Göm menyn

Gamla remisser

Här hittar du remisser från 2012 och framåt.

Förslag för 2016 PKB

Inkomna förslag för KB-nämnden för 2014 samt arbetslista nedan

ISY

MAI

IDA

IFM

IMT

IMH

TEMA

IEI

ITN

IKE

Övriga förslag

 

För samtliga institutioner

 

ISY

Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut
TB TGTU55 Forskning vid LiTH (EF äger frågan): Lägga ned kursen pga för få studenter.     OK
TB/KB TSRT03 Reglerteknik

För att möjliggöra samordning av föreläsningar mellan TSRT19 (Reglerteknik för M i HT2) och TSRT03 (Reglerteknik för TB/KB i HT2) om behov uppstår, skulle det vara fördelaktigt om TSRT03 flyttades till block 4. Kurserna är helt ekvivalenta till innehåll.

Vad vi förstått så skulle TVCB02 (block 1+4) kunna byta plats med TSRT03 (dvs TVCB02 block 1+2 och TSRT03 block 4).

TB ok och KB ok  (inget i block 4, end 1+3). OK från kursansvarig TVCB02.   OK
KA TSIU04  Industriella styrsystem

Förkortad version (EF äger frågan):

Obligatoriskt studiebesök.

Behöver finnas ett sätt att kunna ta igen det obl momentet.   OK
TB TSRT03 Reglerteknik  

Följdbeslut från förra årets rokad: Tillfället på 6Vt2 tas bort (flyttad till 5Ht2).

  OK
KB TSRT19 Reglerteknik  

Följdbeslut till ändring av TSRT03 Reglerteknik: Ta bort tillfället 6Vt1 (KB flyttas från TSRT19 6Vt1 till TSRT03 5Ht2).

  OK
TB, KB TSRT07 Industriell reglerteknik     Lägg till som valbar 8Vt1. OK

MAI

Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut

Kemi

TADI03

Diskret matematik

    Ny valbar Vt2 bl 2 åk 2 efter ändring t valbar Molekylärgenetik OK
Kemi TAIU05

Linjär algebra

 

  Ny valbar Vt1 bl 4 åk 3. OK
KB/TB TATA45

Komplex analys

Ta bort som generellt valbar pga för svår. Lägg till annat alterntativ.

Vad är ett bra annat alternativ?

=>Vi nöjer oss med de alternativ som finns (efter disk).

  OK
KB TAMS28

Matematisk statistik

    Återinförs 2016 i 6Vt1 block 4. (Hör till ändring av Reglerteknik 2015). OK
Basåret

BFL103, BFN103

Fy3

Se nedan (IFM)     OK

IDA

Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut
Biologi/KBnv

NDAB01

  Laborationer ska bli obligatoriska. Möte inplanerat.   OK
             
             

IMT

Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut
TB TBMI26 Neuronnät och lärande system     Lägg till som valbar även för TB båda profilerna 8Vt1 bl.2(redan valbar för KB). OK
TBsensor TBME08 Biomedicinsk modellering och simulering     Lägg till som valbar 8Vt2. OK
             

IMH

Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut
Kemi

NVFA09

Farmakologi    

Ska ändras till valbar för Kemi 5Ht2 (nu obl.)

OK
TB TVFA02 Medicinsk strålningsfysik,

Förkortad version (EF äger frågan, ev valbar för TB):

Öppna upp kursen även för icke-MED-ingenjörsstudenter och erbjuda kursen på engelska.

Går Vt1+2. Fk: Vågfysik (ej TB), Elektromagentism (ej TB), Modern fysik - vad har våra studenter? Vilka är den lämplig för och när? TB saknar därmed flera av förkunskaperna.

KB/EF-möte: avvakta vidare disk.

=>Nej, ej lämplig som valbar för våra studenter.

  NEJ

IFM

 
Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut
Kemi NBIC45 Molekylärgenetik

 

 

Ska ändras till valbar för Kemi 4Vt2(nu obl.)

OK
Basåret BFL103 Fy3

Alla som läser

Fy3 läser också matematik spec. Fy3 kan alltså ligga i samma block som Bi2.

 

Lägg till:

Kan endast kombineras med BML402
 

OK
MED TFYA37 (TFYA30) TFYA37 Mjuka Material

Förkortad version (EF äger frågan):

Föreslag att kursen TFYA37 Mjuka material (9Ht2) byter plats med TFYA30 Supramolekylär kemi (7Ht2) [för MED]. Båda ligger i samma period och i samma block (1), så inga andra ändringar i schemat behövs.

KB's kommentar: bra för då har MED-studenterna med sig mer kemikunskaper till de kurser de samläser med våra studenter.    
KB/TB TFYAyy  Additive manufacturing: tools, materials, and methods Förkortad verion (EF äger frågan, ev möjlig som ny valbar kurs för TB/KB): We propose a course in "Additive manufacturing", often called "3D printing". Vad tror vi om detta - för vilka och när? Ev. intressant för materialprofilen. KB/EF-möte: Avvaktar detta till nästa år. Utredning pågår.   Flyttas till nästa år.
TBsensor TFKE50 Material för hållbar utveckling Nedläggning av kurs pga för få studenter.     OK
TB(ibp)

NKED19

TVFA01

Medicinal Chemistry

Bioteknik och läkemedel

Nedläggning av båda dessa kurser samt utveckling av ny kurs baserat på dessa två. Samverkan med KOS och KB(ibp)samt ev även KB(pst) och PRO. Avvakta möten.    
KBnv, PRO, KBciv Samtliga årskurser Programstruktur och kurser Länk till förslag      
KOS   Programstruktur och kurser Länk till förslag      
Bio, KA, KB, TB (Ibio)

NBIA25

NBIA24

TFYA46

Cellbiologi,

Genetik

Ingenjörsprojekt

KB-blockplacering

Byte av block för kurserna: NBIA25 Cellbiologi, NBIA24 Genetik ochTFYA46 Ingenjörsprojekt

NBIA25 (Bio,KB,TB) ok

NBIA24 (Bio,KB) samt samläsning med I ok

TFYA46 (KA,TB) ok. Avstämning med kursansvarig TFYA46 kvarstår.

