studiehandbok@lith
 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

2017

BASÅR, 60 hp.
/FOUNDATION YEAR - Preparatory Studies Providing Eligibility/

Programmets syfte/vison

Syftet med utbildningen är att bredda kompetensen för studenter som lämnat gymnasieskolan utan den särskilda behörighet som krävs för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Basåret är en behörighetsgivande förutbildning och efter ett genomgånget och godkänt basår är du garanterad en studieplats vid något av de nedan angivna programmen (se hänvisning till särskilt beslut nedan). Basårsutbildningen skall utöver breddningen av den ämnesmässiga kompetensen också träna den studerandes förmåga till universitets- och högskolestudier.
Observera att basåret är en behörighetsgivande utbildning som inte påverkar meritvärdet från gymnasiet. Viktigt att veta är även att högskolepoängen från basåret inte kan räknas in i en universitetsexamen.

Programmål

Efter genomgånget basår ska studenten ha behörighet inom ämnesområdena matematik, fysik, kemi och biologi för att påbörja en universitetsutbildning inom teknik och/eller naturvetenskap.

Gemensamma bestämmelser

Gemensamma bestämmelser avseende särskild behörighet, anstånd, studieuppehåll samt studieavbrott finns sammanställda i gemensamma avsnitt b6 resp 18-11.

Programmets organisation och innehåll

Basåret innefattar ett års heltidsstudier och omfattar totalt 60 hp. Utbildningen ges i Norrköping och Linköping. Undervisningen är organiserad i läsperioder och tentamensperioder på motsvarande sätt som övriga utbildningar vid LiTH. Kursernas placering under året framgår av programplanen. Ofta läses två kurser parallellt och vissa moment kan vara förlagda till kvällstid (gäller speciellt laborationer).

Programmet utgörs primärt av kurser i matematik, fysik och kemi för att tillgodose uppfyllandet av den särskilda behörighet som krävs för de flesta tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. I tillägg kan &aum;ven områdesbehörighet som kräver Biologi 1 och 2 samt Kemi 2 uppfyllas genom valbara kurser.

Följande kurser är obligatoriska för samtliga studerande

Inför den sista läsperioden termin 2 gör varje studerande ett val inom matematik och/eller naturvetenskap motsvarande totalt 14 hp. Följande kurser är valbara: * Observera att kursen Fysik 3 endast går att kombinera med Matematik specialisering. Detta för att möjliggöra ökad fördjupning i kursen Fysik 3

Notera att studenter antagna till basåret i Norrköping läser samtliga obligatoriska kurser i Norrköping.
Studenter antagna till basåret i Norrköping som under den valfria perioden i Vt2 väljer minst en kurs som enbart ges i Linköping (Biologi 1 och 2, Kemi 2), ges möjlighet att läsa samtliga kurser under Vt2 i Linköping.
Studenter antagna till basåret i Linköping läser samtliga obligatoriska och valbara kurser i Linköping.

För godkänt basår krävs att alla obligatoriska kurser (totalt 46 hp) samt valbara kurser (totalt 14 hp) är godkända.

Vid godkänt basår uppnår alla studerande behörighet motsvarande områdesbehörighet A9 (Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1). Genom kursvalet i sista läsperioden kan studenten uppnå ytterligare områdesbehörigheter, se länk till resp. kursplan ovan.

Examination

För varje skriftlig tentamen på basåret schemaläggs tre likvärdiga tentamenstillfällen per läsår. Det första ligger i direkt anslutning till kursens avslutande och de två följande i nästkommande omtentamensperioder. Observera att det sista tentamenstillfället för samtliga kurser på basåret sker före sista kompletteringsdatum för ordinarie antagningsomgång för efterföljande höttermin. (infaller i mitten av juni).

Under basårets fjärde läsperiod, då valbara kurser erbjuds, tillämpas olika former av kontinuerlig examination. Under denna period och fram till sista kompletteringsdag skall såväl examination som två omexaminationstillfällen erbjudas.

Examinator får bestämma att en student som inte har godkänts på kurs får göra kompletterande uppgifter eller prov. Om det är möjligt i det enskilda fallet och när det i så fall kan ske beslutas av examinator.

Frånsteg från ovanstående bestämmelser kan ske vid synnerliga skäl. Synnerliga skäl beslutas av programnämnden (via verkställande avdelningen, VA) enligt delegationsordning.

Komplettering till a8.5 Betyg

Betyg i de obligatoriska kurserna inom basåret ges enligt skalan underkänd, godkänd(3), icke utan beröm godkänd(4) och med beröm godkänd(5). Dessa betyg kan ej likställas med betyg från gymnasieskolan och kan därmed inte ingå i underlag för uträkning av medelbetyg på gymnasiebetyg. Dock ger utbildningen behörighet som motsvarar kurser på gymnasiet.

Betyg i de valbara kurserna inom basåret ges som Underkänd (U) alt. Godkänd (G).

Garantiplatser

Studerande som har avslutat och är godkänd på hela basåret senast under omtentamensperioden i juni inom det läsår man antogs, har garantiplats LiTH. För studerande antagna till basår fr.o.m. ht 2016 fördelas garantiplatserna enligt särskilt beslut (pdf).

Val av garantiplats görs under våren. För att få påbörja den utbildning till vilken en garantiplats erhållits krävs att den studerande har ett godkänt basår senast efter omtentamensperioden i juni. Meddelande om beviljad plats lämnas under sommaren.

Observera att garantiplats endast gäller för nästkommande läsår. Undantag medges vid synnerliga skäl. Vid frågor kontakta studievägledningen.

 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet


Informationsansvariga: Utbildningsledare, val@tfk.liu.se
Senast ändrad: 2017-02-07 18:25