Göm menyn

Dokument och policys

1980-talet har LiU arbetat aktivt med jämställdhet. Vid två tillfällen har universitetet tilldelats ”guldmedalj” av Högskoleverket för sitt sätt att arbeta med dessa frågor. LiU antog dessutom under 2004 en vision att bli genusmedvetet tills 2006. Genom omfattande utbildningsinsatser samt inrättandet av genuslektoratet har LiU tagit flera steg framåt.

Utgångspunkten för genusintegrering i grundutbildningen inom LiU är att ”genus inte ska spela roll” d.v.s. att utbildningen ska genomsyras av genusperspektiv i planeringen, vid genomförandet och i uppföljningar, och att arbetet för en genusmedveten pedagogik ska präglas av kontinuitet och ihärdighet.

Målet är att alla utbildningar på LiU ska genomföras på ett sådant sätt att både manliga och kvinnliga studenter ska känna tillit att de kommer att klara av studierna samt att både mäns och kvinnors erfarenheter, kunskaper och värderingar tas tillvara och synliggörs.

Nedan finner du länkar till policies, planer och stöddokument från LiTH och LiU rörande genus och lika villkor:

LiTH:s folder "Alla skall känna sig välkomna - om genusmedveten undervisning".

LiU:s Strategi och handlingsplan för lika villkor


Sidansvarig: vivian.vimarlund@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Mar 29 15:24:56 CEST 2012