Frågor till Agneta om ev möjlighet att fullfölja blockbyte för även Vt2 för TFY46. =>Ej aktuellt.

   
Kemi, KA samt Bio, PRO (v)    

 1. Vi flyttar Analytisk kemi K (NKEB10) till block 1

2. Vi flyttar Miljökemin (TFKE47) till block 4 Vt1

3. Vi flyttar Forensiska kemin (TFKI23) till block 3

4.Kemometrin (TFKI11) kan då gå i block 2

OK på alla schemamässigt, även avstämt med kursansvariga.   OK
Prod.profilen KB, TB TFKE30 Analytisk kemi

Analytiska kemin, TFKE30, bör redovisas

7ht2 framöver och inte 9ht2. . Detta för att kunskaper i analytisk kemi ska finnas inför bl.a. kurserna TFYA32, TFTB39.
    OK
TB TFMT14 Mätteknik

 

 

Följdbeslut ändring TSRT03 Reglerteknik: Kursen återinförs 6Vt1 block 2.

OK
TBsensor TFMT18 Moderna sensorsystem     Lägg till som valbar 8Vt2 OK
             
             

 

           

 

           
             
             
             
             
   

 

       
             
 

 

 

 

     
     

 

     
         

 

 
             
             

 

TEMA

Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut
KB, TB, Kemi, Bio, KA TGTU35 Introduktionskurs för universitetsstudier     Ändra till frivillig (f) från valfri (v). Alla andra har (f). OK

IEI

Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut
KA, TB, KBciv, KBnv, Kemi, PRO TEAE01 (TEAE04/TEIE53) Industriell ekonomi

Fökortad version (IL äger frågan):

Ändring av poäng för provmoment, översyn av kursmål och koordinering avseende examinationer.

Kurserna har ett likartat innehåll och en större koordinaton efterfrågas när det gäller examination av provkod TEN, där samtliga kurser skulle kunna ha samma examinationsdatum och förekomma en gång per tentamensperiod, företrädesvis som förstagångstenta i varje skrivperiod. Det skulle innebära en tentamen i januari, en i mars, en i juni, en i oktober och en i omtentamensperioden i augusti.

Inväntar detaljerat förslag.

OK från KB-nämnden.

 

 

Bio, KA, Kemi

TEAE09

Miljörätt

Lägg till som valbar åk 3 HT.     OK
KB, TB Prod.profil TMQU12 Lean Production Lägg till som valbar 9Ht2.     OK
KB, TB, Kemi, KA TMQU03 Offensiv kvalitetsutveckling Anpassning av befintlig kurs till våra studenter.

Diskussion pågår

=>Nej, fortsatt gemensam kurs, men case för våra studenter (kvalitetspengar avsatt).

  NEJ
TB, KB TEIO20 Entreprenörskap KB-nämnden tar över ägarskapet från IL (end vi som har den som obligatorisk när IL tar bort den från I/Ii).     OK

ITN

Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut
Basåret

BFN103

Fy3

Se ovan (IFM)  

Lägg till:

Kan endast kombineras med BMN402

OK
             
             

IKE

Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut

KB, TB, (I, Ii)

TVCB07 Celltillväxt och celldifferentiering Vidareutveckling av kursen (se över namn, innehåll, vilka den ska ges för etc) Pågår Ställs in i år och planeras återkomma 2016 i ny tappning. OK
             

Övriga förslag

Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut

TB(sensor)

THEN18

Engelska

    Lägg till som valbar OK

 

 

Förslag för 2015 PKB

Inkomna förslag för KB-nämnden för 2014 samt arbetslista nedan

ISY

MAI

IDA

IFM

IMT

IMH

TEMA

IEI

ITN

IKE

Övriga förslag

 

För samtliga institutioner

 

ISY

 
Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut
TB, KB m.fl. TSBK09 Syntetisk biologi - projektkurs Se över upplägg, antagninsprocess och antagningskrav. Möten genomförda Förslag att den ligger kvar på G2-nivå med 80hp förkunskapskrav och med dagens struktur (2 st upg på 6 resp 9 hp). Individuell antagning. Villkorad antagning med kurspoäng klara till kursstart.  
             
             

MAI

Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut

Teknisk biologi och Kemisk biologi

TANA05

Numeriska metoder

Kursen återkommer för TB och KB 9ht2 block 1 Ändrat till PPG-förslag (ht2, bl 1) efter diskussion på nämndmötet. Ligger i kursdatabasen på koden TANA05.

Fler studenter kommer kunna läsa kursen Numeriska metoder om den läggs Ht2 block 1.

Ändring till datortenta (ny provkod).

 
Biologi NMAA04

Matematik

Ny kurskod behövs pga tillägg av följande nya lärandemål:

* lösa linjära ekvationssystem med eliminering

* bedriva matriskalkyl

* beräkna 2*2- och 3*3-determinanter

* definiera och beräkna egenvärden och egenvektorer til matriser.

