning och konstnärligt arbete.

Årskurs 1

Programmets inledande år har karaktär av en basutbildning och syftar till att ge de studerande grunäläggande kunskaper inom konstnärliga, tekniska, naturvetenskapliga och humanistiska kunskapsområden av betydelse för möbeldesignerns verksamhetsområde. I syfte att fördjupa de studerandes hantverksskicklighet innehåller den praktiska delen av undervisningen under det första året ett antal kurser i möbelhantverks-, modell-, skiss och ritningstekniker, måttstudier och ergonomi.

Efter att ha gått igenom denna första årskurs skall den studerande ha tillägnat sig ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till verksamhetsområdets övergripande problemställningar. Den studerande skall också ha förvärvat insikter i designmetodikens och möbeldesignens teorier och förutsättningar, erhållit teoretiska kunskaper om de i traditionell möbelproduktion förekommande teknikerna och materialen och utvecklat sin manuella skicklighet avseende möbelhantverksteknik och grundläggande tekniker inom designområdet.

Årskurs 2

Under utbildningens andra år skall de studerande, parallellt med undervisning främst i ekonomi, formlära och produktutvecklingsmetodik, genomföra designuppdrag. Stor vikt läggs vid skriftlig redovisning med rapportskrivning och presentationsteknik av designprocessen.

Efter att ha gått igenom denna andra årskurs skall den studerande självständigt kunna planera och genomföra enklare designuppdrag.

Årskurs 3

Under den femte terminen skall utbildningen i yrkesförberedande syfte till största delen vara förlagd till företag för genomförande av ett designprojekt. Under den sjätte terminen ges undervisning i vetenskapsteori och forskningsmetodik, varefter utbildningen avslutas med ett examensarbete i form av en vetenskaplig undersökning med tydligt tillämpningsperspektiv. De fördjupningsstudier som kännetecknar det avslutande året syftar till att utveckla den studerandes förmåga att självständigt formulera och genomföra avancerade utvecklingsprojekt, att såväl konstnärligt och praktiskt som teoretiskt bearbeta, formge och gestalta produktkoncept och att dokumentera den förelagda designuppgiften.

Studieuppehåll

Studerande som önskar göra studieuppehåll skall göra skriftlig anmälan till studievägledaren senast den 15 april inför höstterminen och senast den 15 oktober inför vårterminen. I anmälan ska skäl för studieuppehåll anges samt när den studerande planerar att återgå till studierna. Anmälan ska även, enligt de gemensamma bestämmelserna, anmälas i Studentportalen. Studenten måste anmäla återkomst senast den 15 oktober inför vårterminen respektive 15 april inför höstterminen. Om anmälan ej inkommit i tid betraktas det som studieavbrott och platsen kan ges till annan studerande.

Examensarbete

Examensarbetet syftar till att utveckla den studerandes förmåga att på vetenskaplig och konstnärlig grund och med stöd av hantverksmässig och annan manuell skicklighet analysera, avgränsa, bearbeta, lösa och dokumentera ett valt problem alternativt en förelagd designuppgift. Metodutveckling samt anknytning till tillämpad forskning och konstnärligt utvecklingsarbete kring samtida material och tekniker bör speglas i examensarbetet. Den skriftliga delen av examensarbetet skall baseras på såväl empiriskt förvärvade insikter som studiet av vetenskapliga källor och konstnärligt arbete. Avrapporteringen av examensarbetet är såväl skriftlig som muntlig. Härtill kan komma att delar av examensarbetet kan avrapporteras i form av ett praktiskt utfört arbete.

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2016-02-29 07:27