Göm menyn

Ansökan om tillgodoräknande

Tillgodoräknande av obligatoriskt utbildningsmoment på forskarnivå

Tillgodoräknande av utbildningsmoment sker på ansökan av den forskarstuderande. Hon/han lämnar sin ansökan till Forskarutbildningsnämnden för beslut. Ansökan om tillgodoräknande görs på avsedd blankett av den studerande.

Bevis på genomförd kurs samt kursplan eller annan beskrivning av kursen/utbildningsmomentet bifogas ansökan. Beslut
om tillgodoräknande/ersättning fattas av FUN/ordföranden för FUN. Kopia av beslutet lämnas omgående till den forskarstuderande.
Den sökande kan överklaga beslutet till Tekniska högskolans forskarutbildningsnämnd, senast tre veckor efter beslutet.
Bifoga en kopia av den individuella studieplanen.

Blankett om tillgodoräknande av obligatoriskt utbildningsmoment på forskarnivå (pdf, pdf-ej ifyllbart)

Tillgodoräknande av övriga utbildningsmoment på forskarnivå

Tillgodoräknande av övriga utbildningsmoment sker på ansökan av den forskarstuderande. Ansökan om tillgodoräknande görs på avsedd blankett av den studerande:

Bevis på genomförd kurs samt kursplan eller annan beskrivning av kursen/utbildningsmomentet bifogas ansökan.

Ansökan tillstyrks eller avstyrks av huvudhandledaren och ett eventuellt positivt beslut om tillgodoräknande tas av forskarstudierektorn. Beslut om avslag rörande begäran om tillgodoräknande får inte fattas av forskarstudierektorn, utan endast av Forskarutbildningsnämnden. En begäran om tillgodoräknande som inte godkänns av forskarstudierektorn måste alltså sändas vidare till Forskarutbildningsnämnden. Beslut om avslag rörande begäran om kan överklagas.
Kopia av beslutet lämnas omgående till den forskarstuderande och huvudhandledaren. Undertecknat beslut arkiveras vid institutionen, tillsammans med Ladoks arkivlista. Den sökande kan överklaga beslutet till Tekniska högskolans forskarutbildningsnämnd, senast tre veckor efter beslutet. Bifoga en kopia av den individuella studieplanen. Kurs som är nödvändig för särskild behörighet att antas till forskarutbildningsämnet kan ej tillgodoräknas.

Blankett om tillgodoräknande av övriga utbildningsmoment på forskarnivå (pdf, pdf-ej ifyllbart)

 

 

 

Examensmål för utbildning på forskarnivå

Examensmål för licentiatexamen

Examensmål för doktorsexamen

 

Utbildning på forskarnivå vid Tekniska fakulteten, år 2016

Antal nyantagna studerande på forskarnivå: 88

Antal aktiva doktorander: 614

Antal doktorsexamina: 85

Antal licentiatexamina: 36

 

Terminstider för forskarutbildning

Läsår 2017-2018

16 augusti 2017 - 15 juni 2018


Sidansvarig: maria.mitradjieva@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Sep 26 15:08:41 CEST 2017