Lägga till text i kursinnehåll för att avspegla tillagda lärandemål:

Linjära ekvationssystem och matriser, determinanter, egenvärden och egenvektorer, populationsmodeller och övergångsmatriser.

Ny kurslitteratur: Naturlig matematik av Rodhe & Sigstam, 4:e uppl.

Ändringen genomförs redan Ht14. Ny kurskod NMAA17. Beslut på VA 2014-05-28.    
   

 

       
   

 

       
 

 

 

       

IDA

 
Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut
Kemisk Analysteknik, Kemisk biologi och Teknisk biologi

TDDB18

Programmering I ADA Namnbyte till Programmering och problemlösning och kursinnehållet revideras delvis. Ny kurskod krävs. Ändringen införs redan till Ht14 efter spec beslut på VA. Finns sedan möjlighet att utveckla ytterligare inför 2015. Ny kurskod TDDD87.    
             
             

IMT

 
Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut
             
             
             

IMH

 
Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut
 

 

         

IFM

 
Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut
Kemisk analysteknik, Kemi   Kemometri

Ny kurs i kemometri på 3 hp under 6Vt1 i block 3. Behöver ligga i block 3 för att inte krocka med annan kurs (Analytisk kemi K) som lärarna har parallellt. Kemometrikursen ska även vara valbar för Kemisterna.

Ligger upplagd med tillfällig kurskod TFKIxx.    
Kemisk analysteknik, Kemi TFKI91 Forensisk kemi Blockbyte från 3 till 2, 6Vt1. (Beror på införandet av ny Kemometrikurs.)      
Kemisk analysteknik, Kemi NKEB07  Beräkningsverktyg I kemi Förslag till nytt kursnamn Statistiska verktyg för kemisk analys. Ändra lärandemålen till:
- resonera kring och göra bedömningar av mätosäkerhet och noggrannhet för kemiska mätningar,
- hantera mätdata, dvs. samla in, dokumentera, utvärdera, rapportera och presentera resultat från kemiska analyser på ett tydligt och korrekt sätt,
- förstå grundläggande statistisk terminologi, beräkna och tolka statistiska mått samt utföra och tolka signifikanstest,
- känna till grunderna inom kvalitetskontroll och använda verktyg för uppföljning och kontroll av kemiska analysmetoder,
- använda minstakvadratmetoden för att undersöka korrelation och att upprätta kalibreringskurvor och göra koncentrationsbestämningar ur dessa
- använda kalkylbladsprogram, liknande Microsoft Excel, för att utföra statistiska beräkningar och rita grafer samt att använda moderna miniräknare för att utföra statistiska beräkningar.
Inlagd i kursdatabasen med tillfällig kurskod NKEBxx.    
KA TFKI92 Forensisk biokemi  

Diskussion pågår med inblandade lärare.

Inlagd i block 4 under båda perioderna. Ska detta ändras?

Förslag att flytta kursen till 5Ht på halvfart istället för 4Vt1. (De obligatoriska kurserna i 5Ht1 ligger i block 1+3 samt valbara i block 2 och för 5Ht2 i 1+2 samt fyra valbara i block 3 och tre i block 4.)  
Masterprogram Protein Science    

Länk till programbeskrivning

Förändringar:

* Blockbyte Tillämpad strukturbiologi Vt 1 från 4 till 3

* Ändrad position på Kombinatorisk proteinteknik från Ht till Vt2 i block 1

* (IKE: Cellbiologisk metodik med immunbiologi görs valbar även för PRO, block 1+4 2Vt1.)

     
Masterinriktning Protein Science and Technology    

Länk till programbeskrivning

Förändringar:

* Blockbyte Tillämpad strukturbiologi Vt1 från 4 till 3

* Ny kurs i Industriell proteinteknik Vt2, block 3

* Ändrad position på Kombinatorisk proteinteknik från Ht till Vt2 i block 1

* (IEI: Ledarskapskursen obligatorisk för KBcv som läser Protein Science and Technology 9Ht2, block 2.)

Tillfällig kurskod för Industriell proteinteknik är TFKExx.    
Teknisk biologi TFTB44 Bioinformatik Kursen utgår.      
Kemisk biologi, Teknisk biologi   Bioinformatik   Tillfällig kurskod är TFTBxx. Ny valfri kurs på A-nivå för TB/KB, 6 hp. Läggs in i 9Ht1 block 2 för samtliga.  
Kemisk biologi, Biologi, PRO NBID21 Molekylärfysiologi     Kursen utgår (och ersätts av ny kurs).  
Kemisk biologi, Biologi, PRO   Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer Ny kurs istället för NBID21 Molekylärfysiologi samt flytt från Ht1till Vt1 i block 2. Gäller termin 6 för Bio (v), termin 2 för PRO (o) och termin 8 för KBciv (v). Ska kunna samläsas med NVCB02. Nytt kursnamn är Molekylärfysiologi och cellsignaleringsmekanismer. Tillfällig kurskod är NBIDxx.    
PRO (och MOL) NBID36 Gene Expression Analysis     Utgår.  
Kemisk biologi och Teknisk biologi TFKE30 Analytisk kemi Kursen återinförs termin 9 ht15 som valbar, Ht2 block 4. Ligger under kurskod TFKE30.    
Biologi NBIB35 Miljövård Kursen ändras från valfri till obligatorisk 4vt1a.      
Biologi   Projektkurs inom hållbar utveckling Ny kurs 4vt1b, obligatorisk, block 2+4. Ersätter NBIB34. Tillfällig kurskod NBIBxx.    
Biologi NBIB34 Evolution     Utgår.  

Applied Ethology and Animal Biology

NBID56 Adaptation, gener och molekylär evolution     Kursen utgår (och ersätts med NBIDYY Behaviour Genetics).  

Applied Ethology and Animal Biology

  Behaviour Genetics   Tillfällig kurskod NBIDYY. Ny kurs som ersätter NBID56, block 1+2+3.  
Biologi NBIC46 Ekotoxikologi och miljöövervakning Kursen utgår pga ändrad betygsgradering från U/G till graderade betyg. (Ny kurskod krävs).      
Biologi   Ekotoxikologi och miljöövervakning Ny kurs ersätter NBIC46 pga ändrad betygsgradering. Tillfällig kurskod NBICXX    
Kemi TFKE38, TMQU03, TFTB45 Genteknik, resp Offensiv kvalitetsutveckling samt Bioinformatik Ta bort dessa kurser under 5Ht1 (TFKE38 och TMQU03) och 5Ht2 (TFTB45) för Kemi.      
Kemisk biologi TFKE37, TFKE38, TFKE39 Biomätteknik, Genteknik samt Projektkurs i kemisk biologi. Ta bort blocken i SH (5Ht1) för att tydliggöra för studenter att detta kursblock inte följer blockstrukturen utan blandar sinsemellan. Lägg till kommentar i kursplan kring detta. Kvar att göra: Lägg till kommentar i kursplan.    
Teknisk biologi, KBciv (bp-profil) TFTB32, TFTB39, TVFA01

Projektkurs i design av biotekniska process- och produktionssystem (CDIO), Bioteknisk tillverkningsteknik, Bioteknik och läkemedel

Ta bort blocken i SH (8Vt2) för att tydliggöra för studenter att detta kursblock inte följer blockstrukturen utan blandar sinsemellan. Lägg till kommentar i kursplan kring detta. Kvar att göra: Lägg till kommentar i kursplan.    
PRO TVFA01 Bioteknik och läkemedel   Ta bort ur SH pga schemakrock eftersom kursen ej ligger i specifikt block.    
Industriell ekonomi (KB, TB)

TFBIxx

 Ekologi och miljö

Ekologi och miljö 6 hp, åk3, 6vt1, kursplan under utveckling.

KB-nämnden avvaktar framtagningen av kursplan.    
Industriell ekonomi (KB, TB) TFBIzz ????

Nya kurser för samläsning inom de nya profilerna: energiteknik, livsmedelsproduktion och skogsnäring.

KB-nämnden avvaktar framtagningen av kursplan.    
ECO (och I'arnas nya profil). NBID31 Modelling of Biological Systems    

Tillägg i mål (det feta) för att I'arna ska kunna samläsa denna kurs.

Mål:  IUAE-matris Att använda grundläggande kunskaper om modeller för tillämpade och teoretiska problem i ekologi och/eller biologiska industriprocesser. Att hantera de tre stegen:...

 

Tillägg till förkunslaper (för att I'arna ska kunna samläsa): TFBIxx Ekologi och miljö (som ingår i I:s inriktning)

 
KB, PRO TFKE41 Proteomik Borttagning av labbmoment. Tillfällig kurskod TFKEyy    
             

 

TEMA

 
Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut
             

IEI

 
Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut
Industriell ekonomi (KB, TB, Biologi, KA, Kemi) TEAE01/TEAE04/TEIE53   Behov av att se över kursplanernas innehåll för att om möjligt se vilka delar kan harmoniseras för att skapa synergier mellan de olika kursernas innehåll och genomförande i större utsträckning. Diskussion med Johan Holtström som gav följande förslag som vi har gett vårt stöd till (avvaktar fortsatt discussion):

Trycka ihop TEAE04 till en läsperiod istället och då får man en TEAE01/04 kurs i varje läsperiod hela året, vilket kan skapa en del fördelar.

Inventering av möjliga kurstillfällen är för Kemi: alt 1) 6Vt1 om den ihoptryckta varianten blir av. Alt 2) är 4Vt1+2. Övriga program har tillfällen utom Biologi där det inte finns möjlighet.

Kursen är obligatorisk för KA som läser den på våren och sedan har vi försökt lägga in den som valfri på de andra programmen. Titta över var den kan komma in lämpligast för alla våra program.

Lägg in TEAE01 eller TEAE04 (vilken som fungerar) utifrån var det finns en rimlig chans att läsa den och finns det inte så lägg den någonstans så att studenter som är ur fas i alla fall inser att sådana kurser faktiskt finns och kan inkluderas i en biologiexamen.

 

Masterinriktning Protein Science and Technology

TGTU04

Ledarskap

Kursen obligatorisk för KBcv som läser Protein Science and Technology, 9Ht2, block 2.      
             
             
             

ITN

 
Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut
 

 

 

       
             
             

IKE

Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut

Masterprogram Protein Science

NVCB02 Cellbiologisk metodik med immunbiologi Kursen görs valbar även för PRO, block 1+4 2Vt1.      
             

Övriga förslag

 
Program Kurskod Kursnamn Inst-förslag Aktuell status PPG-förslag Beslut

 

 

 

       

 

 

Förslag för 2014 PKB

Här är arbetslistan för PP-gruppens hantering av förslag.

ISY

MAI

IDA

IFM

IEI

TEMA

IKE

IMT

 

ISY

ISY

Kurskod: TSRT17
Namn: Systembiologiskt modelleringsprojekt
Program: TB

 

  Kursen utgår och ersätts av kandidatarbete


Kurskod: TSBB14
Namn: Signal- och bildbehandling
Program: TB

 
Kursen utgår från VT och ges fortsättningsvis endast HT


Kurskod: TSRT03
Namn: Reglerteknik
Program: KB, TB

 
Kursen utgår för TB

Kurskod: TSRT19
Namn: Reglerteknik
Program: KB
 
Samläsning för KB med TSRT19 istället för TSRT03

 

MAI

MAI

Kurskod: TANAxx
Namn: Numeriska beräkningar i biologi
Program: TB, KB

 

Förnyad kurs i numeriska beräkningar som flyttats från lägre årskurs återkommer i åk 5.  Förslag till beslut:
Tillstyrkes


Kurskod: NMAA04
Namn: Matematik
Program: BIO

 
Kursen återkommer modifierad för biologer 3ht2 block 3

Kurskod: TAIUxx
Namn: Analys i en variabel fk
Program: Kemi
 
Ny fortsättningskurs (Analys i en variabel, fk) komer vt 2014 som ersätter NMAA35


Kurskod: NMAA35
Namn: Matematik, fk
Program: Kem

 
Kursen utgår

 

 

 

 

IDA

IDA

Kurskod: TDDB77
Namn: Databaser och bioinformatik
Program: TB

Byte av namn till Databaser för bioinformatik Förslag till beslut:
Det nya namnet och ny kurskod


Kurskod: TDDB18
Namn: Programmering i ADA
Program: KB

 
Kursen utgår från VT och ges fortsättningsvis endast HT

 

 

 IFM

IFM

Kurskod: NKEC21
Namn: Nanokemi:
Yt- och kolloidkemi
Program: KA, KEM

 

Kursen utgår pga vikande studentintresse Förslag till beslut:
Tillstyrkes


Kurskod: TfKE38/TFKE39
Namn: Genteknik/Projekt i kemisk biologi
Program: KB


Förslaget återtaget av förslagställarna
 


Kurskod: TFKE30
Namn: Analytisk kemi
Program: TB, KB, PRO

 


Kursen flyttas från vt åk 3 till ht2 block 4 och läggs som valbar för KBciv och TB åk 4 samt PRO åk 5


Kurskod: TFKE45
Namn: Protein engineering
Program: KB

 
Kursen utgår och ersätts av kandidatarbete

Kurskod: NBIBxx
Namn: Systembotanik
Program: Bio
 
NBIB14 Botanik 1 utgår och ersätts av NBIBxx Systembotanik Bio åk1

Kurskod: NBIBxx
Namn: Växtfysiologi
Program: Bio
 
NBIB40 Botanik 2 utgår och ersätts av NBIBxx Växtfysiologi Bio åk2

Kurs: NBIAx1
Namn: Zoomorfologi
Program: Bio
 
NBIB42 Zoomorfologi utgår och ersätts av NBIAx1 Zoomorfologi åk1 block 3 (utgår helt ur åk2)

Kurs: TQxxxx
Namn: Kandidatarbete
Program: KB
 
Ny kurs för kandidatarbete för KB, 6vt block 1+2

Kurs: NBIBxx
Namn: Fysiologiska principer och etiska aspekter
Program: KBcv, TB
 
Ny kurs utvecklas där en etikmodul inkluderas

Kurs: NBIB29
Namn: Fysiologiska principer
Program: KBcv, TB
 
Kursen utgår och ersätts av kursen NBIBxx

Kurs: TFKI16
Namn: Tillämpningsområden för kemisk analysteknik
Program: KA
 
Ny etikmodul inkluderas i kursen

urskod: NKED82
Namn: Biomolekylär design
Program: PRO
 
Kursen flyttas 2014 från Ht1 åk 5 till Ht1 åk 4

  

 

IEI

 

Kurskod: TEAE01
Namn: Industriell ekonomi, gk
Program: KB (PST)

 

Delning av TEAE01 i tre separata kurser med specifik programinriktning Förslag till beslut:
Avslås då studenterna ofta väljer att läsa kurser i andra perioder än de för programmet avsedda
Kursen läggs in som valbar under Vt2 åk 4 istället för under Ht1 åk 5.


Kurskod: THEN18
Namn: Engelska
Program: KB


Byte av examinationsform


Förslag till beslut:
Tillstyrkes


Kurskod: THxx05
Namn: Kommunikativ franska/spanska/tyska
Program: Alla


Föreslås flytta från HT till VT

Förslag till beslut:
Tillstyrkes, kurserna får läggas utöver ordinarie kursutbud


Kurskod: TEIO03
Namn: Teknikutvecklingsprojekt
Program: KB

 
Kursen utgår och ersätts av kandidatarbete

Kurskod: TEIO12
Namn: Industriell projektlednding
Program: KB (PST)
 
Kursen läggs in som valbar under Ht1+Ht2 i block 3 under åk 4

IKE

 

Kurskod: TVCB10
Namn: Genome Analysis
Program: KB, TB

 

Kursspråket ändras till engelska. Justering av kursmål. Ändrad betygsskala. Förslag till beslut:
Ändring av kursspråk och justering av kursmål tillstyrkes. Som betygsskala vid tekniska högskola får endast betygsskalorna U,G eller U, 3,4,5 användas. Nämnden föreslår att skalan U,3,4,5 används.

Kurskod: TVCB11
Namn: Cellbiologisk metodik
Program: TB
 


Förslag till beslut:
Kursen byter block till1+4


 

TEMA

  

Kurskod: TGTU49
Namn: Teknikhistoria
Program: KA, KB, TB, PRO

Förslag om namnbyte

Förslag till beslut:
Tillstyrkes

Kurskod: TRTE14
Namn: Biogasprocessen
Program: KBciv
 
Kursen läggs som valbar även för masterinriktningen Protein Science and Technologi Ht1+2 block 1 respektive 2 åk 5

Kurskod: TGTU48
Namn: Kommunikation för naturvetare
Program: Bio, Kem, KBnv
 
Kursen utgår

Kurskod: TGTUxx
Namn: ?
Program: Bio, Kem, KBnv
 
Kursen TGTU48 utgår och ersätts av ny kurs med etikmodul

 

IMT

Kurskod: TFxxxx
Namn: Systembiologisk modellering
Program: KB, TB

Förslag till ny kurs om 2hp för TB och KB 6vt block 3. (Examinator Gunnar Cedersund)

Förslag till beslut:
Tillstyrkes

Kurskod: TQxxxx
Namn: Kandidatarbete
Program: TB

Ny kurs för kandidatarbete för TB, 6vt block 2, 3, 4.(Examinator Gunnar Cedersund)
 

 

Förslag för 2013 PKB 


Här är arbetslistan för PP-gruppens hantering av förslag.

ISY

MAI

IDA

IFM

IEI

TEMA

IKE

ISY

ISY

Kurskod: TSRT03
Namn: Reglerteknik
Program: TB, KB

 Föreslås byta namn. Förslag till beslut: Eftersom kursen bara ges ytterligare 1 gång och ska sedan ändras avslås förslaget.

 

Kurskod: TSBB14
Namn: Signal- och bildbehandling
Program: TB

 Flyttas från 6vt2 till 5ht1 och 5ht2. Dubbleras 2013.  

MAI

MAI

Kurskod: TAMS12
Namn: Biostatistik
Program: KB, TB

 Föreslås byta namn till "Försöksplanering och Biostatistik" med ny kurskod TAMSx1  Förslaget tillstyrkes

 

Kurskod: TAOP23
Namn: Optimeringslära
Program: KB, TB

 Utgår och ersätts av TAOP88 Optimering för ingenjörer  Förslaget tillstyrkes.

 

Kurskod: TAOP61
Namn: Optimering av realistiska, sammansatta system
Program: KB, TB

 Kursen föreslås göras valfri för TB 9ht2 och KB7 ht2  Förslag tillstyrkes

 

Kurskod: NMAA04
Namn: Matematik
Program: Bio, Kem

Kursen ställs in ht2013 för Kem ersätts med NMAAX1 som samläses med TAIU10 (halva kursen)  

 

IDA

IDA

 Kurskod: TDDB18
Namn: Programmering i ADA, gk
Program: TB

 Kursen ges fortsättningsvis endast Ht1  Fel, dubbleras även 2013

 

 

 IFM

IFM

Kurskod: TFKE40 
Namn: Tillämpad strukturbiologi
Program: KB, PRO

 Föreslås byta från block 2 till block 4 i vt2  Förslaget tillstyrkes

  

Kurskod:
Namn:
Program: Biologiprogrammet

 NBIAX1 ny evolution ht1.
NKEA04 utgår ersätts av NKEAX1 Allmän kemi 2, 3hp samläsning med medicinsk biologi.
NBIB42 Zoomorfologi flyttas från 2ht2 till 1ht2 och dubbleras 2013.
NBIA22 Introduktion till biologistudier utgår.

 

 

Kurskod:
Namn:
Program: ECO

NBIDx1 ny Placement period, 9hp, 2vt1
NBIDx2 ny Ecology of Production Systems, 9 hp 2vt2.

 

 

Kurskod: NBICX1
Namn: Ekotoxikologi
Program: Bio

 Ersätter NBIC36 tillsammans med NBICX2 Miljöskydd och miljöskyddskonsekvensbeskrivning, 9hp  

 

Kurskod: NBICX2
Namn: Miljöskydd och miljöskyddskonsekvensbeskrivning
Program: Bio

 Ersätter NBIC36 tillsammans med NBICX1 Ekotoxikologi, 6hp. Kursen ges på engelska.  

 

Kurskod: NBIC43
Namn:  Introduktion till molekylärgenetik
Program:

Kursen byter namn till NBICXX Molekylärgenetik

 

 

Kurskod: TFBI19
Namn: Molekylärgenetik
Program:

 Kursen byter namn till NBICXX Gener och genuttryck

 

 

Kurskod:
Namn:
Program: Organic Synthesis/Medicinal Chemistry

 60 hp examensarbete införs som huvudspår i programmet. Placeras termin 3 och 4. Möjlighet ges för 30/45 hp examensarbete kombinerat med egna valfria kurser.
Termin 2 justeras till:
2vt1 NKED07 Proteinkemi 12hp o
2vt2 NKED03 Avancerad organisk syntes 12hp o
       NKED04 Läkemedelskemi 6hp o

 

 

 

 

Kurskod: TFKI18
Namn: Introduktion till forensisk kemi
Program: KA 

Kursen byter namn till TFKIXX Forensisk biokemi  

Kurskod: TFMT14
Namn: Mätteknik
Program: TB

 Flyttas från 5ht till 4vt1  

 

Kurskod: TFTB39
Namn: Bioteknisk tillverkningsteknik
Program: TB, KB

 Förslag: utökning av schemablock 3 tillkommer  Förslaget tillstyrkes

 

IEI

 

Kurskod: TGTU04
Namn: Ledarskap
Program: TB, KB

 Förslag: läggs som valfri kurs 9ht2.  

IKE

 

Kurskod: TVCB09
Namn: Cellbliologisk metodik
Program: TB

Förslag: utökning av schemablock block 1 tillkommer  Förslaget tillstyrkes

Kurskod: TVMB25
Namn: Tillämpad bioteknik i samhället
Program: KB, TB

 Förslag: minskning med ett schemablock, block 3 kvarstår  Förslaget tillstyrkes


 

 

TEMA

  

 

.

 

 

 

 

 

Förslag för 2012 PKB 

 

Under våren har PP-grupperna arbetat med att implementera de ändringar som följde av beslutet att ändra starten för TB åk1. Inför 2012 är det framförallt termin 4 och 5 på TB och KBciv som berörs.

Parallellt med detta arbete kom styrelsens beslut om att vi vt2014 ska ha infört obligatoriskt examensarbete på termin 6 för civilingenjörsprogrammen. Förändringarna här berör därför termin 3 på TB och KBciv.

Smärre justeringar av inritkningarna genomförs framförallt på TB och vi har också arbetat med att se över valfria kurser på samtliga program.

 Du som arbetar nära programmen får också gärna kontrollera utbildningsplanerna för 2012. Justeringar har gjorts för Organisk syntes/Läkemedelskemi som nu ska ges på engelska och därför är översatt.

För övrigt är det bara några enstaka ändringar. Här är arbetslistan för PP-gruppens hantering av förslag.

ISY

MAI

IDA

IFM

IEI

TEMA

ISY

ISY

Kurskod:
Namn:
Program:

   

 

MAI

MAI

Kurskod: TANA05
Namn: Numeriska metoder med Matlab
Program: TB

 Kursen utgår och återkommer ht 2014 som valfri kurs i åk 4.  

 

Kurskod:  TATA09
Namn: Analys B, flera variabler
Program: TB, KB

 Kursen återkommer för TB2 och KB2 vt1 block 1 2012 (block 4 är också tänkbart).   

 

Kurskod:  TAMS28 
Namn: Matematisk statistik
Program: TB, KB

 Kursen flyttas från 4vt1 till 5ht2 block 2 (kan byta med block 4 men påverkar då TFTMT14 Mätteknik)  

 IDA

IDA

Kurskod:  TDDB18
Namn: Programering i Ada, grundkurs
Program: TB

Kursen återkommer för KB3 och TB2 vt1 2012 tillfälligt (samläsning) schemablock 3. Inför kalenderåret 2013 flyttas kursen till ht1 för KB2 och TB2. För  KB3 antagna ht10 kvarstår ett kurstillfälle vt1 2013. 

 

Diskussion mellan PPG och examinator fortsätter

 

 

Kurskod:  TDDB77
Namn: Databaser och bioinformatik
Program: TB

Kursen flyttar från 5ht1 till 4vt2 block 4

 

 

 

 

Kurskod:  NDAB01
Namn: Statistik; teori och tillämpning i biologi
Program: Bio

Kursen blir obligatorisk för biologiprogrammet.

 

 

 IFM

IFM

Kurskod: TFYA47
Namn: Ytor och gränsskikt
Program: TB, KB

 Förslag tillstyrkes under förutsättning att samordning med efterföljande kurser genomförs enligt diskussioner på lärarmötet i april.

 
 

 

Kurskod: TFTB32
Namn: Projektkurs i design av biotekniska process- och produktionssystem (CDIO)
Program: TB, KB

 Kursen flyttas till block 2, vt1, pga att kursen TVMB23 ersätts med TMQU06.

 

 

 

 

Kurskod: TFTB40
Namn:Biomedicinska material
Program: TB, I, Ii

Ändring av examinationsmoment från

TEN1 Written examination. 2 hp
UPG1 Oral examination, 2 hp
LAB1 Laboratory work and written report, 2 hp
KTRL1 Written test, 0 hp

TEN2 Written examination, 2,5 hp
UPG2 Presentation, assignments, small projects assignments, 2 hp
LAB2 Laboratory Work and written lab report, 1,5 hp

 

 

Kurskod:  TFYA31
Namn: Material and Nanotechnolgy
Program: TB

Ändring av examinatiosmoment UPG1 Individuella presentationer till UPG2 Studentpresentationer  

Kurskod:  TFYA35
Namn: Molekylfysik
Program: TB

 Kursen fyttar från 5ht2 till 5ht1 block 4. (TB har annan kurs i block 2)
 

 

 

 

 

 

Kurskod: NKEB04
Namn: Organisk kemi 2
Program: KB

Kursen utgår för KBciv och ersätts med TFKE06 Organisk kemi 2, block 1+3 (alternativt endast ett block).

 

 

 

 

Kurskod:  NKEC22
Namn: Naturproduktionskemi och läkemedel
Program: KA

Kursen läggs som valfri för KA 5ht2.  

Kurskod:  TFKE06
Namn: Organisk kemi 2
Program: KB

Kursen återkommer för KBciv 3ht1.  
Kurskod:  TFKE30
Namn: Analytisk kemi
Program: Bio
Kursen läggs som valfri för biologi, molekylärgenetik och fysiologi, 6vt1.  

Kurskod:  TFKE36
Namn: Biokemi 2
Program: TB

Då kursen TDDB77 flyttar från 5ht1 till 4vt2 block 4 vore det önskvärt om labbarna kunde gå i block 2 för TB 

 

 

Kurskod:  TFKE46, NKED07
Namn: Proteinkemi
Program: KB, BIO

Kursen byter block från 1+3 till block 1+2. Undervisningsspråk bytes till engelska.
Kursen NKED07 läggs valfri för Biologi, molekylärgenetik och fysiologi, 6vt1

 

Kurskod: NKED07
Namn: Proteinkemi
Program: KB, BIO

Ny kurskod NKEDxx och nya examinationsmoment
TEN1, 6hp
LAB1, 6 hp
behövs så att samordning med kursen TFKE46 blir så optimal som möjligt.
 

 

Kurskod:  TFKE49
Namn: Protein Engineering
Program: KB, BIO

Ny kurskod och nytt namn
TFKExx Proteinpreparation
Detta för att undervika att kursen förväxlas med TFKE45 Protein Engineering

Kursen byter från block 2 till block 3.
Kursen läggs valfri för Biologi, molekylärgenetik och fysiologi, 6vt1.

 

 

Kurskod:  TFKE38
Namn: Genteknik
Program: Kemi

Kursen blir valbar för Kemi 5ht1

 

 

Kurskod:  TFBI14
Namn: Bioinformatik
Program: Kemi

Kursen blir valbar för Kemi 5ht2

 

 

Kurskod:  TFKI91
Namn: Forensisk kemi
Program: Kemi

Kursen blir valbar för Kemi 5vt1

 

Kurskod:  TFKE35
Namn: Biomolekylär strukturanalys
Program: KB

 Ändring av examinationsmoment för kursen
TEN1, 4,5 hp
KTR1 1,0 hp
LAB1 0,5 hp
 

Kurskod:  TFYA44
Namn: Växelverkan och igenkänning i biomolekylära system
Program: KB, PRO

Ändring av examinationsmoment för kursen
TEN2, 3 hp
UPG4, 2 hp
LAB1, 1 hp
 

Kurskod:  TFYA46
Namn: Ingenjörsprojekt
Program: KA, KB

Ändring av examinationsmoment för kursen.
Momentet UPG2 ändras till PRA1

 

 IEI

IEI

Kurskod: TEIO03
Namn: Teknikutvecklingsprojekt
Program: KB

Ändring av examnationsmoment UPG2 Projektutvärdering till UPG3 Reflektionsuppgift.
 

 

Kursen gör inget namnbyte eftersom den endast går 1 år till.

 

 

Kurskod: TKMJ24
Namn: Miljöteknik
Program: TB, KA

För profileringen mot miljöteknik på programmet Kemisk analysteknik är kursens nuvarande placering på ht mest lämplig. KB-nämnden önskar därför att även i fortsättningen behålla kursens placering. Konsekvensen för kurstillfället på TB blir dessvärre att plocka bort kursen då det inte finns något valfritt utrymme på vårterminerna i programmet.

Examinationskodsbytet tillstyrkes.

 

 

Kurskod: TMQU06
Namn: Kvalitets- och processutveckling
Program: TB, KB, Bio

Ersätter kursen TVMB23 Bioteknisk metodik i inriktningen Industriell bioteknik och produktion.
Kursen läggs valfri för Biologi, molekylärgenetik och fysiologi, 6vt1.

 

 

Kurskod: TMQU03
Namn: Offensiv kvalitetsutveckling, gk
Program: Kem

Kursen blir valfri för kemi 5ht1.

 

Kurskod: NKEdx1 och NKEDx2
Namn:
Program: KOS

Mastersprogrammet Organisk kemi HT1.
De förslagna namnen på NKEDx1 och NKEDx2 och dess poäng utreds och kommer att diskuteras på PPG den 25 augusti.
 

IKE
 

IKE
Kurskod:  TVCB17
Namn: Immunbiologi och immunologiska tekniker
Prorgram: KB
Kursen läggs valfri för KBciv 7ht1 för båda profilerna.  

Kurskod: TVMB23
Namn: Bioteknisk metodik 
Program: TB, KB

Kursen utgår och ersätts i inriktningen Industriell bioteknik och produktion med TMQU06 Kvalitets- och processutveckling, grundkurs, block 4.

 

Kurskod:  TVMB10
Namn: Genome Analysis
Program: TB, KB

Ändring av examinationsmoment för kursen
TEN2, 3 hp
BAS1, 1 hp
UPG3, 1 hp
UPG4, 1 hp
 

Kurskod: TVCBx1
Namn: Cellbiologisk metodik med immunbiologi
Program: Bio

Ny kurs  

 

TEMA

  

Kurskod: TGTUx1
Namn: Teknik och hållbar utveckling
Program: Nämndens samtliga program

Kursen bedöms vara intressant för nämndens studenter. Avgörande om den kan införas på de olika programmen är termins- och blockpalcering.

 

 

Kurskod:  TGTU01
Namn: Teknik och etik
Program: Kemi

Kursen blir valfri för kemi 5 ht1.

 

Kurskod: TGTU60
Namn: Informationssökning 
Program: Kem

Kursen blir valfri  för kemi 5vt1.

 

 

 

 

Du som arbetar nära programmen får också gärna kontrollera utbildningsplanerna för 2012. Justeringar har gjorts för Organisk syntes/Läkemedelskemi som nu ska ges på engelska och därför är översatt.

För övrigt är det bara några enstaka ändringar. 


Sidansvarig: kerstin.n.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 30 10:25:50 CEST 2016